Εγκύκλιος του Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου μας κ.κ. ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΥ

 (περί τῆς μετατροπῆς τῆς Ἁγίας Σοφίας Κωνσταντινουπόλεως σέ τζαμί)

Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η Δ Η Μ Ο Κ Ρ Α Τ Ι Α
Ι Ε Ρ Α Μ Η Τ Ρ Ο Π Ο Λ Ι Σ Π Α Τ Ρ Ω Ν                   Ἐν Πάτραις τῇ 16ῃ Ἰουλίου 2020

Ἀριθμ. Πρωτ.: 249

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 364 η

===============

Η εικόνα ίσως περιέχει: κείμενο

Χ Ρ Υ Σ Ο Σ Τ Ο Μ Ο Σ

ΕΛΕῼ ΘΕΟΥ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗΣ ΤΗΣ ΑΓΙΩΤΑΤΗΣ
ΚΑΙ ΑΠΟΣΤΟΛΙΚΗΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ ΠΑΤΡΩΝ

Πρός
τό Χριστεπώνυμον Πλήρωμα
τῆς Ἱερᾶς καί Ἀποστολικῆς Μητροπόλεως Πατρῶν

 

Παιδιά μου εὐλογημένα,
Μετά τήν προκλητική κίνηση τοῦ Πρωθυπουργοῦ τῆς Τουρκίας, οὐσιαστικά τό ἀνοσιούργημα περί τῆς μετατροπῆς τῆς Ἁγίας Σοφίας Κωνσταντινουπόλεως σέ τζαμί, ὀδύνη ψυχῆς καί ἂλγος καρδίας κατέλαβαν ὃλους τούς Ὀρθοδόξους Ἓλληνες, ἐκείνους βεβαίως πού διατηροῦν ζωντανές στήν καρδιά τους τίς μνῆμες, τίς σελίδες δόξης καί τίς θυσίες τῶν ἡρώων καί μαρτύρων τοῦ Ὀρθοδόξου Γένους μας. Θέλω νά πιστεύω, ὃτι κατώδυνη εἶναι καί ἡ ἀνθρωπότης, ὃσο διετήρησε τήν ἀγάπη στόν πολιτισμό καί στήν παγκόσμια κληρονομιά καί ὃσο γνωρίζει νά σέβεται τά ἀνεπανάληπτα καί μοναδικά μνημεῖα, πού χαρακτηρίζουν τόν κόσμον ὃλο.

Γνωρίζομε ὃτι ἡ βαρβαρότης καί ὠμότης τῆς γείτονος χώρας ἒχει βαθειές ρίζες καί κατά καιρούς ξεσπᾶ, ὣστε νά φανερώνεται τό πραγματικό πρόσωπο τῆς Τουρκίας, ἒστω καί ἂν κάποιοι ἒκαμαν τό λάθος νά πιστεύσουν κατά καιρούς τό ἀντίθετο.

Ράγισαν οἱ καρδιές μας βλέποντας σκηνές ἀπό τίς ἐργώδεις προσπάθειες γιά τήν μετατροπή τῆς Μεγάλης Ἐκκλησιᾶς, τοῦ ὀφθαλμοῦ τῆς γῆς, τοῦ ἐπιγείου οὐρανοῦ, σέ τζαμί. Τό μυαλό μας γύρισε, δυστυχῶς, σέ φρικτές σκηνές, ὃπως ἀποτυπώνονται στίς σελίδες τῆς ἱστορίας, κατά τήν ἀποφράδα ἡμέρα τῆς ἁλώσεως.

Οἱ ἀντιδράσεις τῶν «μεγάλων» τῆς γῆς, χλιαρές ἢ μᾶλλον ἀνύπαρκτες. Δέν θέλουν νά δυσαρεστήσουν, ὃπως ἐξ’ ἂλλου δέν ἢθελαν νά δυσαρεστήσουν ποτέ τήν Τουρκία. Δέν περιμέναμε τίποτε καί στήν συγκεκριμένη περίπτωση.

Ἡ Ἁγια Σοφιά, εἶναι Ὀρθόδοξος Ναός. Τόν ἒκτισαν Ἓλληνες. Τόν ὓψωσαν οἱ Ρωμηοί, ὂχι μόνοι τους, ἀλλά μέ τόν φωτισμό τοῦ Θεοῦ. Ἀδελφώθηκε ἡ ὑψηλότατη ἡ τέλεια ἒκφραση τῆς θεολογίας μέ τήν τέλεια ἒκφραση τῆς ἀρχιτεκτονικῆς. Γι’ αὐτό καί τήν μισοῦν. Τό θέμα εἶναι τό μένος τους ἐναντίον τῆς Ὀρθοδοξίας καί τῆς Ὀρθοδόξου Ἑλλάδος. Γι’ αὐτό ἀγωνιζόμαστε καί θά ἀγωνιζώμαστε μόνοι μας. Τό πρόβλημα ὃμως εὑρίσκεται ἀλλοῦ.

Σέ προηγούμενο κείμενό μας ἐγράψαμε ὃτι ὡς Ἓλληνες, δυστυχῶς, μειοδοτήσαμε ἒναντι τῆς ἱστορίας, παραποιήσαμε τήν ἀλήθεια τῶν γεγονότων, ἀποκρύψαμε στοιχεῖα καί ἀδικήσαμε τούς προγόνους μας, ἀδικήσαμε τίς ρίζες μας. Τά γεγονότα πλέον βοοῦν, ὃτι πρέπει νά ἀλλάξωμε πορεία. Ὁ λόγος τῆς Ἁγίας Γραφῆς, ἠχεῖ ἐπιτακτικά στά αὐτιά μας. «Ἰδού καιρός εὐπρόσδεκτος, ἰδού καιρός μετανοίας». Ἐμεῖς θά ἀγωνιστοῦμε μέ ὃλες μας τίς δυνάμεις, γιά νά κρατήσωμε ζωντανές τίς μνῆμες καί γιά νά μάθουν τά παιδιά μας, γιά τήν Πόλη καί τήν Ἁγια Σοφιά, γιά τήν σκλαβιά αἰώνων, γιά τά μαρτύρια πού ὑπέστη τό Γένος μας, γιά τίς ἀλησμόνητες μαρτυρικές πατρίδες, γιά τούς ἀγῶνες καί τίς θυσίες καί τούς ποταμούς τῶν αἱμάτων γιά τήν πίστη καί τήν ἐλευθερία.

Σέ αὐτό τό πλαίσιο ἐνεργοῦντες καί προκειμένου νά ξυπνήσωμε ὑπνώτουσες συνειδήσεις, ἀλλά καί γιά τό ἐπώδυνο χρέος μας ἒναντι τῆς μαρτυρικῆς μας ἱστορίας, τήν ἐρχομένη Παρασκευή 24 Ἰουλίου ἐ.ἔ., τήν ὣρα πού θά εἰσέλθουν στήν Μεγάλη Ἐκκλησιά, στήν Ἁγια Σοφιά μας, στόν πάγκαλλο Ναό, στήν Μητρόπολη ἁπάσης τῆς Ὀρθοδοξίας, οἱ ἀπόγονοι τῶν βαρβάρων κατακτητῶν, γιά νά συνεχίσουν τήν παράδοση τῶν προγόνων τους, ἀδιαφοροῦντες κυνικά γιά τά πολιτιστικά δημιουργήματα πού ὃμοιά τους οὐδέποτε θά ὑπάρξουν καί περιφρονοῦντες προκλητικά τήν Ὀρθόδοξη πίστη μας, ἡ ὁποία ἀποτυπώθηκε ἀνεξίτηλα στά ψηφιδωτά καί τούς θόλους τῆς Ἁγια Σοφιᾶς καί περιφρονώντας τόν Χριστιανισμό στό σύνολό του, ἐκείνη τήν ἡμέρα καί τήν ὣρα στόν Ναό τοῦ Ἁγίου Ἀποστόλου Ἀνδρέου θά τελοῦμε Παράκληση στήν Παναγία μας, τήν Ἐλευθερώτρια τοῦ Γένους μας μέ τήν συμμετοχή ὃλων τῶν Ἱερέων τῆς Μητροπόλεώς μας καί τοῦ πιστοῦ Λαοῦ.

Ἀφ’ ἑνός μέν γιά νά ἐκφράσωμε τήν ὀδύνη καί τήν διαμαρτυρία μας γιά τό ἀνοσιούργημα πού ἐπιτελεῖται στήν Ἁγια Σοφιά, κάτω ἀπό τά μάτια τῆς «πολιτισμένης» ἀνθρωπότητος, ἀφ’ ἑτέρου δέ γιά νά ἀφυπνίσωμε ὃσο εἶναι δυνατόν τούς σημερινούς Ἓλληνες ἒναντι τῆς μεγάλης εὐθύνης πού ἒχομε γιά τήν ἱστορία μας, γιά τό παρόν μας καί γιά τό μέλλον τῆς Πατρίδος μας.

Παράλληλα θά ἠχοῦν πένθιμα οἱ καμπάνες ὃλων τῶν Ἐκκλησιῶν τῆς πόλεως καί τῆς Μητροπόλεως τῶν Πατρῶν.

Ἡ Ἱερά Ἀκολουθία θά μεταδίδεται ἀπ’ εὐθείας ἀπό τόν Τηλεοπτικό Σταθμό τῆς Μητροπόλεώς μας «ΛΥΧΝΟΣ» καί ἀπό τόν Ραδιοφωνικό Σταθμό «Ἀποστολική Ἐκκλησία τῶν Πατρῶν».

Ἀπό δῶ καί πέρα ἐντονώτερες θά εἶναι οἱ ἀναφορές μας στήν Ἁγια Σοφιά, στήν Ρωμηοσύνη, στούς ἀγῶνες μας, στήν ἱστορική μας εὐθύνη ἒναντι τοῦ τόπου μας.

Σᾶς προσκαλῶ ὃλους τήν Παρασκευή 24 Ἰουλίου ἐ.ἔ., στόν Ἃγιο Ἀνδρέα, γιά νά ὑψώσωμε χεῖρας καί καρδίας ἱκέτιδας πρός τόν Θεόν, ὁ Ὁποῖος γνωρίζει τό γιατί, τό πῶς καί πότε… Τήν ὣρα θά τήν ἀνακοινώσωμε, ἐφ’ ὃσον γνωρίσωμε ἀκριβῶς τό πότε θά εἰσέλθουν στήν Ἁγια Σοφιά γιά τήν βέβηλη ἐνέργειά τους οἱ Τοῦρκοι.

Μέ πατρικές εὐχές καί εὐλογίες
Ο ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗΣ
+Ο ΠΑΤΡΩΝ ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΣ

Μπορεί επίσης να σας αρέσει