ΜΗΝΥΜΑ ΤΟΥ ΣΕΒΑΣΜΙΩΤΑΤΟΥ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΟΥ ΠΑΤΡΩΝ κ.κ. ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΝΕΟ ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ

Ἀγαπητά μου παιδιά,

        Μέ τήν ἒναρξη τῆς νέας Σχολικῆς χρονιᾶς, ἀπευθύνομαι σέ σᾶς τούς  Μαθητές  καί  τίς  Μαθήτριες    τῆς  πρωτοβάθμιας  καί δευτεροβάθμιας  ἐκπαίδευσης,  προκειμένου  νά  ἐκφράσω  τίς  θερμές πατρικές εὐχές μου γιά ἓνα καλό καί εὐλογημένο, ἀπό τόν Θεό, σχολικό ἒτος, γεμάτο ὑγιεία, χαρά καί πρόοδο. Ἐσεῖς, παιδιά μου, εἶστε ἡ χαρά μας, ἡ ἀπαντοχή μας, ἡ χρυσή  ἐλπίδα γιά τό μέλλον τῆς κοινωνίας μας καί τῆς πατρίδος μας.  Οἱ  καιροί πού ζοῦμε εἶναι ἀρκετά δύσκολοι. Τά προηγούμενα  ἒτη  εἲχαμε  πολλά  προβλήματα,  λόγῳ καί  τῆς  πανδημίας  τοῦ κορωνοϊοῦ, τά ὁποῖα ἐπηρέασαν καί τήν ἐκπαίδευση. Ὃμως ὃλοι καί Δάσκαλοι  καί  Γονεῖς,  κυρίως  ὃμως  ἐσεῖς  οἱ  Μαθητές  δώσατε  τόν καλύτερο ἑαυτό σας, ὣστε νά μή δημιουργηθοῦν κενά στό πεδίο τῆς μάθησης. Πιστεύομε, ὃτι ἐφέτος θά βοηθήσῃ  ὁ  Θεός, ὣστε νά μήν ἒχωμε  δυσκολίες καί ὃλα, μέ τήν Χάρη τοῦ Θεοῦ, νά κυλίσουν ὁμαλά.  Παιδιά μου,  ἀξιοποιῆστε τό  χρόνο σας κατά  τόν καλύτερο τρόπο, μελετῆστε καί ἐργασθῆτε, ὣστε νά ἐμπεδώσετε τίς γνώσεις πού  σᾶς  προσφέρονται  γιά  τήν  ὃλη  καλλιέργεια  τῆς προσωπικότητός σας. Εἶναι σέ ὃλους γνωστό  ὃτι τό σχολεῖο δέν προσφέρει ἁπλῶς γνώσεις, ἀλλά ἒχει ὡς σκοπό τήν καλλιέργεια τοῦ ὃλου ἀνθρώπου.

        Στή ζωή σας καί στή προσπάθειά σας ἒχετε, πρῶτα ἀπ’ ὃλα, τήν βοήθεια τοῦ Θεοῦ. Σᾶς ἀγαπάει καί σᾶς προστατεύει ἡ Παναγία μας, ὁ  Ἃγιος Ἀνδρέας πού εἶναι ὁ  προστάτης καί πολιοῦχος τῆς Πάτρας καί ὃλοι οἱ Ἃγιοι.  Σᾶς ἀγαποῦν ἀπό τά τρίσβαθα τῆς ψυχῆς τους οἱ Γονεῖς σας καί ἐργάζονται ἀκαταύπαστα καί εὐσυνείδητα γιά σᾶς οἱ  Δάσκαλοί σας. Σᾶς ἀγαπᾶμε ὃλοι, καί ἐγώ πού σᾶς ἀπευθύνω  αὐτές τίς εὐχές, εἶμαι κοντά σας μέ τήν πατρική μου ἀγάπη καί τίς θερμές προσευχές μου γιά κάθε εὐλογία ἀπό τόν Θεό στή ζωή σας, γιά ὑγιεία,  πρόοδο  καί  ἐπιτυχία  στούς  στόχους  σας.

        Στούς Γονεῖς σας εὒχομαι νά ἒχουν ὑγιεία καί δύναμη ἀπό τόν Θεό, νά σᾶς χαίρωνται καί νά σᾶς καμαρώνουν, ἀφοῦ    εἶστε τό ὡραιότερο δῶρο, ὃ,τι πολυτιμότερο τούς ἒχει δώσει ὁ  Θεός. Τούς εὐχαριστοῦμε  γιατί  ἀγωνίζονται,  ὣστε  νά  σᾶς  δώσουν  στήν κοινωνία, ἀνθρώπους μέ ὃλη τήν σημασία τῆς λέξεως.  Ἐπίσης, στούς Δασκάλους σας, εὒχομαι νά ἒχουν δύναμη στό λειτούργημά τους, τό ὁποῖο εἶναι τόσο ὡραῖο, ἀλλά καί πολυεύθυνο, ὣστε νά ἀνταποκρίνωνται στίς ἀπαιτήσεις τῶν καιρῶν,  καλλιεργώντας τίς δικές σας προσωπικότητες καί ψυχές.  Καλή καί εὐλογημένη σχολική χρονιά.  Μέ ὃλη μου τήν ἀγάπη.

Ο ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗΣ

+ Ο ΠΑΤΡΩΝ ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΣ

Συνεχίστε την ανάγνωση

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΔΕΚΑΠΕΝΤΑΥΓΟΥΣΤΟΥ ΤΟΥ ΣΕΒ. ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΟΥ ΜΑΣ Κ.Κ. ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΥ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ –  ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΠΑΤΡΩΝ

ΔΕΚΑΠΕΝΤΑΥΓΟΥΣΤΟΣ 2022

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 407η

Χ Ρ Υ Σ Ο Σ Τ Ο Μ Ο Σ

ΕΛΕῼ  ΘΕΟΥ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗΣ ΤΗΣ ΑΓΙΩΤΑΤΗΣΚΑΙ ΑΠΟΣΤΟΛΙΚΗΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ ΠΑΤΡΩΝ

 Πρός τό Χριστεπώνυμον Πλήρωματῆς Ἱερᾶς καί Ἀποστολικῆς Μητροπόλεως Πατρῶν 

 

Παιδιά μου εὐλογημένα ,

Σήμερα γιορτάζει ἡ Μητέρα τοῦ Κυρίου μας καί ἰδική μας στοργική μητέρα καί καταφυγή καί κραταιά προστασία. Ἡ Κοίμησή Της καί ἡ εἰς οὐρανούς μετάστασή Της εἶναι ὑπόθεση εὐφροσύνης τοῦ Οὐρανοῦ καί τῆς γῆς, ἀγγέλων καί ἀνθρώπων, ἀλλά και τῆς κτίσεως συμπάσης, ἀφοῦ μέσα ἀπό τά γεγονότα αὐτά δηλώνεταιπερίτρανα ἡ  νίκη τῆς ζωῆς ἐναντίον τοῦ θανάτου καί ἐπιβεβαιώνεται  ,ὅτι ἡ Κυρία Θεοτόκος ἓνωσε τόν οὐρανό μέ τή γῆ, ἒγινε ἡ αἰτία σωτηρίας καίἀνακαινίσεως τῆς κτίσεως ὁλοκλήρου.

Ἒτσι σήμερα τά σύμπαντα μέ τό στόμα τοῦ ἱεροῦ τῆς Θεομήτορος Ὑμνογράφου, σαλπίζουν ἐν χαρᾷ καί ἀγαλλιάσει. « Ἐπί σοί χαίροι Κεχαριτωμένη, πᾶσα ἡ κτίσις, ἀγγέλων τό σύστημα καί ἀνθρώπων τόγένος».

Στή συνέχεια, ὁ λόγος γίνεται βαθύς, θεολογικός, μυσταγωγικός καί ἀναγωγικός. «Ἡγιασμένε Ναέ καί παράδεισε λογικέ, παρθενικόν καύχημα, ἐξ ἧς Θεός ἐσαρκώθη καί παιδίον γέγονεν, ὁ πρό αἰώνων ὑπάρχων Θεόςἡμῶν».

 Ὡς Ναός καί Παράδεισος ἡ Θεοτόκος , γνωρίζεται καί τιμᾶται καί μακαρίζεται, γιατί ἐντός Αὐτῆς, ἐντός αὐτοῦ τοῦ Παναγίου δηλαδή Ναοῦ, ἐσκήνωσεν ὁ ἲδιος ὁ Θεός καί ἐσαρκώθη, ἒγινε ἂνθρωπος,”ἳνα τόν ἂνθρωπον Θεόν ἀπεργάσηται”.

Μυστήριον μέγα, ἀσύλληπτον γιά τόν ἀνθρώπινο νοῦ, ἀκατάληπτο γιά τήν ρηχότητα τῆς ψυχρῆς καί πεπερασμένης ἀνθρωπίνης λογικῆς. Ἡ Μαριάμ μένει ὃτι ἦτο, μένει  Παρθένος δηλαδή, καί γίνεται ὃτι δέν ἦτο, γίνεται  Μητέρα, μένουσα πρό τόκου, ἐν τόκῳ καί μετά τόκον Παρθένος, τιμωμένη εἰς τούς αἰῶνας τῶν αἰώνων ὡς Ἀειπάρθενος. Ὁ Κύριός μας, διά τῆς Θεοτόκου μένει ὃτι ἦτο, δηλαδή τέλειος Θεός καί προσλαμβάνει τήν ἀνθρωπίνη σάρκα γενόμενος, ὃτι δέν ἦτο, δηλαδή τέλειος ἂνθρωπος.

Συνεχίστε την ανάγνωση

Για την περίοδο του Δεκαπενταυγούστου

Μας αξιώνει και εφέτος ο Θεός μας, αδελφοί μου, να εισέλθουμε στην περίοδο “του δεκαπενταυγούστου”.

Η περίοδος αυτή,  μας αναπροσανατολίζει προς τον αληθινό προορισμό μας, που είναι η εν Χριστώ ζωή και ο Παράδεισος!

Την περίοδο αυτή στην Ενορία μας θα τελούνται όλες οι ιερές ακολουθίες και οι θείες λειτουργίες που προβλέπει το Τυπικό της Εκκλησίας μας.

Οι Ιερές Παρακλήσεις θα γίνονται κάθε απόγευμα στις 6.30 στον Ιερό Ναό Τιμίου Σταυρού

Εξομολόγηση θα γίνεται κάθε απόγευμα μετά την Ιερά Παράκληση στον Τίμιο Σταυρό

Την εορτή της Μεταμορφώσεως του Σωτήρος (Σάββατο 6 Αυγούστου) η Θεία Λειτουργία θα γίνει στον Τίμιο Σταυρό.

Όλες τις ημέρες του Δεκαπενταυγούστου Σας παρακαλώ να τις διέλθουμε με προσευχή, νηστεία και μελέτη του βίου και της θεολογίας, της περί το πρόσωπο της Παναγίας μας!

Συνεχίστε την ανάγνωση

Κυριακὴ ΣΤ΄ Ματθαίου

Εορτάζουν: Η Αγία Χριστίνα η Μεγαλομάρτυς. Ο Άγιος Αθηναγόρας ο Απολογητής και Αθηναίος. Ο Άγιος Θεόφιλος ο Νεομάρτυρας από τη Ζάκυνθο. 

Ήχος πλ. α΄ –  Εωθινόν ΣΤ΄

Ευαγγελικό Ανάγνωσμα: Ματθ. θ΄, 1-8

Καὶ ἐμβὰς εἰς πλοῖον διεπέρασε καὶ ἦλθεν εἰς τὴν ἰδίαν πόλιν. 2 Καὶ ἰδοὺ προσέφερον αὐ­τῷ παραλυτικὸν ἐπὶ κλίνης­ βεβλημένον· καὶ ἰδὼν ὁ Ἰησοῦς τὴν πίστιν αὐτῶν εἶ­­πε τῷ παραλυτικῷ· θάρσει,­ τέ­κνον· ἀφέωνταί σοι αἱ ἁμαρ­τίαι σου. 3 καὶ ἰδού τινες τῶν γραμματέων εἶπον ἐν ἑαυτοῖς· οὗτος βλασφημεῖ. 4 καὶ ἰδὼν ὁ Ἰησοῦς τὰς ἐνθυμήσεις αὐτῶν εἶπεν· ἵνα τί ὑμεῖς ἐνθυμεῖσθε πονηρὰ ἐν ταῖς καρδίαις ὑμῶν; 5 τί γάρ ἐστιν εὐκοπώτερον, εἰπεῖν, ἀφέωνταί σου αἱ ἁ­­­μαρ­τίαι, ἢ εἰπεῖν, ἔγειρε καὶ περιπάτει; 6 ἵνα δὲ εἰδῆτε ὅτι ἐξουσίαν ἔχει ὁ υἱὸς τοῦ ἀνθρώπου ἐπὶ τῆς γῆς ἀφιέναι ἁμαρτίας – τότε λέγει τῷ παραλυτικῷ· ἐγερθεὶς ἆρόν σου τὴν κλίνην καὶ ὕπαγε εἰς τὸν οἶκόν σου. 7 καὶ ἐγερθεὶς ἀπῆλθεν εἰς τὸν οἶκον αὐτοῦ. 8 ἰδόντες δὲ οἱ ὄχλοι ἐθαύ­μασαν καὶ ἐδόξασαν τὸν Θε­­ὸν τὸν δόντα ἐξουσίαν τοι­αύτην τοῖς ἀνθρώποις.

Αποστολικό Ανάγνωσμα: Ρωμ. ΙΒ’, 6-14

Αδελφοί, ἔχοντες δὲ χαρίσματα κατὰ τὴν χάριν τὴν δοθεῖσαν ἡμῖν διάφορα, εἴτε προφητείαν, κατὰ τὴν ἀναλογίαν τῆς πίστεως, εἴτε διακονίαν, ἐν τῇ διακονίᾳ, εἴτε ὁ διδάσκων, ἐν τῇ διδασκαλίᾳ, εἴτε ὁ παρακαλῶν, ἐν τῇ παρακλήσει, ὁ μεταδιδούς, ἐν ἁπλότητι, ὁ προϊστάμενος, ἐν σπουδῇ, ὁ ἐλεῶν, ἐν ἱλαρότητι.῾Η ἀγάπη ἀνυπόκριτος. ἀποστυγοῦντες τὸ πονηρόν, κολλώμενοι τῷ ἀγαθῷ, τῇ φιλαδελφίᾳ εἰς ἀλλήλους φιλόστοργοι, τῇ τιμῇ ἀλλήλους προηγούμενοι, τῇ σπουδῇ μὴ ὀκνηροί, τῷ πνεύματι ζέοντες, τῷ Κυρίῳ δουλεύοντες, τῇ ἐλπίδι χαίροντες, τῇ θλίψει ὑπομένοντες, τῇ προσευχῇ προσκαρτεροῦντες, ταῖς χρείαις τῶν ἁγίων κοινωνοῦντες, τὴν φιλοξενίαν διώκοντες. εὐλογεῖτε τοὺς διώκοντας ὑμᾶς, εὐλογεῖτε καὶ μὴ καταρᾶσθε.

Συνεχίστε την ανάγνωση

Η Δ΄ Οικουμενική Σύνοδος- Η Αγία Μεγαλομάρτυς Μαρίνα- Η Αγία Βερονίκη

Η Δ’ Οικουμενική Σύνοδος συνεκλήθη στην Χαλκηδόνα, με απόφαση των Αυτοκρατόρων Μαρκιανού και Πουλχερίας, το 451 μ.Χ., με την προεδρεία του Πατριάρχου Κωνσταντινουπόλεως Ανατολίου και των αντιπροσώπων του Πάπα Ρώμης Λέοντος. Η Σύνοδος αυτή αποδέχθηκε την απόφαση της Γ’ Οικουμενικής Συνόδου και ακολουθώντας τους προηγουμένους Πατέρες, αποφάσισε ότι οι Ορθόδοξοι ομολογούμε ότι ένα είναι το πρόσωπο και μία είναι η υπόσταση του Λόγου, «εν δύο φύσεσιν ασυγχύτως, ατρέπτως, αδιαιρέτως, αχωρίστως γνωριζομένη» και ότι πουθενά δεν αναιρείται η διαφορά των φύσεων λόγω της ενώσεως, αλλά σώζεται η ιδιότητα κάθε φύσεως για την ενότητα στο ένα πρόσωπο-υπόσταση του Λόγου.

Όλο αυτό το θέμα μπορεί να φαίνεται φιλοσοφικό, που δεν έχει σχέση με την θεολογία της Εκκλησίας, αλλά αυτό δεν ισχύει για τους εξής λόγους.

Συνεχίστε την ανάγνωση