Αναγνώσματα Κυριακής ΙΒ Λουκά

ΕΥΑΓΓΕΛΙΚΟ ΑΝΑΓΝΩΣΜΑ:  Λουκ.  ΙΖ’, 12-19

Εἰσερχομένου αὐτοῦ εἴς τινα κώμην ἀπήντησαν αὐτῷ δέκα λεπροὶ ἄνδρες, οἳ ἔστησαν πόρρωθεν, καὶ αὐτοὶ ἦραν φωνὴν λέγοντες· ᾿Ιησοῦ ἐπιστάτα, ἐλέησον ἡμᾶς. καὶ ἰδὼν εἶπεν αὐτοῖς· πορευθέντες ἐπιδείξατε ἑαυτοὺς τοῖς ἱερεῦσι. καὶ ἐγένετο ἐν τῷ ὑπάγειν αὐτοὺς ἐκαθαρίσθησαν.
εἷς δὲ ἐξ αὐτῶν, ἰδὼν ὅτι ἰάθη, ὑπέστρεψε μετὰ φωνῆς μεγάλης δοξάζων τὸν Θεόν, καὶ ἔπεσεν ἐπὶ πρόσωπον παρὰ τοὺς πόδας αὐτοῦ εὐχαριστῶν αὐτῷ· καὶ αὐτὸς ἦν Σαμαρείτης. ἀποκριθεὶς δὲ ὁ ᾿Ιησοῦς εἶπεν· οὐχὶ οἱ δέκα ἐκαθαρίσθησαν; οἱ δὲ ἐννέα ποῦ; οὐχ εὑρέθησαν ὑποστρέψαντες δοῦναι δόξαν τῷ Θεῷ εἰ μὴ ὁ ἀλλογενὴς οὗτος; καὶ εἶπεν αὐτῷ· ἀναστὰς πορεύου· ἡ πίστις σου σέσωκέ σε.

 

ΑΠΟΣΤΟΛΙΚΟ ΑΝΑΓΝΩΣΜΑ:  Κολοσσαείς, Γ’  4-11

Συνέχεια ανάγνωσης

Μέγας Αντώνιος:

Αποτέλεσμα εικόνας για ο μ αντώνιος

 

(Ο μέγας ασκητής, ο πολιστής της ερήμου και ο πολέμιος των αιρετικών)

Στον βίου του Μεγάλου Αντωνίου, που κατέγραψε ο Μέγας Αθανάσιος, συναντούμε μεταξύ άλλων και τα εξής τρία σημαντικά και λίαν διδακτικά  για την σύγχρονη Χριστιανική ζωή:

 

1. τα ασκητικά κατορθώματα του Αγίου Αντωνίου, τους αγώνες του εναντίον της αμαρτίας, των παθών και των δαιμόνων.

2. το μεγάλο όντως κατόρθωμά του να γίνει ο «πολιστής της ερήμου»: «Έπεισε πολλούς αιρήσασθαι τον μονήρη βίον, και ούτω λοιπόν γέγονε και εν τοις όρεσι μοναστήρια και η έρημος επολίσθη υπο μοναχών εξελθόντων από των ιδίων και απογραψαμένων την εν τοις ουρανοίς πολιτείαν». 

3. την θέση του Μεγάλου ασκητού σχετικώς με την αντιμετώπιση των αιρετικών: …«Και τα πίστει δε πάνυ θαυμαστός ην και ευσεβής. Ούτε γαρ Μελιτιανοίς τοις σχισματικοίς ποτε κεκοινώνηκεν, ειδώς αυτών την εξ αρχής πονηρίαν και αποστασίαν, ούτε Μανιχαίοις ή άλλοις τισίν αιρετικοίς ωμίλησε φιλικά, ή μόνον άχρι νουθεσίας της εις ευσέβιαν μεταβολής, ηγούμενος και παραγγέλλων την τούτων φιλίαν και ομιλίαν βλάβην και απώλειαν είναι ψυχής. Ούτω γουν και την των Αρειανών αίρεσιν εβδελύσσετο, παρήγγελε τε πάσι μήτε εγγίζειν αυτοίς μήτε την κακοπιστίαν αυτών έχειν. Απελθόντας γουν ποτέ τινας προς αυτόν των Αρειομανιτών, ανακρίνας και μαθών ασεβούντας, εδίωξεν από του όρους λέγων όφεων ιού χείρονας είναι τους λόγους αυτών».

 

 

Συνέχεια ανάγνωσης

Η εορτή των Τριών Ιεραρχών ως Σχολική εορτή

Αποτέλεσμα εικόνας για οι τρεις ιεράρχες"Σε νέα εγκύκλιο του υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων, διευκρινίζεται ότι:  Η 30ή Ιανουαρίου κάθε έτους, ημέρα της εορτής των Τριών Ιεραρχών (Μ. Βασιλείου, Γρηγορίου του Θεολόγου και Ιωάννου του Χρυσοστόμου), αποκαθίσταται ως ημέρα εορτής της Παιδείας.

Η ημέρα λοιπόν των Τριών Ιεραρχών παύει να είναι αργία και επανέρχεται ως σχολική εορτή. Στο πρόγραμμα εορτασμού περιλαμβάνονται η  πραγματοποίηση  Εκκλησιασμού και εν συνεχεία εορταστικών εκδηλώσεων προς τιμήν των τριών Αγίων Ιεραρχών. Τελειώνει έτσι η απαξίωση της εορτής που είχε νομοθετηθεί προ ολίγων ετών.

 

 

Συνέχεια ανάγνωσης

Κυριακή μετά τα Φώτα

(Τῆς Ἁγίας Μάρτυρος Τατιανῆς. Τῶν Ἁγίων Ἱερομαρτύρων Βασιλείου καί Ἰωάννου. Ήχος πλ. Α΄. Εωθινόν Η΄)

ΕΥΑΓΓΕΛΙΚΟ ΑΝΑΓΝΩΣΜΑ: Κατά Ματθαίον Δ´,  12 – 17

12 Ἀκούσας δὲ ὅτι Ἰωάννης παρεδόθη ἀνεχώρησεν εἰς τὴν Γαλιλαίαν. 13 καὶ καταλιπὼν τὴν Ναζαρὲτ ἐλθὼν κατῴκησεν εἰς Καπερναοὺμ τὴν παραθαλασσίαν ἐν ὁρίοις Ζαβουλὼν καὶ Νεφθαλείμ· 14 ἵνα πληρωθῇ τὸ ῥηθὲν διὰ Ἠσαΐου τοῦ προφήτου λέγοντος· 15 Γῆ Ζαβουλὼν καὶ γῆ Νεφθαλείμ, ὁδὸν θαλάσσης, πέραν τοῦ Ἰορδάνου, Γαλιλαία τῶν ἐθνῶν, 16 ὁ λαὸς ὁ καθήμενος ἐν σκότει φῶς εἶδεν μέγα, καὶ τοῖς καθημένοις ἐν χώρᾳ καὶ σκιᾷ θανάτου φῶς ἀνέτειλεν αὐτοῖς. 17 Ἀπὸ τότε ἤρξατο ὁ Ἰησοῦς κηρύσσειν καὶ λέγειν· Μετανοεῖτε· ἤγγικεν γὰρ ἡ βασιλεία τῶν οὐρανῶν. 

ΑΠΟΣΤΟΛΙΚΟ ΑΝΑΓΝΩΣΜΑ: Προς Εφεσίους  Δ’,  7-13

Αποτέλεσμα εικόνας για ΑΠΟΣΤΟΛΟς ΒΙβλίο εκκλησίας"῾Ενὶ δὲ ἑκάστῳ ἡμῶν ἐδόθη ἡ χάρις κατὰ τὸ μέτρον τῆς δωρεᾶς τοῦ Χριστοῦ. διὸ λέγει· ἀναβὰς εἰς ὕψος ᾐχμαλώτευσεν αἰχμαλωσίαν καὶ ἔδωκε δόματα τοῖς ἀνθρώποις. τὸ δὲ ἀνέβη τί ἐστιν εἰ μὴ ὅτι καὶ κατέβη πρῶτον εἰς τὰ κατώτερα μέρη τῆς γῆς; ὁ καταβὰς αὐτός ἐστι καὶ ὁ ἀναβὰς ὑπεράνω πάντων τῶν οὐρανῶν, ἵνα πληρώσῃ τὰ πάντα. καὶ αὐτὸς ἔδωκε τοὺς μὲν ἀποστόλους, τοὺς δὲ προφήτας, τοὺς δὲ εὐαγγελιστάς, τοὺς δὲ ποιμένας καὶ διδασκάλους, πρὸς τὸν καταρτισμὸν τῶν ἁγίων εἰς ἔργον διακονίας, εἰς οἰκοδομὴν τοῦ σώματος τοῦ Χριστοῦ, μέχρι καταντήσωμεν οἱ πάντες εἰς τὴν ἑνότητα τῆς πίστεως καὶ τῆς ἐπιγνώσεως τοῦ υἱοῦ τοῦ Θεοῦ, εἰς ἄνδρα τέλειον, εἰς μέτρον ἡλικίας τοῦ πληρώματος τοῦ Χριστοῦ.

  ΕΩΘΙΝΟΝ Η´. Κατά Ιωάννην Κ´ 11 – 18

11 Αποτέλεσμα εικόνας για ΑΠΟΣΤΟΛΟς ΒΙβλίο εκκλησίαςΜαρία δὲ εἱστήκει πρὸς τῷ μνημείῳ κλαίουσα ἔξω. 12 ὡς οὖν ἔκλαιε, παρέκυψεν εἰς τὸ μνημεῖον καὶ θεωρεῖ δύο ἀγγέλους ἐν λευκοῖς καθεζομένους ἕνα πρὸς τῇ κεφαλῇ καὶ ἕνα πρὸς τοῖς ποσίν, ὅπου ἔκειτο τὸ σῶμα τοῦ Ἰησοῦ. 13 καὶ λέγουσιν αὐτῇ ἐκεῖνοι· Γύναι, τί κλαίεις; λέγει αὐτοῖς· Ὅτι ἦραν τὸν Κύριόν μου, καὶ οὐκ οἶδα ποῦ ἔθηκαν αὐτόν. 14 καὶ ταῦτα εἰποῦσα ἐστράφη εἰς τὰ ὀπίσω, καὶ θεωρεῖ τὸν Ἰησοῦν ἑστῶτα, καὶ οὐκ ᾔδει ὅτι Ἰησοῦς ἐστι. 15 λέγει αὐτῇ ὁ Ἰησοῦς· Γύναι, τί κλαίεις; τίνα ζητεῖς; ἐκείνη δοκοῦσα ὅτι ὁ κηπουρός ἐστι, λέγει αὐτῷ· Κύριε, εἰ σὺ ἐβάστασας αὐτόν, εἰπέ μοι ποῦ ἔθηκας αὐτόν, κἀγὼ αὐτὸν ἀρῶ. 16 λέγει αὐτῇ ὁ Ἰησοῦς· Μαρία. στραφεῖσα ἐκείνη λέγει αὐτῷ· Ραββουνί, ὃ λέγεται, διδάσκαλε. 17 λέγει αὐτῇ ὁ Ἰησοῦς· Μή μου ἅπτου· οὔπω γὰρ ἀναβέβηκα πρὸς τὸν πατέρα μου· πορεύου δὲ πρὸς τοὺς ἀδελφούς μου καὶ εἰπὲ αὐτοῖς· ἀναβαίνω πρὸς τὸν πατέρα μου καὶ πατέρα ὑμῶν, καὶ Θεόν μου καὶ Θεὸν ὑμῶν. 18 ἔρχεται Μαρία ἡ Μαγδαληνὴ ἀπαγγέλλουσα τοῖς μαθηταῖς ὅτι ἑώρακε τὸν Κύριον, καὶ ταῦτα εἶπεν αὐτῇ.

Συνέχεια ανάγνωσης

Η εορτή των Θεοφανείων στην πόλη μας

Με ιδιαίτερη λαμπρότητα εορτάσθηκαν στην Ενορία μας τα Άγια Θεοφάνεια. Το πρωί τελέσθηκε στους Ιερούς Ναούς Τιμίου Σταυρού, Ζωοδόχου Πηγής και Αγίου Νικολάου, η ακολουθία του Όρθρου και η Θεία Λειτουργία του Μεγάλου Βασιλείου. Ακολούθησε η λαμπρά ακολουθία του Μεγάλου Αγιασμού. Στις 11 το πρωί, έγινε η τελετή καθαγιασμού των υδάτων στο λιμανάκι των Αλυκών. Στις ιερές ακολουθίες συμμετείχαν ως εκπρόσωπος της Περιφέρειας ο Αντιπεριφερειάρχης κ. Π. Σακελλαρόπουλος, Ο Δήμαρχος Δυτικής Αχαΐας κ. Σπυρίδων Μυλωνάς, ο Διοικητής του Α.Τ. Κ. Αχαΐας κ. Κων/νος Λαμπρόπουλος, οι λοιπές πολιτικές, αστυνομικές και στρατιωτικές Αρχές, και το σύνολο σχεδόν των Ορθοδόξων Χριστιανών της πόλεώς μας. Η ευλάβεια και ιερά κατάνυξη  χαρακτήρισαν και τον εφετινό εορτασμό! ( Δέκα νέοι της Ενορίας μας έπεσαν στα παγωμένα νερά για να πιάσουν τον Τίμιο Σταυρό. Για εφέτος ο τυχερός ήταν ο δεκαπεντάχρονος Νικόλαος Καρράς) 

 

 

 

 

 

 

 

 

=============================================================================

 

 

 

Συνέχεια ανάγνωσης