Αγία Γραφή και Ιερά Παράδοσις ομιλούν περι του βδελύγματος της ομοφιλοφυλίας

           ΑΓΙΑ ΓΡΑΦΗ:

            Παλαιά Διαθήκη:
 • Ος εάν κοιμηθή μετά άρσενος κοίτην γυναικός, βδέλυγμα εποίησαν αμφότεροι. Θανάτω θανατούσθωσαν, ένοχοι εισίν»  (Λευιτικό κ΄ 13)
 • «Και με άρρενα δεν θα συνευρεθείς, όπως με γυναίκα· είναι βδέλυγμα.  Ούτε θα συνευρεθείς με οποιοδήποτε κτήνος, ώστε να μολυνθείς μαζί του· ούτε γυναίκα θα σταθεί μπροστά σε κτήνος, για να βατευτεί· είναι βέβηλο. Μη μολύνεστε σε τίποτα απ’ αυτά· επειδή, σε όλα αυτά μολύνθηκαν τα έθνη, που εγώ διώχνω από μπροστά σας.  Μολύνθηκε και η γη· γι’ αυτό, ανταποδίδω την ανομία της επάνω της, και η γη θα ξεράσει τούς κατοίκους της».  (Λευιτικό (18: 22-25)
 • «Και αν κάποιος κοιμηθεί με άρρενα, όπως κοιμάται κανείς με γυναίκα, έπραξαν και οι δύο βδέλυγμα· θα θανατωθούν οπωσδήποτε· το αίμα τους θα είναι επάνω τους.  Και αν κάποιος πάρει μια γυναίκα και τη μητέρα της, είναι ανομία· θα καούν με φωτιά, αυτός κι αυτές, και δεν θα υπάρχει μεταξύ σας ανομία.  Και αν κάποιος συνουσιαστεί με κτήνος, θα θανατωθεί οπωσδήποτε· και θα φονεύσετε το κτήνος.  Και η γυναίκα, που θα πλησιάσει σε οποιοδήποτε κτήνος, για να βατευτεί, θα φονεύσεις τη γυναίκα και το κτήνος· θα θανατωθούν και οι δύο· το αίμα τους θα είναι επάνω τους».   (Λευιτικό 20: 13-16).
 • «Πόρνη δεν θα υπάρχει από τις θυγατέρες του Ισραήλ ούτε κίναιδος θα υπάρχει από τους γιους του Ισραήλ. Δεν θα φέρεις στον οίκο του Κυρίου του Θεού σου μισθό πόρνης ούτε μίσθωμα κίναιδου, για καμιά ευχή· επειδή, και τα δύο αυτά είναι βδελύγματα στον Κύριο τον Θεό σου.» (Δευτερονόμιο 23: 17-18)
             Κανή Διαθήκη:
 • «Γι’ αυτό, ο Θεός τους παρέδωσε σε πάθη ατιμίας· επειδή, και οι γυναίκες τους αντικατέστησαν τη φυσική χρήση με την αφύσικη· παρόμοια δε και οι άνδρες, αφήνοντας τη φυσική χρήση της γυναίκας, άναψαν μέσα τους από την επιθυμία τους ο ένας προς τον άλλον, κάνοντας την ασχημοσύνη, αρσενικοί σε αρσενικούς, και απολαμβάνοντας στον εαυτό τους την πρέπουσα αντιμισθία της πλάνης τους. Και καθώς αποδοκίμασαν το να έχουν επίγνωση του Θεού, ο Θεός τους παρέδωσε σε αδόκιμον νου, ώστε να κάνουν εκείνα που δεν πρέπει· επειδή, είναι γεμάτοι από κάθε αδικία, πορνεία, πονηρία, πλεονεξία, κακία· είναι γεμάτοι από φθόνο, φόνο, φιλονικία, δόλο, κακοήθεια· ψιθυριστές, κατάλαλοι, με μίσος για τον Θεό, υβριστές, υπερήφανοι, αλαζόνες, εφευρετές κακών, απειθείς στους γονείς, χωρίς σύνεση, παραβάτες συμφωνιών, άσπλαχνοι, ασυμφιλίωτοι, ανελεήμονες» (Ρωμαίους 1: 25-32).
 • «Μη πλανιέστε· ούτε πόρνοι ούτε ειδωλολάτρες ούτε μοιχοί ούτε κίναιδοι ούτε αρσενοκοίτες ούτε κλέφτες ούτε πλεονέκτες ούτε μέθυσοι ούτε κακολόγοι ούτε άρπαγες δεν θα κληρονομήσουν τη βασιλεία του Θεού». (Κορινθίους 6, 9-11)
 • «ο Κύριος ξέρει να ελευθερώνει από τον πειρασμό τους ευσεβείς, τους δε άδικους να τους διατηρεί για την ημέρα της κρίσης, ώστε να τιμωρούνται· μάλιστα, κι αυτούς που ακολουθούν πίσω από τη σάρκα με επιθυμία ακαθαρσίας, και καταφρονούν την εξουσία· είναι τολμητές, αυθάδεις, δεν τρέμουν βλασφημώντας τα αξιώματα». (Β Πέτρου, 2: 9-10)

   ==============================================================================

  ΑΓΙΟΙ ΠΑΤΕΡΕΣ

 • Ιερός Χρυσόστομος: «Πάντα μεν ουν άτιμα τα πάθη, μάλιστα δε η κατά των αρρένων μανία, ότι την κατά φύσιν ατιμάσαντες επί την παρά φύσιν έδραμον.  Δυσκολώτερα δε τα παρά φύσιν και αηδέστερα. Εσχάτης εστίν απωλείας δείγμα…Τούτους εγώ και ανδροφόνων χείρους είναι φημί… Και όπερ αν είποις αμάρτημα, ουδέν ίσον ερείς της παρανομίας ταύτης… Τοσούτον πορνείας χείρον εστίν, όσον ουδέ έστιν ειπείν»…..«Πόθεν η επίτασις της επιθυμίας ταύτης; Από της του Θεού εγκαταλείψεως. Η δε εγκατάλειψις του Θεού πόθεν; Από της των αφέντων αυτών ανομίας…Και γαρ το πλέον της αυτών ραθυμίας εστίν, ή και την επιθυμίανανήψε».  (Προς Ρωμαίους Ε΄, PG 60,417-418)
 • Άγιος Κύριλλος Αλεξανδρείας:«Ουδενός γαρ χρησίμου χάριν την φύσινμετατιθέντες, ή ασελγείας ένεκεν, την θεόπλαστον και ανδροπρεπή μορφήνδιαφθείρουσιν, εκουσίως πολλάκις, ή υπό άλλων υπομένειν αναγκαζόμενοι τούτο, ως λοιμοί της φύσεως και του γένους πολέμιοι και σπίλοι πολιτείας, και ζωής εφύβριστοιγίνονται…Ουδέν γαρ αληθώς μυσαρώτερον ή ακαθαρτώτερον των ούτω πορνευομένων τε και πορνευόντων». (Λόγος στηλιτευτικός κατά ευνούχων  ΙΘ΄, PG 77,1108-1109).

========================================================================================

             ΙΕΡΟΙ ΚΑΝΟΝΕΣ

 • Ο Μέγας Βασίλειος:
       α) Στον Ζ΄ Κανόνα του συγκαταριθμεί τους ομοφυλοφίλους με τους κτηνοβάτες, τους φονείς, τους φαρμακούς, τους μοιχούς και τους ειδωλολάτρες: «Αρρενοφθόροι και ζωοφθόροι και φονείς και μοιχοί και ειδωλολάτραι της αυτής καταδίκης εισίνηξιωμένοι, ώστε όν έχεις επί των άλλων τύπον και επί τούτων φύλαξον».  (Μεγ. Βασιλείου, Κανών Ζ΄, Νικοδήμου Αγιορείτου, Πηδάλιον, Εκδ. Ρηγοπούλου, Θεσσαλονίκη 1991, σελ.593).
      β) Στον ΞΒ΄Κανόνα του ορίζει τον τρόπον της θεραπείας του πάθους με αποχή 15 χρόνων από την θεία κοινωνία: «Ο την ασχημοσύνην εν τοις άρρεσιν επιδεικνύμενος, τω χρόνω του εν τη μοιχεία παρανομούντος οικονομηθήσεται». ( Νικοδήμου Αγιορείτου, Πηδάλιον σελ.622).
 • Ο Άγιος Νικόδημος ο αγιορείτης:
σχολιάζοντας τον παρά πάνω Ζ΄ Κανόνα του Μεγάλου Βασιλείου, λέγει ότι: «Τόσον δε φοβερόν πράγμα είναι η αρσενοκοιτία, καθώς στοχάζεται ένας διδάσκαλος, ώστε οπού ο ίδιος ο Θεός ηθέλησε να καταβή προσωπικώς διά να ιδή αν τη αληθεία ενεργήται τοιαύτη αμαρτία, ωσάν να μην επίστευε καλά αν ήτο δυνατόν να ευρεθή επάνω εις την γήν μία τοιαύτη τερατώδης κακία». (Νικοδήμου Αγιορείτου, Πηδάλιον σελ.594).

Μπορεί επίσης να σας αρέσει