Ιερά επέτειος επανακομιδής Τιμίας Κάρας του Αποστόλου Ανδρέου

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΠΑΤΡΩΝ
Ἀριθμ. Πρωτ.: 395
Ἐν Πάτραις τῇ 9ῃ Σεπτεμβρίου 2019
ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 335 Η
 Χ Ρ Υ Σ Ο Σ Τ Ο Μ Ο Σ
ΕΛΕῼ ΘΕΟΥ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗΣ ΤΗΣ ΑΓΙΩΤΑΤΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΣΤΟΛΙΚΗΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ ΠΑΤΡΩΝ
Σχετική εικόνα
Πρός τό Χριστεπώνυμο Πλήρωμα τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Πατρῶν
 Παιδιά μου εὐλογημένα,
Μέ τήν χάρη τοῦ Θεοῦ θά ἑορτάσωμε καί πάλι τήν ἱερά Ἐπέτειο τῆς Ἐπανακομιδῆς τῆς Τιμίας Κάρας τοῦ Ἁγίου Ἀποστόλου Ἀνδρέου στήν Πάτρα, ἀπό τήν Ρώμη, ὃπου εὑρίσκετο γιά πάνω ἀπό πεντακόσια χρόνια.
χουν περάσει ἀπό τήν μεγάλη καί φωτοφόρο ἐκείνη ἡμέρα τῆς Ἐπανακομιδῆς τῆς Τιμίας Κάρας τοῦ Πρωτοκλήτου, 55 ὁλόκληρα χρόνια (ἦταν τότε 26 Σεπτεμβρίου 1964). Σύσσωμος ὁ Πατραϊκός Λαός μέ ἐπικεφαλῆς τόν ἀοίδιμο Προκάτοχό μας Μητροπολίτην Πατρῶν κυρόν Κωνσταντῖνον, τόν ἱερό Κλῆρο καί τούς Ἂρχοντας τῆς Ἑλλάδος καί τούς τοπικούς, ὑπεδέχετο τόν χαριτόβρυτο καί μυρίπνοο θησαυρό.
Ὁ τύπος τῆς ἐποχῆς μέ συγκινητικό τρόπο περιγράφει τά γεγονότα καί μᾶς μεταφέρει στίς συγκλονιστικές σκηνές, οἱ ὁποῖες ἒλαβαν χώρα στήν πλατεία Τριῶν Συμμάχων κατά τήν ὑποδοχή, ἀλλά καί κατά τήν λιτανεία, ὡς καί τίς ἂλλες λατρευτικές ἐκδηλώσεις, οἱ ὁποῖες πραγματοποιήθηκαν στόν Ἱερό Ναό τοῦ Ἁγίου Ἀποστόλου Ἀνδρέου.
Εἲη τό ὂνομα τοῦ Κυρίου εὐλογημένον» γιά τήν μεγάλη δωρεά Του, ὣστε νά κατέχωμε καί πάλι τήν ἱερά κεφαλή τοῦ ἱερωτάτου Ἀποστόλου, τοῦ μεγάλου διδασκάλου καί πνευματικοῦ μας Πατρός, τοῦ ἱδρυτοῦ καί προστάτου τῆς τοπικῆς μας Ἐκκλησίας καί Ἐφόρου τῆς πόλεως τῶν Πατρῶν καί τῆς ἹερᾶςΜητροπόλεώς μας.
Ἀδελφοί μου, ὃ,τι εἶναι ἡ Πάτρα, ὃ,τι ἒχει, ὃποια πρόοδο μέσα στόν χρόνο καί στήν ἱστορία, ὃποια δόξα καί κλέος, τά χρωστάει στόν Ἃγιο ἒνδοξο Ἀπόστολο Ἀνδρέα. Ἡ Πάτρα ἒχει ταυτιστεῖ μέ τόν Ἀπόστολο Ἀνδρέα. Τό ὂνομα τοῦ Πρωτοκλήτου τῆς προσέδωσε τόν μοναδικό, ξεχωριστό, ἱερώτατο, τιμητικότατο τίτλο «Ἀποστολική», μέ τόν ὁποῖο εἶναι γνωστή σέ ὃλο τόν κόσμο. Αὐτή εἶναι ἡ ταυτότητά μας, αὐτό τό καύχημά μας, τό σέμνωμα καί ἡ ἐν Κυρίῳ δόξα μας.
Τό κέντρο τῆς ζωῆς τῆς Πάτρας εἶναι τό ἱερό Ἀποστολεῖο τοῦ Ἁγίου Ἀποστόλου Ἀνδρέου, ὃπου ὁ Τάφος του, ἡ Ἁγία Κάρα του καί ὁ Σταυρός τοῦ Μαρτυρίου του.
Χρεῶστες καί ὀφειλέτες, λοιπόν, ὃλοι μας ἒναντι τοῦ Πρωτοκλήτου Μαθητοῦ τοῦ Σωτῆρος, γιά τίς πολλές, πρός Κύριον πρεσβεῖες του, ἂς προσέλθωμε καί πάλι γιά νά τόν ἑορτάσωμε, νά προσκυνήσωμε τήν Ἁγία τουΚάρα, νά λειτουργηθοῦμε στόν Ναό του, νά τόν λιτανεύσωμε στήν πόλη μας καί  νά τόν παρακαλέσωμε νά μᾶς ἐνισχύῃ στόν πνευματικό μας ἀγῶνα, νά μᾶς εὐλογῇ, νά μᾶς διατηρῇ σέ ὑγεία ψυχοσωματική καί νά πρεσβεύῃ πρός Κύριον γιά τόν ἁγιασμό καί τήν σωτηρία μας.
Οἱ ἐφετινές ἐκδηλώσεις γιά τήν ἐπέτειο τῆς Ἐπανακομιδῆς τῆς Τιμίας Κάρας τοῦ Ἁγίου Ἀποστόλου Ἀνδρέου στήν Πάτρα, θά πραγματοποιηθοῦν στίς 28 καί 29 Σεπτεμβρίου 2019, Σάββατο καί Κυριακή, στόν περικαλλῆ καί περίλαμπρο Ναό του στήν πόλη μας.
-Τήν παραμονή, καί ὣρα 7μ.μ. θά τελεσθῇ μέγας Πολυαρχιερατικός Ἑσπερινός.
-Τήν ἂλλην ἡμέρα, Κυριακή 29.9.2019, θά τελεσθῇ ἡ Θεία Λειτουργίαἀπό πολλούς Ἀρχιερεῖς καί
-Tό ἀπόγευμα τῆς ἰδίας ἡμέρας καί ἀπό ὣρας 5:45 μ.μ. καί μετά, θά ἀκολουθήσουν οἱ τελετές στήν Ἰχθυόσκαλα, στήν πλατεία Τριῶν Συμμάχων καί θά καταλήξωμε λιτανευτικά διά τῆς ὁδοῦ Ἁγίου Ἀνδρέου, στόν Ἱερό Ναό τοῦ Πολιούχου μας.

 Ἐλᾶτε, τό λοιπόν, ἀδελφοί καί τέκνα ἐν Κυρίῳ. Ἐλᾶτε νά τιμήσωμε τόν Ἃγιο μας. Ἐλᾶτε νά τόν προσκυνήσωμε καί νά τόν παρακαλέσωμε. Ἐλᾶτε νά τόν λιτανεύσωμε καί νά τόν ἀσπασθοῦμε. Οὐδείς πρέπει νά ἀπουσιάσῃ ἀπό τήν λαμπρά πανήγυρη. Ὃλοι οἱ Πατρινοί πρέπει νά εἲμαστε κοντά στόν Ἃγιο μας. Στόν Ναό του, στό πανηγύρι του, στήν γιορτή του.Σᾶς περιμένομε Κληρικούς καί Λαϊκούς, μικρούς καί μεγάλους. Καλήν ἀντάμωση στόν Ναό τοῦ Ἁγίου μας στίς 28 καί 29 Σεπτεμβρίου. Μέ τό καλό νά ἑορτάσωμε τή γιορτή τοῦ Πολιούχου μας. 

Σᾶς ἀσπάζομαι ἐν Κυρίῳ. Μετά πατρικῶν εὐχῶν καί εὐλογιῶν
Ο  Μ Η Τ Ρ Ο Π Ο Λ Ι Τ Η Σ
 Ο  Π Α Τ Ρ Ω Ν   Χ Ρ Υ Σ Ο Σ Τ Ο Μ Ο Σ

 

Μπορεί επίσης να σας αρέσει