Θεία Κοινωνία. Το μυστήριο των μυστηρίων

gre22392541Αδελφοί μου αγαπητοί. Στην παρούσα ανάρτηση δεν θα γράψουμε την Θεολογία της Ορθοδόξου Εκκλησίας μας για το μυστήριο της Θείας Ευχαριστίας. Θα απαντήσουμε με λίγα λόγια στο ερώτημα των ημερών:

Είναι δυνατόν να μεταδοθεί οποιαδήποτε ασθένεια μέσω της Θείας Κοινωνίας;

Η απάντηση είναι ΟΧΙ. 

Διότι η Θεία Κοινωνία δεν είναι άρτος και οίνος. Είναι αυτό τούτο το Σώμα και αυτό τούτο του Αίμα του Κυρίου μας Ιησού Χριστού. Ο Χριστός είναι Η όντως Ζωή.  Αρρώστια και θάνατος δεν υπάρχουν στην όντως Ζωή.

Η κατανόηση της Αλήθειας αυτής, προϋποθέτει Ορθόδοξη Πίστη και Εκκλησιαστική ζωή. Όποιος δεν Πιστεύει Ορθόδοξα και δεν ζει Εκκλησιαστικά, αδυνατεί να την κατανοήσει και να την  αποδεχθεί. Δεν του το επιτρέπει η απιστία του, κέντρο της οποίας είναι  ο εωσφορικός  εγωισμός του.

Παρατήρηση 1η: 

Πάντοτε οι Ορθόδοξοι Χριστιανοί κοινωνούσαμε, κοινωνούμε και θα κοινωνούμε  από το κοινό Ποτήριο και την κοινή Λαβίδα. Πάντοτε οι Ιερείς καταλύουμε και θα καταλύουμε το Άγιο Ποτήριο, αφού πρώτα έχουν κοινωνήσει όλοι οι πιστοί. Πάντοτε οι ιερείς κοινωνούμε ασθενείς με λοιμώδη και άλλα μεταδοτικά νοσήματα στα Νοσοκομεία και στα σπίτια. ΟΥΔΕΙΣ  ΚΑΙ ΟΥΔΕΠΟΤΕ ΑΡΡΩΣΤΗΣΕ ΑΠΟ ΤΗΝ ΘΕΙΑ ΚΟΙΝΩΝΙΑ. Διότι -επαναλαμβάνω- η Θεία Κοινωνία είναι ο ΧΡΙΣΤΟΣ, που είναι Η ΖΩΗ στην οποία δεν χωρά θάνατος.

Παρατήρηση 2η:

Όσοι φωνασκούν την περίοδο αυτή υβρίζοντας το Μυστήριο της Θ. Ευχαριστίας, δεν το κάνουν απλώς διότι δεν πιστεύουν. Το κάνουν διότι μισούν την Ορθόδοξη Εκκλησία μας. Με ένα μίσος ακραίο και φανατικό που προκαλεί ρίγος σε κάθε σκεπτόμενο άνθρωπο. Εμείς σε όλους αυτούς αντιτάσσουμε την Αλήθεια και την Αγάπη μας. Όπως έκανε για τους σταυρωτές Του η Εσταυρωμένη Αγάπη, ο Θεάνθρωπος Κύριός μας!

Παρατήρηση 3η:

Όσα γράφουμε παραπάνω αναφέρονται αποκλειστικά στο Μυστήριο της Θείας Ευχαριστίας και την Θεία Κοινωνία.  Για όλα τα υπόλοιπα φυσικά και πρέπει να τηρούμε τους προτεινομένους από τους Ειδικούς κανόνες προστασίας.                       Ο Ορθόδοξος Χριστιανός είναι Πιστός και όχι θρησκόληπτος.

π. Απόστολος Δημητρόπουλος

 

 

 

 

Συνέχεια ανάγνωσης

Ἰωσήφ τοῦ Βρυεννίου, ὁμολογητοῦ τῆς ἁγίας ἡμῶν πίστεως:

«Οὐκ ἀρνησόμεθά σε, φίλη Ὀρθοδοξία· οὐ ψευσόμεθά σου πατροπαράδοτον σέβας· ἐν σοί ἐγεννήθημεν, καί σοί ζῶμεν, καί ἐν σοί κοιμηθησόμεθα· εἰ δέ καί καλέσει καιρός, καί μυριάκις ὑπέρ σοῦ τεθνηξόμεθα».

 

Συνέχεια ανάγνωσης

Ἁγίου Φωτίου του Μεγάλου:Ἡ καθαρότης τῆς Ὀρθοδοξίας

Αὐτὴ εἶναι ἡ καθαρὴ καὶ γνήσια ὁμολογία τῆς πίστεως ἡμῶν τῶν Χριστιανῶν· αὐτὴ εἶναι ἡ θεόσοφη μυσταγωγία τῆς ἄχραντης καὶ ἀληθινῆς θρησκείας μας καὶ τῶν σεπτῶν μυστηρίων της· ἔχοντας φρόνημα, πίστι καὶ διαγωγὴ σύμφωνα μὲ αὐτὴν τὴν ὁμολογία ἕως τὴν δύσι τοῦ βίου, βαδίζομε γρήγορα πρὸς τὴν ἀνατολὴ τοῦ νοητοῦ ἡλίου, γιὰ ν’ ἀπολαύσωμε δυνατώτερα καὶ τελειότερα τὴν ἀπὸ ἐκεῖ ἐρχόμενη ἀνέσπερη αὐγὴ καὶ λαμπρότητα.

 Αὐτὴν ταιριάζει ν’ ἀποδέχεται καὶ νὰ τιμᾶ καὶ ἡ θεοφρούρητη σύνεσίς σας, ποὺ ἤδη ἀτενίζει πρὸς τὴν ἰδική μας θρησκευτικὴ κληρονομιά, μὲ εἰλικρινῆ διάθεσι, εὐθύτητα γνώσεως καὶ ἀδίστακτη πίστι, καὶ νὰ μὴ ἀποκλίνη ἀπ’ αὐτὴν οὔτε στὸ ἐλάχιστο οὔτε πρὸς τὰ δεξιὰ οὔτε πρὸς τ’ ἀριστερά· διότι τοῦτο εἶναι τῶν ἀποστόλων τὸ κήρυγμα, τοῦτο εἶναι τὸ δίδαγμα τῶν πατέρων, τοῦτο εἶναι τὸ φρόνημα, τῶν οἰκουμενικῶν συνόδων.

Γι’ αὐτὸ ὄχι μόνο ἐσὺ ὁ ἴδιος πρέπει νὰ φρονῆς καὶ νὰ πιστεύης κατ’ αὐτὸν τὸν τρόπο, ἀλλὰ νὰ καθοδηγῆς στὸ ἲδιο φρόνημα τῆς ἀληθείας καὶ τοὺς ὑπηκόους σου καὶ νὰ τοὺς καταρτίζης στὴν ἴδια πίστι, καὶ τίποτε ἄλλο νὰ μὴ θεωρῆς πολυτιμότερο ἀπὸ τέτοια σπουδὴ καὶ ἐπιμέλεια. Διότι τοῦ ἀληθινοῦ ἄρχοντος καθῆκον εἶναι νὰ μὴ φροντίζη μόνο γιὰ τὴ δική του σωτηρία, ἀλλὰ ν’ ἀξιώνη παρόμοιας προνοίας καὶ τὸν λαὸ ποὺ τοῦ ἔχει ἀνατεθῆ, νὰ τὸν χειραγωγῆ καὶ νὰ τὸν προσκαλῆ στὴν ἴδια τελειότητα τῆς θεογνωσίας.

Συνέχεια ανάγνωσης

Με αφορμή τα κρούσματα κοροναϊοῦ

Κατακλείς εγκυκλίου του Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου μας κ.κ. ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΥ

...Ὡς Ὀρθόδοξοι Χριστιανοί γνωρίζομεν, ὃτι ἡ ζωή ὃλων μας εὑρίσκεται στά χέρια τοῦ Θεοῦ καί διακηρύττομε ὃτι, ἡ Ἐκκλησία, εἶναι τό Σῶμα τοῦ Χριστοῦ καί ὃπως πάντοτε ἒτσι καί στήν συγκεκριμένη περίπτωση ἡ ἲαση καί σωτηρία ἐπιτυγχάνεται  διά τῆς ἐπενεργείας τῆς Θείας Χάριτος καί τῆς μετοχῆς μας στό Ποτήριο τῆς Ζωῆς, ὃπου δίδεται  ὁ ἲδιος Κύριος εἰς βρῶσιν καί πόσιν τοῖς πιστοῖς καί εἰς ζωήν αἰώνιον. Ἐν κατακλείδει ἐπαναλαμβάνομε ὃ,τι καί εἰς τά κηρύγματά μας ἐτονίσαμε: Ἡ Θεία Κοινωνία εἶναι ὁ ἲδιος ὁ Κύριος. Ἐντός τοῦ Ἁγίου Ποτηρίου εἶναι τό Πανάγιον Σῶμα Του καί τό Τίμιον Αἷμα Του. Ὁ Κύριος εἶναι ἡ Ζωή καί ὃποιος προσερχόμενος μετά φόβου Θεοῦ, πίστεως καί ἀγάπης, κοινωνεῖ τῶν Θείων καί Ἀχράντων Μυστηρίων λαμβάνει τήν ἲασιν τῆς ψυχῆς  καί τοῦ σώματος καί τήν ὂντως Ζωή.

Ολόκληρος η Εγκύκλιος του Σεβασμιωτάτου: (http://i-m-patron.gr/34000-2/)

 

 

Συνέχεια ανάγνωσης

ΜΕ ΚΑΘΑΡΟ ΤΟ ΝΟΥ ΝΑ ΕΥΑΡΕΣΤΗΣΟΥΜΕ ΤΟ ΘΕΟ

Άγιος Ιωάννης της ΚρονστάνδηςΑν θέλουμε πράγματι να ευαρεστήσουμε το Θεό και να συνάψουμε την τρισμακάριστη φιλία μαζί Του, ας παρουσιάσουμε το νου μας γυμνό σ’ Αυτόν, χωρίς να σέρνομε μαζί μας κανένα πράγμα του αιώνα, ούτε τέχνη, ούτε νόημα, ούτε τέχνασμα, ούτε δικαιολογία, ακόμη και αν γνωρίζομε όλη τη σοφία του κόσμου. Γιατί αποστρέφεται ο Θεός εκείνους που προσέρχονται σ’ Αυτόν με οίηση και μεγάλη ιδέα για τον εαυτό τους και τρέφονται από την κενοδοξία και είναι φουσκωμένοι από αυτήν. Σωστά είπαν μερικοί ερμηνευτές, ότι η μάταιη οίηση τρέφει και φουσκώνει τον άνθρωπο.

Συνέχεια ανάγνωσης