Αναστάσεως ημέρα… Δοξαστικόν

Ταξίδι στην ορθοδοξία: Η ερμηνεία της εικόνας της Ανάστασης | Byzantine art, Art, Painting

                                                   Ἦχος πλ. α’

Αναστάσεως ἡμέρα, καὶ λαμπρυνθῶμεν τῇ πανηγύρει, καὶ ἀλλήλους περιπτυξώμεθα. Εἴπωμεν ἀδελφοί, καὶ τοῖς μισοῦσιν ἡμᾶς· Συγχωρήσωμεν πάντα τῇ Ἀναστάσει, καὶ οὕτω βοήσωμεν· Χριστὸς ἀνέστη ἐκ νεκρῶν, θανάτῳ θάνατον πατήσας, καὶ τοῖς ἐν τοῖς μνήμασι, ζωὴν χαρισάμενος.

Μπορεί επίσης να σας αρέσει