Πατρῶν Χρυσόστομος: «Γονατίζομε μπροστά στήν στρατιά τῶν ἀγνώστων ἀγωνιστῶν τοῦ 1821».

Στήν Πλατεία Ὁμονοίας στήν Πάτρα ὃπου εὑρίσκεται ὁ ἀνδριάντας τοῦ πολεμιστή τοῦ 1821, τιμήθηκαν ὃλοι οἱ ἂγνωστοι καί ἀνώνυμοι ἀγωνιστές καί πολεμιστές, οἱ ὁποῖοι ἒδωσαν τό αἷμα τους γιά τήν ἐλευθερία τῆς Πατρίδος μας.

Ἡ λαμπρή αὐτή ἐκδήλωση πραγματοποιήθηκε στό πλαίσιο τῶν Πρωτοκλητείων 2021 καί μέ τήν εὐκαιρία τῆς συμπληρώσεως 200 ἐτῶν ἀπό τήν Ἐπανάσταση τοῦ 1821.

Διοργανώθηκε ἀπό τό «Ἀχαϊκό ἐργαστήρι» καί τήν Στέγη Καλαβρυτινῶν Πάτρας «Ἡ Ἁγία Λαύρα», τεθεῖσα ἐξ’ ἀρχῆς ὑπό τήν αἰγίδα τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Πατρῶν.

Στήν ἀρχή ὁ Σεβασμιώτατος ἐτέλεσε «τρισάγιο» ὑπέρ ἀναπαύσεως πάντων τῶν ὑπέρ Πίστεως καί Πατρίδος ἀγωνισαμένων καί πεσόντων κατά τήν διάρκεια τοῦ ἀγῶνος γιά τήν ἐλευθερία τῆς Ἑλλάδος ἀπό τόν Τουρκικό ζυγό.

Μετά τόν χαιρετισμό τῶν Προέδρων τῶν δύο Συλλόγων, κ. Βασιλείου Ψυχογιοῦ καί κ. Παναγιώτου Φραντζῆ, ὁ Σεβασμιώτατος μίλησε γιά τήν σημασία αὐτῆς τῆς ἐκδηλώσεως καί γιά τήν ἀπόδοση τιμῆς στούς ἀγνώστους καί ἀνωνύμους ἀγωνιστάς ὑπέρ πίστεως καί πατρίδος, οἱ ὁποῖοι ἀκολουθώντας τόν δρόμο τοῦ χρέους ἒναντι τῆς Ὀρθοδόξου πίστεως καί τῆς ἐλευθερίας τῆ

ς Ἑλλάδος, πῆραν τόν σταυρό στόν ὦμο τους καί ἀνέβηκαν  τόν σκληρό δρόμο τοῦ μαρτυρίου κρατώντας στά χέρια τά ὃπλα τῆς τιμῆς, γιά νά φθάσουν, ἀγωνιστές πυρφόροι, μέσα ἀπό τήν θυσιαστική αἱματωμένη προσφορά στό φῶς καί στή δόξα τῆς Ἀναστάσεως. Καί ἦταν ἂνθρωποι μικροί καί μεγάλοι, ἂνδρες καί γυναῖκες, νησιῶτες καί στεργιανοί, Κληρικοί καί Λαϊκοί.

Kάθε φορά πού περνᾶμε, οἱ Ἓλληνες μπροστά ἀπό τό μνημεῖο τοῦ Ἀγνώστου Στρατιώτου στήν Ἀθήνα ἢ μπροστά ἀπό τόν ἀνδριάντα τοῦ Πολεμιστή τοῦ 1821 στήν Πάτρα, ὁ νοῦς μας πηγαίνει σέ ὃλους ἐκείνους, τῶν ὁποίων τό ὂνομα καί ἡ ζωή ἂγνωστα τυγχάνουν σέ μᾶς, ὃμως εἶναι στίς οὐράνιες δέλτους γραμμένα καί στήν καρδιά μας βαθειά χαραγμένα.

«Συγχαίρω μετά βαθυτάτης συγκινήσεως» εἶπε ὁ Σεβασμιώτατος «τούς δραστηρίους συλλόγους οἱ ὁποῖοι μέ τήν εὐλογία μας διοργάνωσαν αὐτή τήν συγκινητική τελετή καί τούς ἐπαινῶ ἐκ βάθους ψυχῆς μου, μετ’ εὐχαριστιῶν πολλῶν, διότι ἀγωνίζονται πάντοτε, ὂχι μόνο τώρα μέ τήν εὐκαιρία αὐτῶν τῶν ἐπετειακῶν ἐκδηλώσεων γιά τά 200 χρόνια, γιά τήν διατήρηση ἀτόφιας τῆς ἱερᾶς καί μεγάλης παραδόσεως καί παρακαταθήκης, τήν ὁποία μᾶς παρέδωσαν οἱ ἣρωες καί μάρτυρες πρόγονοί μας.

Κληρονομιά μας, ἡ ἑνότητα, ἡ ὁποία ὁδήγησε στή νίκη. Στόχος καί σκοπός μας ἡ διατήρηση ἀτόφιας τῆς φύτρας μας καί τῆς λεβεντιᾶς τοῦ ἒθνους μας, τῆς Ἑλληνορθόδοξης ταυτότητός μας καί τῆς ἰδιοπροσωπίας μας, ἓως τῆς συντελείας τοῦ αἰῶνος.

Ἂς ζητήσωμε ἀπ’ ὃλους αὐτούς πού μᾶς βλέπουν ἀπό τόν οὐρανό τήν εὐχή τους καί ἂς ἐκζητήσωμε τήν συγγνώμη τους, δι’ ὃσα ἂτοπα ἒχομε πράξει, δι’ ὃσα τούς ἐλυπήσαμε ἀσεβοῦντες μέ τήν παραχάραξη καί ἀλλοίωση, ἰδίως κατά τίς τελευταῖες δεκαετίες, τῆς ἐνδόξου καί αἱματογραμμένης ἱστορίας μας.

 Ἂς πάρωμε ὃλοι μας, ὑπεύθυνα καί εὐσυνείδητα στόν ὦμο μας τίς τύχες αὐτῆς τῆς ἐνδόξου χώρας, τήν ὁποία ὁ Θεός μᾶς ἐχάρισε, τῆς ἱερᾶς καί ἁγίας, τῆς κατάσπαρτης μέ τά κόκκαλα τά ἱερά τῶν ἱερῶν ὑπέρ τῆς πίστεως καί τῆς ἐλευθερίας σφαγίων καί ἂς προχωρήσωμε μέ τό σταυρό στό χέρι καί μέ τά ὃπλα τῆς δικαιοσύνης γιά μιά πορεία, ὃπως ἀξίζει στό Γένος μας καί κατέληξε:

«Αὐτοί οἱ ἑορτασμοί, ἂς μή μείνουν σέ κάποιες ἁπλές ἐπετειακές ἐκδηλώσεις, ἀλλ΄ ἂς ἀποτελέσουν ὓλη διδακτική γιά τά παιδιά   μας, τά ὁποῖα ἐλάχιστα γνωρίζουν γιά τήν ἱστορία τοῦ τόπου μας, διότι ἐλάχιστα διδάσκονται, ἀλλά ἂς ἀποτελέσουν καί ἒναυσμα γιά τίμιον ἀγῶνα ὃλων μας».

Στόν Σεβασμιώτατο ἐπεδόθη ἀπό τούς Προέδρους τῶν δύο Συλλόγων, ἀναμνηστική εὐχαριστήριος πλακέτα.

Χαιρετισμούς ἀπηύθυναν, οἱ:

Ἀντιπεριφερειάρχες Δυτικῆς Ἑλλάδος κ. Χαράλαμπος Μπονάνος καί Ἀνδρέας Φίλιας, ὁ Βουλευτής Ἀχαΐας κ. Ἰάσων Φωτήλας, ὁ Δήμαρχος Ἐρυμάνθου κ. Θεόδωρος Μπαρῆς καί ἡ  κ. Οὐρανία Κομπορόζου, Διευθύντρια Λαϊκοῦ Πολιτισμοῦ τῆς UNESCO Πειραιῶς καί Νήσων .

Ἀκολούθησε χορευτικό πρόγραμμα ἀπό τά χορευτικά τοῦ Πολιτιστικοῦ Συλλόγου Σκιαδᾶ, τοῦ Ἀχαϊκοῦ Ἐργαστηρίου καί τῆς Στέγης Καλαβρυτινῶν Πάτρας.

Ἐπίσης χορωδία ἀπέδωσε παραδοσιακά τραγούδια.

Ἡ ὃλη τελετή ἐπισφραγίστηκε μέ τόν Ἐθνικό Ὓμνο.

Μπορεί επίσης να σας αρέσει