“ΟΙ ΑΛΥΤΡΩΤΕΣ ΚΑΙ ΑΛΗΣΜΟΝΗΤΕΣ ΠΑΤΡΙΔΕΣ”

Του Θεοφιλεστάτου Επισκόπου Κερνίτσης  Χρυσάνθου

Φέτος συμπληρώνονται εκατό χρόνια από τη Μικρασιατική Καταστροφή, τη μελανότερη ίσως σελίδα της σύγχρονης ελληνικής ιστορίας, μια πληγή που ακόμα αιμορραγεί και σε κάθε συκοφαντική και κακόβουλη δήλωση και ενέργεια των Τούρκων κακοφορμίζει.
Κακοφορμίζει όμως και απειλεί και εμάς τους ίδιους όταν λησμονούμε ή – ακόμα χειρότερα- όταν αγνοούμε αυτό το κομμάτι της ίδιας της ταυτότητάς μας.
 
Με αφορμή λοιπόν αυτή τη «μαύρη» επέτειο ας αναλογιστούμε ποια είναι η σχέση μας με την ιστορία. Γνωρίζουμε σε βάθος τα γεγονότα;
Γνωρίζουμε τα γεγονότα που σημάδεψαν το γένος, την χώρα, την πόλη, την οικογένειά μας; Τι είναι η Μικρασιατική καταστροφή;
 
Είναι η πυρπόληση της Σμύρνης; Είναι το αποτέλεσμα του Εθνικού διχασμού; Είναι απλώς και μόνο η «ατυχής» έκβαση ενός πολέμου; Μήπως ήταν η αφορμή για έναν πρωτοφανή «συνωστισμό» στο λιμάνι της Σμύρνης;
 
Αναμφισβήτητα η Μικρασιατική Καταστροφή είναι ένα πολυδιάστατο και εξαιρετικά σύνθετο ιστορικό γεγονός. Αποτελεί την κορύφωση των πολεμικών συγκρούσεων μεταξύ Ελλάδας και Τουρκίας, την απόλυτη έκφραση του τουρκικού εθνικισμού, φανατισμού και της βαρβαρότητας, το χαρακτηριστικότερο δείγμα της αναλγησίας και του τυχοδιωκτισμού των Μεγάλων Δυνάμεων, το τέλος της μακραίωνης ελληνικής παρουσίας στα χώματα αυτά, την διάψευση των ονείρων και των προσδοκιών του ελληνισμού, την πιο φρικτή παραβίαση των ανθρώπινων δικαιωμάτων.
Με την Μικρασιατική Καταστροφή κορυφώθηκαν και οι συστηματικοί διωγμοί και τα φρικτά μαρτύρια των Ελλήνων Χριστιανών που ξεκίνησαν με το τέλος των Βαλκανικών πολέμων.
 
Οι διωγμοί αυτοί βάσει της έκτασης και της μορφής των καταπιέσεων που βίωσε το ελληνικό στοιχείο μπορούν να κατηγοριοποιηθούν σε τρεις φάσεις.
Συνεχίστε την ανάγνωση

Κυριακή Ε Λουκά (30 Οκτωβρίου 2022)

Εορτάζουν:

1.Οι Άγιοι Μάρτυρες  Ζηνόβιος και Ζηνοβία οι αυτάδελφοι  2.Οι Άγιοι Κλεόπας και Αρτεμάς οι Απόστολοι εκ των εβδομήκοντα   3.Ο Όσιος Θεράπων ο παρά τον Λυθροδόνταν ασκήσας. 

Εωθινόν Θ΄

Ὡς ἐπ’ ἐσχάτων τῶν χρόνων, οὔσης ὀψίας Σαββάτων, ἐφίστασαι τοῖς φίλοις Χριστέ, καὶ θαύματι θαῦμα βεβαιοῖς, τῇ κεκλεισμένῃ εἰσόδῳ τῶν θυρῶν, τὴν ἐκ νεκρῶν σου Ἀνάστασιν· ἀλλ’ ἔπλησας χαρᾶς τοὺς Μαθητάς, καὶ Πνεύματος ἁγίου μετέδωκας αὐτοῖς, καὶ ἐξουσίαν ἔνειμας ἀφέσεως ἁμαρτιῶν, καὶ τὸν Θωμᾶν οὐ κατέλιπες, τῷ τῆς ἀπιστίας καταβαπτίζεσθαι κλύδωνι. Διὸ παράσχου καὶ ἡμῖν, γνῶσιν ἀληθῆ, καὶ ἄφεσιν πταισμάτων, εὔσπλαγχνε Κύριε.

ΑΝΑΓΝΩΣΜΑΤΑ

Ευαγγελικό: Κατά Λουκά ΙΣΤ’, 19-31

Ανθρωπος δέ τις ἦν πλούσιος, καὶ ἐνεδιδύσκετο πορφύραν καὶ βύσσον εὐφραινόμενος καθ᾿ ἡμέραν λαμπρῶς. πτωχὸς δέ τις ἦν ὀνόματι Λάζαρος, ὃς ἐβέβλητο πρὸς τὸν πυλῶνα αὐτοῦ ἡλκωμένος καὶ ἐπιθυμῶν χορτασθῆναι ἀπὸ τῶν ψιχίων τῶν πιπτόντων ἀπὸ τῆς τραπέζης τοῦ πλουσίου· ἀλλὰ καὶ οἱ κύνες ἐρχόμενοι ἀπέλειχον τὰ ἕλκη αὐτοῦ. ἐγένετο δὲ ἀποθανεῖν τὸν πτωχὸν καὶ ἀπενεχθῆναι αὐτὸν ὑπὸ τῶν ἀγγέλων εἰς τὸν κόλπον ᾿Αβραάμ· ἀπέθανε δὲ καὶ ὁ πλούσιος καὶ ἐτάφη. καὶ ἐν τῷ ᾅδῃ ἐπάρας τοὺς ὀφθαλμοὺς αὐτοῦ, ὑπάρχων ἐν βασάνοις, ὁρᾷ τὸν ᾿Αβραὰμ ἀπὸ μακρόθεν καὶ Λάζαρον ἐν τοῖς κόλποις αὐτοῦ. καὶ αὐτὸς φωνήσας εἶπε· πάτερ ᾿Αβραάμ, ἐλέησόν με καὶ πέμψον Λάζαρον ἵνα βάψῃ τὸ ἄκρον τοῦ δακτύλου αὐτοῦ ὕδατος καὶ καταψύξῃ τὴν γλῶσσάν μου, ὅτι ὀδυνῶμαι ἐν τῇ φλογὶ ταύτῃ. εἶπε δὲ ᾿Αβραάμ· τέκνον, μνήσθητι ὅτι ἀπέλαβες σὺ τὰ ἀγαθά σου ἐν τῇ ζωῇ σου, καὶ Λάζαρος ὁμοίως τὰ κακά· νῦν δὲ ὧδε παρακαλεῖται, σὺ δὲ ὀδυνᾶσαι· καὶ ἐπὶ πᾶσι τούτοις μεταξὺ ἡμῶν καὶ ὑμῶν χάσμα μέγα ἐστήρικται, ὅπως οἱ θέλοντες διαβῆναι ἔνθεν πρὸς ὑμᾶς μὴ δύνωνται, μηδὲ οἱ ἐκεῖθεν πρὸς ἡμᾶς διαπερῶσιν. εἶπε δέ· ἐρωτῶ οὖν σε, πάτερ, ἵνα πέμψῃς αὐτὸν εἰς τὸν οἶκον τοῦ πατρός μου· ἔχω γὰρ πέντε ἀδελφούς· ὅπως διαμαρτύρηται αὐτοῖς, ἵνα μὴ καὶ αὐτοὶ ἔλθωσιν εἰς τὸν τόπον τοῦτον τῆς βασάνου. λέγει αὐτῷ ᾿Αβραάμ· ἔχουσι Μωϋσέα καὶ τοὺς προφήτας· ἀκουσάτωσαν αὐτῶν. ὁ δὲ εἶπεν· οὐχί, πάτερ ᾿Αβραάμ, ἀλλ᾿ ἐάν τις ἀπὸ νεκρῶν πορευθῇ πρὸς αὐτούς, μετανοήσουσιν. εἶπε δὲ αὐτῷ· εἰ Μωϋσέως καὶ τῶν προφητῶν οὐκ ἀκούουσιν, οὐδὲ ἐάν τις ἐκ νεκρῶν ἀναστῇ πεισθήσονται.

 

Αποστολικό:  Β΄ Κορινθ. ΙΑ’, 31-33

Ο Θεὸς καὶ πατὴρ τοῦ Κυρίου ἡμῶν ᾿Ιησοῦ Χριστοῦ οἶδεν, ὁ ὢν εὐλογητὸς εἰς τοὺς αἰῶνας, ὅτι οὐ ψεύδομαι. ἐν Δαμασκῷ ὁ ἐθνάρχης ᾿Αρέτα τοῦ βασιλέως ἐφρούρει τὴν Δαμασκηνῶν πόλιν πιάσαι με θέλων, καὶ διὰ θυρίδος ἐν σαργάνῃ ἐχαλάσθην διὰ τοῦ τείχους καὶ ἐξέφυγον τὰς χεῖρας αὐτοῦ. Καυχᾶσθαι δὴ οὐ συμφέρει μοι· ἐλεύσομαι γὰρ εἰς ὀπτασίας καὶ ἀποκαλύψεις Κυρίου. οἶδα ἄνθρωπον ἐν Χριστῷ πρὸ ἐτῶν δεκατεσσάρων· εἴτε ἐν σώματι οὐκ οἶδα, εἴτε ἐκτὸς τοῦ σώματος οὐκ οἶδα, ὁ Θεὸς οἶδεν· ἁρπαγέντα τὸν τοιοῦτον ἕως τρίτου οὐρανοῦ. καὶ οἶδα τὸν τοιοῦτον ἄνθρωπον· εἴτε ἐν σώματι εἴτε ἐκτὸς τοῦ σώματος οὐκ οἶδα, ὁ Θεὸς οἶδεν· ὅτι ἡρπάγη εἰς τὸν παράδεισον καὶ ἤκουσεν ἄρρητα ρήματα, ἃ οὐκ ἐξὸν ἀνθρώπῳ λαλῆσαι. ὑπὲρ τοῦ τοιούτου καυχήσομαι, ὑπὲρ δὲ ἐμαυτοῦ οὐ καυχήσομαι εἰ μὴ ἐν ταῖς ἀσθενείαις μου. ἐὰν γὰρ θελήσω καυχήσασθαι, οὐκ ἔσομαι ἄφρων· ἀλήθειαν γὰρ ἐρῶ· φείδομαι δὲ μή τις εἰς ἐμὲ λογίσηται ὑπὲρ ὃ βλέπει με ἢ ἀκούει τι ἐξ ἐμοῦ. Καὶ τῇ ὑπερβολῇ τῶν ἀποκαλύψεων ἵνα μὴ ὑπεραίρωμαι, ἐδόθη μοι σκόλοψ τῇ σαρκί, ἄγγελος σατᾶν, ἵνα με κολαφίζῃ ἵνα μὴ ὑπεραίρωμαι. ὑπὲρ τούτου τρὶς τὸν Κύριον παρεκάλεσα ἵνα ἀποστῇ ἀπ᾿ ἐμοῦ· καὶ εἴρηκέ μοι· ἀρκεῖ σοι ἡ χάρις μου· ἡ γὰρ δύναμίς μου ἐν ἀσθενείᾳ τελειοῦται. ἥδιστα οὖν μᾶλλον καυχήσομαι ἐν ταῖς ἀσθενείαις μου, ἵνα ἐπισκηνώσῃ ἐπ᾿ ἐμὲ ἡ δύναμις τοῦ Χριστοῦ.

Συνεχίστε την ανάγνωση

Σύναξις στελεχῶν νεανικοῦ ἒργου τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Πατρῶν.

Δευτέρα 24 Ὀκτωβρίου ἐ.ἒ., στόν Ἱερό Ναό τοῦ Ἁγίου Ἀποστόλου Ἀνδρέου Πατρῶν, πραγματοποιήθηκε σύναξη τῶν στελεχῶν τοῦ Νεανικοῦ ἒργου, Κληρικῶν καί Λαϊκῶν τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Πατρῶν.

Ἐτελέσθη ὁ Ἑσπερινός, χοροστατοῦντος τοῦ Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Πατρῶν κ.κ. Χρυσοστόμου, ἒγινε ὁ Ἁγιασμός καί ἐν συνεχείᾳ, ὁ ἐντεταλμένος ὁμιλητής, Πανοσιολογιώτατος Ἀρχιμ. π. Ἀμβρόσιος Γκουρβέλος, εἰσηγήθηκε τό θέμα: «Τό κατηχητικό ἒργο σήμερα». Ὁ ὁμιλητής παρουσίασε μέ γλαφυρότητα καί μέ σύγχρονη γλῶσσα καί τρόπο, τά τῆς κατηχήσεως τῶν νέων σήμερα καί μάλιστα μέσω πολλῶν δυσκολιῶν.

Σημειωτέον ὃτι ἐφέτος συμπληρώνονται 100 ἒτη ἀπό τήν ἳδρυση τῶν Κατηχητικῶν Σχολείων στήν Ἑλλάδα, ὑπό τοῦ ἀοιδίμου πνευματικοῦ διδασκάλου τῶν Πατρῶν, π. Γερβασίου Παρασκευοπούλου.

Ὁ Σεβασμιώτατος στήν σύντομη ὁμιλία του, ἀνεφέρθη στήν ἀναγκαιότητα τῆς κατηχήσεως σήμερα, οὐχί μόνον τῶν νέων, ἀλλά καί τῶν μεγαλυτέρων, ἀφοῦ οἱ νέες οἰκογένειες, χρειάζονται ἐπανευαγγελισμό, λόγῳ τῆς ἀποϊεροποιήσεως τῆς ζωῆς στήν Πατρίδα μας κατά τίς τελευταῖες δεκαετίες καί τῆς υἱοθετήσεως ξένων προτύπων ζωῆς.

Ἐξέφρασε τήν χαρά του γιά τήν σύναξη  τόσων ἀνθρώπων, Κληρικῶν καί Λαϊκῶν, οἱ ὁποῖοι ἒχουν ἐπωμισθῆ τό ἒργο τῆς κατηχήσεως στίς Ἐνορίες καί τούς εὐχαρίστησε δεόντως.

Ἐπίσης παρουσίασε, ἐν συντόμῳ, πλάνο ἐργασίας στό Κατηχητικό Σχολεῖο καί ἒδωσε ὁδηγίες γιά τήν ἐπιτυχία τοῦ κατηχητικοῦ ἒργου στήν Ἱερά Μητρόπολη Πατρῶν. Ἰδιαιτέρως ἐστάθη στήν προσπάθεια ἡ ὁποία γίνεται γιά τούς Φοιτητάς, τόσο στό Πανεπιστήμιο Πατρῶν, ὃσο καί στίς Ἐνορίες, ὃπου πραγματοποιοῦνται πολυπληθεῖς συνάξεις Φοιτητῶν.

Μετά ταῦτα προσεφέρθη μικρά δεξίωσις, στό πνευματικό κέντρο τοῦ Ἱεροῦ Ναοῦ τοῦ Ἁγίου Ἀνδρέου.

Ὑπεύθυνος τοῦ ἒργου στόν Νεανικό τομέα τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Πατρῶν, ἒχει ὁρισθεῖ ἀπό τόν Σεβασμιώτατο, ὁ πανοσιολογιώτατος Ἀρχιμ. Εἰρηναῖος Σωτηρόπουλος, ὁ ὁποῖος ἐργάζεται μέ ζῆλο ἱερό γιά τήν πρόοδο τοῦ κατηχητικοῦ καί νεανικοῦ ἒργου στήν Ἱερά Μητρόπολή μας.

Συνεχίστε την ανάγνωση

Η θεραπεία του δαιμονισμένου

(Αγίου Νικολάου Βελιμίροβιτς)

«Και ελθόντι αυτώ εις το πέραν εις την χώραν των Γεργεσηνών, υπήντησαν αυτώ δύο δαιμονιζόμενοι εκ των μνημείων εξερχόμενοι, χαλεποί λίαν, ώστε μη ισχύειν τινά παρελθείν διά της οδού εκείνης» (Ματθ. κη’ 28).

Τα Γέργεσα και τα Γάδαρα ήταν δυο πόλεις ειδωλολατρικές, στην απώτερη ακτή της θάλασσας της Γαλιλαίας. Ήταν δυο από τις δέκα πόλεις που βρί­σκονταν στα παράλια αυτά. Σύμφωνα με όσα αναφέρουν οι ευαγγελιστές Μάρκος και Λουκάς, τα Γάδαρα αναφέρονται αντί για τα Γέργεσα. Αυτό σημαίνει πως οι δυο πόλεις πρέπει να βρίσκονταν πολύ κοντά η μια στην άλλη και πως το περιστατικό που αναφέρουν πρέπει να έγινε κάπου ανάμεσα στις δυο.

Οι ευαγγελιστές αναφέρουν έναν τρελό άνθρωπο, ενώ ο Ματθαίος μιλάει για δύο. Οι πρώτοι ευαγγελι­στές αναφέρουν τον ένα από τους δύο, που φαίνεται πως ήταν χειρότερος από τον άλλο και τον έτρεμε όλη η περιοχή. Ο Ματθαίος τους αναφέρει και τους δύο, επειδή και τους δύο θεράπευσε ο Κύριος. Το ότι ο ένας από τους δύο ήταν πιο γνωστός από τον άλλον, φαίνεται από την περιγραφή του Λουκά, που λέει πως ο τρελός αυτός καταγόταν από την πόλη («υπήντησεν αυτώ ανήρ τις εκ της πόλεως», Λουκ. η’ 9). Σαν ντόπιο λοιπόν πρέπει να τον γνώριζαν καλύτερα από τον άλλον, που μάλλον καταγόταν από κάποιο χωριό. Από τα λόγια του Λουκά επίσης συμπεραίνουμε πως είχε δαιμόνια εκ χρόνων ικανών. Αυτό σημαίνει πως ήταν άρρωστος από χρόνια και γι’ αυτό το λόγο τον ήξερε όλη η περιοχή. Το ότι ήταν πολύ πιο άρρωστος και φρενιασμένος από τον άλλον, προκύπτει από αυτά που μας λέει ο Λουκάς, πως «εδεσμείτο αλύσεσι και πέδαις φυλασσόμενος, και διαρρήσσων τα δεσμά ηλαύνετο υπό του δαίμονος εις τας ερήμους» (Λουκ. η’ 29). Αυτός είναι ο λόγος που οι δύο ευαγγελιστές αναφέρουν μόνο τον ένα δαιμονιζόμενο, αν και ήταν δύο. Πολύ συχνά κάνουμε το ίδιο και μεις σήμερα όταν αναφέρουμε κάποιο περιστατικό και αναφέρουμε για παράδειγμα μόνο τον αρχηγό μιας συμμορίας ληστών που συλλήφθηκαν. Όταν συλλήφθηκε ολόκληρη η συμ­μορία με τον αρχηγό της λέμε πως ένας ληστής έτσι κι έτσι, αρχηγός των υπόλοιπων ληστών, πιάστηκε. Το ίδιο κάνουν κι οι ευαγγελιστές. Όπως ο Μάρκος κι ο Λουκάς συμπληρώνουν την αφήγηση του Ματθαίου σε μια λεπτομέρεια, έτσι κάνει κι ο Ματθαίος στο Μάρκο και το Λουκά σε άλλες περιπτώσεις. Παράδειγμα το περιστατικό με τους δύο δαιμονιζόμενους.

Συνεχίστε την ανάγνωση

Αρχίζουν τα Κατηχητικά Σχολεία της Ενορίας μας

Αδελφοί μου Χριστιανοί.

Την ερχομένη Κυριακή (16 Οκτωβρίου), ημέρα κατά την οποία αναγινώσκεται στην Θεία Λειτουργία το Ευαγγελικό Ανάγνωσμα του Σπορέως, αρχίζει η νέα Κατηχητική και Ποιμαντική Χρονιά για την Ιερά Μητρόπολή μας, συνεπώς και για την Ενορία μας.

Προσκαλούμε λοιπόν τα παιδιά και τους εφήβους της Ενορία μας, να προσέλθουν την ΚΥΡΙΑΚΗ 16 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ ΣΤΙΣ 11 ΤΟ ΠΡΩΙ, ΣΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΑΓΙΑΣ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗΣ ΚΑΤΩ ΑΧΑΪΑΣ, όπου θα γίνει ο Αγιασμός έναρξης  των Κατηχητικών μας Σχολείων για το έτος 2022-2023.

============

Για τα Κατηχητικά μαθήματα, μετά την ημέρα του Αγιασμού, θα ισχύει το γνωστό από περασμένα χρόνια Πρόγραμμα Κατήχησης. Δηλαδή: 

Για τα παιδιά του Δημοτικού σχολείου κάθε Σάββατο πρωί 11-12 και

Για τα παιδιά του Γυμνασίου και του Λυκείου κάθε Κυριακή πρωί 11-12.

Για τον χωρισμό των παιδιών σε τμήματα θα μιλήσουμε την Κυριακή μετά τον Αγιασμό.

============

Αγαπητοί μου γονείς:

Η Κατήχησις  δεν είναι κάτι δευτερευούσης αξίας  για την ζωή των παιδιών μας. Είναι αντιθέτως το σημαντικότερο εφόδιο που μπορούμε να προσφέρουμε στα παιδιά μας, προκειμένου να γίνουν ολοκληρωμένες και υπεύθυνες  χριστιανικές προσωπικότητες.

Στην εποχή μας, που οι Ορθόδοξη Πίστη και οι Ελληνορθόδοξες Παραδόσεις μας τόσο ακραία συκοφαντούνται και χλευάζονται από τους ανθρώπους της “νέας τάξης πραγμάτων” που έχουν καταλάβει όλα τα κέντρα εξουσίας του κόσμου τούτου,  ΜΟΝΟ στο Κατηχητικό Σχολείο μπορεί ο νέος και η νέα να ακούσουν τον αυθεντικό λόγο του Θεού και τις ανόθευτες Ευαγγελικές αλήθειες, που απαντούν σε όλες τις υπαρξιακές ερωτήσεις και απορίες τους. 

ΜΟΝΟ στο Κατηχητικό Σχολείο μπορούν να ξεκαθαρίσουν μέσα τους την αληθινή αγάπη του Χριστού, από την κίβδηλη αγάπη της αμαρτίας….

Μην αμελήσετε λοιπόν αδελφοί μου να φέρετε τα παιδιά σας στο Κατηχητικό Σχολείο. Σκεφθείτε σοβαρά τον λόγο του Προφήτου: “…τὸ αἷμα αὐτών(ού) ἐκ τῆς χειρός σου ἐκζητήσω” (Ιεζ. 3,18).  Δηλαδή εμείς οι γονείς θα δώσουμε λόγο στον Θεό για το που οδηγήσαμε τα παιδιά μας όταν και για όσο ήταν παιδιά.

=====================

Σημειώνουμε ότι για τους μεγάλους η Ιερά Κατήχηση θα γίνεται κάθε Τετάρτη στις 5.30 το απόγευμα στον Ιερό Ναό Αγίας Αικατερίνης, αμέσως μετά την ακολουθία του Εσπερινού.

 

Συνεχίστε την ανάγνωση