Μήνυμα τοῦ Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Πατρῶν κ.κ. Χρυσοστόμου μέ τήν ἔναρξη τῆς νέας Σχολικῆς χρονιᾶς.

                              Ἀγαπητοί μου Ἐκπαιδευτικοὶ Λειτουργοί καί ἀγαπητοί μου Μαθητές.

    Μέ τήν εὐκαιρία τῆς ἔναρξης τῆς νέας σχολικῆς χρονιᾶς, αἰσθάνομαι ἐπιτακτική τήν ἀνάγκη, νά ἐπικοινωνήσω πατρικά μαζί σας καί νά σᾶς εὐχηθῶ ἐκ βάθους ψυχῆς, νά ἔχετε ὑγεία καί εὐλογία παρά Κυρίου, δύναμη και διάθεση ζεούσης καρδίας κατά τό νέο σχολικό ἔτος.

   Οἱ Ἐκπαιδευτικοί ἐπιτελεῖτε ἕνα ξεχωριστό λειτούργημα, μέσα ἀπό τό ὁποῖο μεταγγίζετε τήν γνώση στίς ψυχές τῶν παιδιῶν καί καλλιεργεῖτε τόν ἐσωτερικό κόσμο τῶν μαθητῶν, ὥστε νά τεθοῦν τά σωστά καί ἄσειστα θεμέλια γιά τήν περαιτέρω πρόοδο καί πορεία τῆς ζωῆς τους.

   Τό λειτούργημα τοῦ Δασκάλου κρύβει μεγαλεῖο καί ἀρχοντιά, ἀλλά ἐμπεριέχει καί τήν εὐθύνη τῆς καλλιεργείας τῶν μαθητῶν, ὄχι μόνο μέ τήν προσφορά γενικῶν γνώσεων, ἀλλά μέ τήν κατανόηση τοῦ μεγαλείου τῆς ἀξίας τοῦ ἀνθρώπου, ὁ ὁποῖος εἶναι δημιουργημένος, «κατ’ εἰκόνα καί καθ’ ὁμοίωσιν Θεοῦ».

Συνέχεια ανάγνωσης

Ἐγκαίνια τῶν Γραφείων τοῦ νεοϊδρυθέντος Πανελληνίου Σωματείου Ὀρθοδόξου Ἐξωτερικῆς Ἱεραποστολῆς «Ὁ Ἱερός Χρυσόστομος», Πατρῶν.

      Αποτέλεσμα εικόνας για Κανάγκα    Τήν Δευτέρα 2.9.2019 ὁ Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Πατρῶν κ.κ. Χρυσόστομος ἐτέλεσε τά Ἐγκαίνια τῶν Γραφείων τοῦ νεοϊδρυθέντος Πανελληνίου Σωματείου Ὀρθοδόξου Ἐξωτερικῆς Ἱεραποστολῆς «Ὁ Ἱερός Χρυσόστομος», πού στεγάζονται στήν ὁδό Κορίνθου 449 στήν Πάτρα καί ὁ ὁποῖος τελεῖ ὑπό τίς εὐλογίες τοῦ Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Πατρῶν κ.κ. Χρυσοστόμου.

     Ὁ Σεβασμιώτατος στό σύντομο χαιρετισμό του εὐχήθηκε κάθε ἐπιτυχία στό ἱεραποστολικό ἒργο τοῦ Συλλόγου, ὁ ὁποῖος τελεῖ ὑπό τήν εὐλογία τῆς τοπικῆς Ἐκκλησίας καί θά στηρίζῃ τίς πνευματικές καί ὃποιες ἂλλες  ἀνάγκες τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Κανάγκας, ἐπήνεσε τόν Σεβασμιώτατο Μητροπολίτη Κανάγκας κ. Θεοδόσιο, (μέχρι πρότινος Κληρικό τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Πατρῶν) ὁ ὁποῖος μέ ζῆλο καί ἐνθουσιασμό διακονεῖ στήν ἱεραποστολή καί συνεχάρη πατρικῶς τό Διοικητικό Συμβούλιο τοῦ Συλλόγου γιά τό ἐκκλησιαστικό τους ἦθος καί γιά τήν ἐνίσχυση πού προσφέρουν στήν ἐξωτερική Ἱεραποστολή.

Συνέχεια ανάγνωσης

Αναγνώσματα Κυριακής1ης Σεπτεμβρίου 2019

Σήμερα 1η Σεπτεμβρίου εορτάζουμε την «ΑΡΧΗ ΤΗΣ ΙΝΔΙΚΤΟΥ», δηλαδή την έναρξη του νέου Εκκλησιαστικού έτους

(Η λέξη «ινδικτιών»  (από τη λατινική λέξη Indictio=ένδειξη, ορισμός, μήνυμα, κήρυξη, επαγγελία, διάγγελμα, διάταγμα) σημαίνει κατ’ αρχήν τον προσδιορισμό του ετήσιου ποσού που έπρεπε να καταβάλλουν οι Ρωμαίοι πολίτες ως φόρο. Συνεκδοχικά, πήρε τη σημασία της οικονομικής χρονιάς, και όταν οι φόροι ρυθμίζονταν με βάση μια περίοδο περισσοτέρων ετών, ινδικτιών ονομάστηκε το σύνολο αυτών των ετών… Κατέληξε έτσι να σημαίνει ένα θεσμοθετημένο κύκλο 15 ετών, συνεχώς επαναλαμβανόμενο (όπως η εβδομάδα ή ο μήνας), που χρησιμοποιήθηκε για τη χρονολόγηση πράξεων και γεγονότων… που τελικά παγιώθηκε ως το δημοφιλέστερο σύστημα χρονολόγησης για τους Βυζαντινούς, και η 1η Σεπτεμβρίου ως η αρχή του έτους τους).

ΕΥΑΓΓΕΛΙΚΟ ΚΕΙΜΕΝΟ: Λουκ. δ΄ 16-22

Τῷ καιρῷ ἐκείνῳ, ἦλθεν ὁ Ἰησοῦς εἰς τὴν Ναζαρέτ, οὗ ἦν τεθραμμένος, καὶ εἰσῆλθε κατὰ τὸ εἰωθὸς αὐτῷ ἐν τῇ ἡμέρᾳ τῶν σαββάτων εἰς τὴν συναγωγήν, καὶ ἀνέστη ἀναγνῶναι. Καὶ ἐπεδόθη αὐτῷ βιβλίον Ἡσαΐου τοῦ προφήτου, καὶ ἀναπτύξας τὸ βιβλίον εὗρε τὸν τόπον οὗ ἦν γεγραμμένον· Πνεῦμα Κυρίου ἐπ᾿ ἐμέ, οὗ εἵνεκεν ἔχρισέ με, εὐαγγελίσασθαι πτωχοῖς ἀπέσταλκέ με, ἰάσασθαι τοὺς συντετριμμένους τὴν καρδίαν, κηρῦξαι αἰχμαλώτοις ἄφεσιν καὶ τυφλοῖς ἀνάβλεψιν, ἀποστεῖλαι τεθραυσμένους ἐν ἀφέσει, κηρῦξαι ἐνιαυτὸν (Από το ομηρικό ρήμα «ενιαύω», που σημαίνει αναπαύομαι, ξεκουράζομαι) Κυρίου δεκτόν. Καὶ πτύξας τὸ βιβλίον ἀποδοὺς τῷ ὑπηρέτῃ ἐκάθισε· καὶ πάντων ἐν τῇ συναγωγῇ οἱ ὀφθαλμοὶ ἦσαν ἀτενίζοντες αὐτῷ. Ἤρξατο δὲ λέγειν πρὸς αὐτοὺς ὅτι σήμερον πεπλήρωται ἡ γραφὴ αὕτη ἐν τοῖς ὠσὶν ὑμῶν. Καὶ πάντες ἐμαρτύρουν αὐτῷ καὶ ἐθαύμαζον ἐπὶ τοῖς λόγοις τῆς χάριτος τοῖς ἐκπορευομένοις ἐκ τοῦ στόματος αὐτοῦ καὶ ἔλεγον· οὐχ οὗτός ἐστιν ὁ υἱὸς Ἰωσήφ;

 

Συνέχεια ανάγνωσης

Ο Άγιος Μεγαλομάρτυς Φανούριος

(Ο Άγιος Φανούριος είναι μεγαλομάρτυς του Χριστού μας και έζησε τον β΄ ή τον γ΄ αιώνα μ. Χ.)

 Τα μόνα στοιχεία που έχομε για την ζωή του Αγίου Φανουρίου είναι αυτά που προκύπτουν από την Εικόνα του η οποία ευρέθη γύρω στα 1500 στην Ρόδο.

Η εικόνα ευρέθη από εργάτες, όταν αυτοί αναζητώντας υλικά για το χτίσιμο των νέων τειχών της πόλεως, ανεκάλυψαν χαλάσματα παλαιάς Εκκλησίας και εντός αυτών εικόνες, μεταξύ των οποίων και αυτή του Αγίου Φανουρίου.

Στην Εικόνα αυτή εκτός του κέντρου όπου εικονίζεται ο Άγιος  ως Ρωμαίος στρατιωτικός, κρα­τώντας στο αριστερό χέρι του ένα σταυρό και στο δεξιό μια αναμμένη λαμπάδα, εις το περιθώριο και πέριξ του Αγίου παρίστανται τα 12 μαρτύρια που υπέστη για την πίστη και την Αγάπη του Χριστού μας.

Ο τότε Μητροπολίτης Ρόδου, Νείλος ο Β΄ (ο Διασπωρηνός) μελέτησε την εικόνα, ανέγνωσε το όνομα του Αγίου και συνέθεσε εξ΄ αυτής την μαρτυρική ζωή του Αγίου.

Τα μαρτύρια του Αγίου Φανουρίου  είναι τα ακόλουθα:

Α΄. Ο Άγιος παρουσιάζεται όρθιος μπρο­στά στο Ρωμαίο ανακριτή του και φαίνεται να απολογείται με θάρρος και να υπερασπί­ζει την χριστιανική πίστη του.

Συνέχεια ανάγνωσης

Πανηγυρικώς εορτάσθη στην Ενορία μας η μνήμη του Αγίου μεγαλομάρτυρος Φανουρίου

Επίκεντρο του εορτασμού ήταν το Εκκλησάκι του Αγίου που ευρίσκεται στο κτήμα Χατζοπούλου στις Αλυκές Κάτω Αχαΐας.

Την Δευτέρα το απόγευμα ετελέσθη ο πανηγυρικός Εσπερινός μετά αρτοκλασίας και θείου κηρύγματος.

Την Τρίτη το πρωί, ετελέσθη πανηγυρική Θεία λειτουργία μετά θείου κηρύγματος.

Η Ιερά πανήγυρις έκλεισε με τον Εσπερινό και την Ιερά Παράκληση προς τον Άγιο Φανούριο που ετελέσθη την Τρίτη το απόγευμα.

Στα κηρύγματα του διημέρου ο π. Απόστολος Δημητρόπουλος, προϊστάμενος της Ενορίας μας και Αρχιερατικός Επίτροπος Δύμης, επικεντρώθηκε στην περί αιωνίου ζωής διδασκαλία της Εκκλησίας μας. 

Στο κήρυγμα του Εσπερινού της παραμονής  ανέφερε μεταξύ άλλων ότι  άπαντες οι Άγιοι της Εκκλησίας μας, μας διδάσκουν με την ζωή και τον λόγο τους την μεγάλη αλήθεια με την οποία πρέπει όλοι μας να γεμίσουμε τον νου και την καρδία μας:   «Ψυχή  τὰ ὧδε πρόσκαιρα, τὰ δὲ ἐκεῖ αἰώνια»

Συνέχεια ανάγνωσης