Αγιοκατάταξις του Ἐθνοϊερομάρτυρος Γρηγορίου Μητροπολίτου Δέρκων

Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η Δ Η Μ Ο Κ Ρ Α Τ Ι Α
Ι Ε Ρ Α Μ Η Τ Ρ Ο Π Ο Λ Ι Σ Π Α Τ Ρ Ω Ν
Ἀριθμ. Πρωτ:235                                                                         Πάτραις τῇ 16ῃ Αὐγούστου 2021
ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 385η
Χ Ρ Υ Σ Ο Σ Τ Ο Μ Ο Σ
ΕΛΕῼ ΘΕΟΥ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗΣ ΤΗΣ ΑΓΙΩΤΑΤΗΣ
ΚΑΙ ΑΠΟΣΤΟΛΙΚΗΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ ΠΑΤΡΩΝ
==============
Πρός τό Χριστεπώνυμον Πλήρωμα
τῆς Ἱερᾶς καί Ἀποστολικῆς Μητροπόλεως Πατρῶν
Παιδιά μου εὐλογημένα,
Αντώνιος Παρασκευόπουλος: ''Ὁ Δέρκων Γρηγόριος, νέος ἅγιος μεταξύ τῶν Λακώνων Ἁγίων'' του Σεβ. Μητροπολίτη μας κ. ΕυσταθίουΜετά πολλῆς τῆς ἐν Κυρίῳ χαρᾶς καί ἀγαλλιάσεως, ἀναγγέλομεν πρός τόν Ἱερόν Κλῆρον καί τόν εὐσεβῆ Λαόν τῆς Ἱερᾶς καί Ἀποστολικῆς Μητροπόλεως Πατρῶν, τήν, ἐν ταῖς Δέλτοις τῶν Ἁγίων, κατάταξιν, ὑπό τῆς Ἁγίας καί Ἱερᾶς Συνόδου τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος, μετά ἀπό εἰσήγησιν τῆς ἐλαχιστότητος ἡμῶν καί θετικήν γνωμοδότησιν τῆς, ἐπί τῶν Δογματικῶν καί Νομοκανονικῶν ζητημάτων, Συνοδικῆς Ἐπιτροπῆς τῆς Ἐκκλησίας, τοῦ Ἁγίου Ἐθνοϊερομάρτυρος Γρηγορίου Μητροπολίτου Δέρκων, τοῦ ἐκ τῆς κώμης Ζουμπάτας τῶν Πατρῶν ἓλκοντος τήν καταγωγήν.
Ὁ μακαριστός, ἒνδοξος καί Ἃγιος Ἐθνοϊερομάρτυς Μητροπολίτης Δέρκων Γρηγόριος, ἠξιώθη, εἰς πολύ νέαν ἡλικίαν, τῆς ἀρχιερατικῆς τιμῆς καί ἀξίας, ὡς Μητροπολίτης Λακεδαιμονίας κατ’ ἀρχάς, διαδεχθείς τόν Ἃγιον Ἑθνοϊερομάρτυρα Μητροπολίτην 2 Ἀνανίαν, ὓστερον ὡς Μητροπολίτης Βιδύνης τῆς Βουλγαρίας καί τέλος ὡς Μητροπολίτης Δέρκων ἀπ’ ὃπου μαρτυρικῶς δι’ ἀγχόνης τήν 3ην Ἰουνίου 1821, ὓστερον ἀπό φυλακίσεις καί πολλάς καί φρικτάς βασάνους, ἀνῆλθεν εἰς τήν οὐράνιον Βασιλείαν τοῦ Θεοῦ.
Ἀνεδείχθη μέγας ὑπερασπιστής τῆς Ὀρθοδόξου ἡμῶν πίστεως καί ἐμψυχωτής τοῦ δούλου Γένους ἐν δεινοῖς χρόνοις τῆς πικρᾶς τουρκικῆς δουλείας, σταθείς ὡς βράχος ἀκλόνητος καί πυρσός φαεινός διά τό Ὀρθόδοξον ἡμῶν Ἒθνος, συνεργάτης δέ ἂριστος, τῶν μαρτυρικῶν Πατριαρχῶν Κωνσταντινουπόλεως καί κυρίως τοῦ Ἁγίου Ἐθνοϊερομάρτυρος Γρηγορίου τοῦ Ε’. 
Τό Λείψανόν του ἐρρίφθη ὑπό τοῦ μαινομένου πλήθους τῶν ἀπίστων ἀγαρηνῶν εἰς τήν θάλασσαν τοῦ Βοσπόρου, ὃπου ἀναπαύεται ἓως τῆς κοινῆς Ἀναστάσεως. Ἡ ἁγία καί μακαρία ψυχή του συγχορεύει ἐν οὐρανοῖς μετά τῶν Ἁγίων τῶν ἀπ’ αἰῶνος Θεῷ εὐαρεστησάντων καί μετά τῶν Ἀγγέλων. 
Τόν ἀοίδιμον Ἱεράρχην, τιμοῦν ἐξαιρέτως οἱ πνευματικοί αὐτοῦ ἒκγονοι καί συμπατριῶται, κατ’ ἒτος, εἰς Ζουμπάταν. Τάς ἱεράς αὐτάς ἐκδηλώσεις, ἀπό τῆς ἀναλήψεως τῶν ἱερῶν καθηκόντων μας, ἐν τῇ Ἱερᾷ καί Ἀποστολικῇ Μητροπόλει τῶν Πατρῶν, ἀνεδείξαμε εἰς λαμπράς ἐκκλησιαστικάς καί ἐθνικάς τελετάς, στήσαντες καί τήν προτομήν τοῦ Ἁγίου Γρηγορίου Δέρκων, εἰς περίβλεπτον θέσιν, εἰς τήν γενέτειράν του Ζουμπάταν. 
Κατ’ ἒτος ἐπιτελοῦμεν τήν ἱεράν αὐτοῦ μνήμην, ἐν συνεργασίᾳ μετά τοῦ δραστηρίου Συλλόγου τῆς Ζουμπάτας-Μοίρα, «Ἡ Θάνα», μέ Θείαν Λειτουργίαν εἰς τόν Ἱερόν Ναόν τῆς Κοιμήσεως τῆς Θεοτόκου Ζουμπάτας καί ἂλλας λαμπράς ἐκδηλώσεις. Δοξάζομεν τό πάντιμον καί μεγαλοπρεπές Ὂνομα τοῦ Κυρίου καί Θεοῦ καί Σωτῆρος ἡμῶν Ἰησοῦ Χριστοῦ, δι’ αὐτήν τήν μεγάλην εὐλογίαν πρός τήν τοπικήν μας Ἐκκλησίαν καί τήν καθ’ ὃλου Ὀρθοδοξίαν, ὣστε σύν τοῖς ἂλλοις Ἑθνοϊερομάρτυσιν Ἁγίοις, νά τιμῶμεν πλέον καί ἐπισήμως, ὡς Ἃγιον, τόν Ἐθνοϊερομάρτυρα μέγα τῶν Δέρκων Ἱεράρχην, ἒνδοξον Γρηγόριον. 
Ἡ Ἱερά Σύνοδος τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος μέ τήν ὑπ’ ἀριθμ. 3046/15.7.2021 Ἐγκύκλιόν της, γνωστοποιεῖ τά περί τῆς κατατάξεως, 3 ἐν ταῖς Δέλτοις τῶν Ἁγίων, τοῦ Ἐθνοϊερομάρτυρος Γρηγορίου Δέρκων, ὡς καί τῶν ἂλλων μετά τοῦ Ἁγίου Ἐθνοϊερομάρτυρος Γρηγορίου τοῦ Ε’, συλληφθέντων καί ἀπαγχονισθέντων Ἱερομαρτύρων Ἀρχιερέων, ἢτοι:
1.Εὐγενίου, Μητροπολίτου Ἀγχιάλου, 2.Ἰωαννικίου, Μητροπολίτου Τυρνόβου, 3.Δωροθέου, Μητροπολίτου Ἀδριανουπόλεως, 4.Ἰωσήφ, Μητροπολίτου Θεσσαλονίκης, 5.Γρηγορίου Μητροπολίτου Δέρκων, 6.Διονυσίου, Μητροπολίτου Ἐφέσου καί 7.Ἀθανασίου Μητροπολίτου Νικομηδείας, κοινοποιοῦσα παραλλήλως ταὐτάριθμον καί ταυτόχρονον Πρᾶξιν αὐτῆς περί τοῦ ὡς εἲρηται θέματος.
Ἡ Ἱερά μνήμη τῶν Ἁγίων Ἐθνοϊερομαρτύρων τῶν ὑπό τῆς Ἱερᾶς Συνόδου τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος, ἐσχάτως καταταγέντων ἐν ταῖς Δέλτοις τῶν Ἁγίων, θά τιμᾶται τό Σάββατον τῆς Διακαινησίμου, κατ’ ἒτος. 
Ἡ μνήμη τοῦ Ἁγίου Ἐθνοϊερομάρτυρος Γρηγορίου, Μητροπολίτου Δέρκων, θά τιμᾶται τοπικῶς τήν 3ην Ἰουνίου, ἡμέραν τοῦ μαρτυρίου του καί ἐν συνεργασίᾳ μετά τοῦ Πολιτιστικοῦ Συλλόγου Ζουμπάτας καί τῶν κατοίκων τῆς περιοχῆς τῆς γενετείρας τοῦ Ἁγίου, θά πραγματοποιοῦνται λαμπραί ἑορταστικαί ἐκδηλώσεις εἰς Ζουμπάταν, ὡς μέχρι σήμερον, ἀλλά καί ἐν Πάτραις καί ἐν ἁπάσῃ τῇ καθ’ ἡμᾶς Ἱερᾷ καί Ἀποστολικῇ Μητροπόλει. 
Ἢδη σχεδιάζομεν τήν ἀνέγερσιν τοῦ Ἱεροῦ Ναοῦ τοῦ Ἁγίου Ἐθνοϊερομάρτυρος Γρηγορίου Μητροπολίτου Δέρκων, καί ἐτοιμάζεται, ἐν Ἁγίῳ Ὂρει, ἡ ἀσματική Ἀκολουθία αὐτοῦ, ἐνῶ ἱστορεῖται ἡ ἱερά αὐτοῦ εἰκών. (Εἰκών τοῦ Ἁγίου, εὑρίσκεται ἢδη ἀπό πολλῶν ἐτῶν εἰς τόν Ἱερόν Ναόν Κοιμήσεως τῆς Θεοτόκου Ζουμπάτας). 
Ὃθεν, παραγγέλλομεν εἰς τούς εὐλαβεστάτους Ἱερεῖς μας, ὃπως, καθ’ ἐκάστην ἱεράν Ἀκολουθίαν καί εἰς τόν οἰκεῖον τόπον μνημονεύουν καί τοῦ «Ἁγίου Ἐθνοϊερομάρτυρος Γρηγορίου Μητροπολίτου Δέρκων», εἰς δέ τούς εὐσεβεῖς ἐν Κυρίῳ ἀδελφούς καί τέκνα, ὃπως ἐπικαλοῦνται πρέσβυν πρός Κύριον, μετά τῆς Κυρίας Θεοτόκου, τοῦ Ἁγίου Ἀποστόλου Ἀνδρέου καί πάντων τῶν Ἁγίων καί τόν Ἃγιον ἒνδοξον, Ἐθνοϊερομάρτυρα Γρηγόριον, Μητροπολίτην Δέρκων, τό καύχημα καί κλέος τῆς Ἱερᾶς καί Ἀποστολικῆς Μητροπόλεως Πατρῶν, τῆς Ὀρθοδόξου Ἑλλάδος καί συμπάσης τῆς Ὀρθοδοξίας. 
Μετά πατρικῶν εὐχῶν καί εὐλογιῶν,

 

Ο ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗΣ
+ Ο Π Α Τ Ρ Ω Ν Χ Ρ Υ Σ Ο Σ Τ Ο Μ Ο Σ

Μπορεί επίσης να σας αρέσει