Αναγνώσματα Κυριακής ΙΕ Λουκά

Ευαγγελικό Ανάγνωσμα- του Ζακχαίου (ΛΟΥΚ. ΙΘ´ 1 – 10)

Λόγος στην Κυριακή του Ζακχαίου - Επί Ασπαλάθων - Ι.Ν. Αγίων Αναργύρων Ηλιουπόλεως Και εἰσελθὼν διήρχετο τὴν Ἰεριχώ· καὶ ἰδοὺ ἀνὴρ ὀνόματι καλούμενος Ζακχαῖος, καὶ αὐτὸς ἦν ἀρχιτελώνης, καὶ οὗτος ἦν πλούσιος,  καὶ ἐζήτει ἰδεῖν τὸν Ἰησοῦν τίς ἐστι, καὶ οὐκ ἠδύνατο ἀπὸ τοῦ ὄχλου, ὅτι τῇ ἡλικίᾳ μικρὸς ἦν. καὶ προδραμὼν ἔμπροσθεν ἀνέβη ἐπὶ συκομορέαν, ἵνα ἴδῃ αὐτόν, ὅτι δι’ ἐκείνης ἤμελλε διέρχεσθαι. καὶ ὡς ἦλθεν ἐπὶ τὸν τόπον, ἀναβλέψας ὁ Ἰησοῦς εἶδεν αὐτόν καὶ εἶπεν πρὸς αὐτόν· Ζακχαῖε, σπεύσας κατάβηθι· σήμερον γὰρ ἐν τῷ οἴκῳ σου δεῖ με μεῖναι.  καὶ σπεύσας κατέβη, καὶ ὑπεδέξατο αὐτὸν χαίρων.  καὶ ἰδόντες πάντες διεγόγγυζον λέγοντες ὅτι παρὰ ἁμαρτωλῷ ἀνδρὶ εἰσῆλθε καταλῦσαι. σταθεὶς δὲ Ζακχαῖος εἶπε πρὸς τὸν Κύριον· Ἰδοὺ τὰ ἡμίση τῶν ὑπαρχόντων μου, Κύριε, δίδωμι τοῖς πτωχοῖς, καὶ εἴ τινός τι ἐσυκοφάντησα, ἀποδίδωμι τετραπλοῦν. εἶπε δὲ πρὸς αὐτὸν ὁ Ἰησοῦς ὅτι σήμερον σωτηρία τῷ οἴκῳ τούτῳ ἐγένετο, καθότι καὶ αὐτὸς υἱὸς Ἀβραάμ ἐστιν·  ἦλθε γὰρ ὁ υἱὸς τοῦ ἀνθρώπου ζητῆσαι καὶ σῶσαι τὸ ἀπολωλός.

Αποστολικό Ανάγνωσμα: Α΄Προς Τιμόθεον  Δ´ 9 – 15

Άγιος Απόστολος Παύλος (9100-H) 20x26cm | grekasiconsΑδελφοί, πιστὸς ὁ λόγος καὶ πάσης ἀποδοχῆς ἄξιος·  εἰς τοῦτο γὰρ καὶ κοπιῶμεν καὶ ὀνειδιζόμεθα, ὅτι ἠλπίκαμεν ἐπὶ Θεῷ ζῶντι, ὅς ἐστι σωτὴρ πάντων ἀνθρώπων, μάλιστα πιστῶν.  Παράγγελλε ταῦτα καὶ δίδασκε. μηδείς σου τῆς νεότητος καταφρονείτω, ἀλλὰ τύπος γίνου τῶν πιστῶν ἐν λόγῳ, ἐν ἀναστροφῇ, ἐν ἀγάπῃ, ἐν πνεύματι, ἐν πίστει, ἐν ἁγνείᾳ.  ἕως ἔρχομαι πρόσεχε τῇ ἀναγνώσει, τῇ παρακλήσει, τῇ διδασκαλίᾳ.  μὴ ἀμέλει τοῦ ἐν σοὶ χαρίσματος, ὃ ἐδόθη σοι διὰ προφητείας μετὰ ἐπιθέσεως τῶν χειρῶν τοῦ πρεσβυτερίου. ταῦτα μελέτα, ἐν τούτοις ἴσθι, ἵνα σου ἡ προκοπὴ φανερὰ ᾖ ἐν πᾶσιν.

Συνεχίστε την ανάγνωση

οι Άγιοι Χοζεβίτες Πατέρες

Την 9ην του μηνός Ιανουαρίου, η αγία μας εκκλησία εορτάζει και πανηγυρίζει την μνήμη των Αγίων Οσιομαρτύρων, Πατέρων και Αββάδων που έζησαν και μαρτύρησαν στην Ιερά Μονή του Χοζεβά που βρίσκεται είς την βαθύτατη έρημο του Ιορδάνου.

Η Μονή του Χοζεβά είναι κτισμένη στα κτήματα των Αγίων Ιωακείμ και Άννης· εκεί ευαγγελίσθη ο Θεοπάτωρ Ιωακείμ, ότι θα γεννήσει η Αγία Άννα την Κυρία Θεοτόκο.

       Το 614 μ.Χ., που η Μονή βρισκόταν σε πλήρη ακμή και άνθιση , εγκαταβιούσαν 6.000 Πατέρες, 3.000 στα σπήλαια της ερήμου εκτός και γύρω από αυτήν και 3.000 εντός της.

    Μονή Χοζεβά: Το μοναστήρι όπου κατέφυγε ο Προφήτης Ηλίας - ΒΗΜΑ ΟΡΘΟΔΟΞΙΑΣ   Όταν το 614 μ.Χ. οι Πέρσες εξεστράτευσαν εναντίον της Αγίας πόλεως των Ιεροσολύμων, πέρασαν και από την Ιερά Μονή Χοζεβά, συνέλαβαν τους εντός της Μονής Πατέρες και αφού τους υπέβαλαν σε μαρτυρικά βασανιστήρια , τους εφόνευσαν.

       Οι εναπομείναντες ζώντες Πατέρες, συνέλεξαν τα λείψανα των Αγίων Μαρτύρων αδελφών τους, και τα ενεταφίασαν σε παρακείμενο σπήλαιο, εκτός της Ιεράς Μονής, το οποίο και εσφράγισαν για να μην το ανακαλύψουν και λεηλατήσουν ξανά οι Πέρσες.

       Τα ίχνη αυτού του σπηλαίου, με την πάροδο των ετών εχάθησαν και υπήρχε μόνον η παράδοση περί του ενταφιασμού των Μαρτύρων.

       Κατά περιόδους έγιναν προσπάθειες για την ανεύρευση του σπηλαίου, αλλά δεν τελεσφόρησαν.

       Στις αρχές του 20ου αιώνος, μετά από αγρυπνία που είχε η Μονή, πρός τιμήν των Αγίων Αθανασίου και Κυρίλλου, Πατριαρχών Αλεξανδρείας, δύο Πατέρες είχαν βγεί να μαζέψουν σαλιγκάρια, μετά από μία απρόσμενη βροχή για την περιοχή του Χοζεβά, για το εόρτιο έδεσμα της ημέρας . Ενώ ευρίσκονταν στην έρημο, τους ήλθε άρρητος ευωδία, διότι από την βροχή υποχώρησαν τα χώματα που έκλειναν την είσοδο της σπηλιάς, που ευρίσκοντο τα λείψανα των Αγίων. Η είδηση για την ανεύρεση των Αγίων έγινε δεκτή με κωδωνοκρουσίες και όλοι οι πατέρες συνήχθησαν και απέδωσαν τιμές και προσεκύνησαν τα Άγια Λείψανα των αναιρεθέντων Πατέρων, τα οποία ο Κύριος μας εχάρισε και αποτελούν πηγή ιαμάτων και αγιασμού των πιστών, που με ευλάβεια και πίστη προσφεύγουν στους Αγίους και ζητούν τις πρεσβείες και τις μεσιτείες τους προς τον Κύριο και Θεό μας.

Συνεχίστε την ανάγνωση

«Ἡ τῶν Πατρέων σε πόλις ποιμένα κέκτηται»

Μέ ξεχωριστή λαμπρότητα ἑορτάσθη ὁ Ἱδρυτής καί Προστάτης τῆς τῶν Πατρέων Ἐκκλησίας, Ἃγιος Ἀπόστολος Ἀνδρέας, ὁ Πρωτόκλητος.

          Χιλιάδες Λαοῦ καθ’ ὃλην τήν νύκτα, ἀλλά καί κατά τήν διάρκεια τῆς Θείας Λειτουργίας, κατέκλυσαν τόν ὑπερμεγέθη Ναόν καί τά πέριξ αὐτοῦ, προκειμένου νά προσκυνήσουν τά χαριτόβρυτα Λείψανα τοῦ Ἁγίου καί τόν Τίμιο Σταυρό του καί νά ἀσπασθοῦν τόν πανίερο τάφο του.

          Στόν Ὂρθρο τῆς ἑορτῆς ἐχοροστάτησε ὁ Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Ἰερισσοῦ, Ἁγίου Ὂρους καί Ἀρδαμερίου κ. Θεόκλητος, ἐνῶ τῆς Θείας Λειτουργίας προέστη ὁ Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Ναυπάκτου καί Ἁγίου Βλασίου κ. Ἱερόθεος. Τόν θεῖο λόγο ἐκήρυξε μέ ἀριστοτεχνικό τρόπο καί θεολογικό βάθος, ἀκουμπώντας στα σύγχρονα προβλήματα καί στήν σύγχρονη κοινωνική κατάασταση, ὁ Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Μεσσηνίας κ. Χρυσόστομος.

Συλλειτούργησαν οἱ Ἀρχιερεῖς:

Ναυπάκτου καί Ἁγίου Βλασίου κ. ΙΕΡΟΘΕΟΣ Χαλκίδος, Ἰστιαίας καί Βορείων Σποράδων

κ. ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΣ, Μεσσηνίας κ. ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΣ, Ἠλείας καί Ὡλένης κ. ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ,

Ἱερισσοῦ, Ἁγίου Ὂρους καί Ἀρδαμερίου κ. ΘΕΟΚΛΗΤΟΣ, Μάνης κ. ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΣ,

Καλαβρύτων καί Αἰγιαλείας κ. ΙΕΡΩΝΥΜΟΣ, Αἰτωλίας καί Ἀκαρνανίας κ. ΔΑΜΑΣΚΗΝΟΣ,

 ὁ Θεοφιλέστατος Ἐπίσκοπος Κερνίτσης κ. ΧΡΥΣΑΝΘΟΣ καί ὁ οἰκεῖος Ποιμενάρχης, Πατρῶν κ. ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΣ.

Στό τέλος τῆς Θείας Λειτουργίας, ἐτελέσθη ἡ καθιερωμένη Δοξολογία, κατά τήν ὁποίαν ὁ Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Πατρῶν κ. Χρυσόστομος, ἒκλεισε μέ θεολογική ἀναφορά στόν Ἀπόστολο Ἀνδρέα καί θερμή ἱκεσία πρός τόν Θεόν τήν, ἐν τῷ Ναῷ, θείαν Ἱερουργία καί μέ θερμές εὐχαριστίες στούς Σεβασμιωτάτους Ἀρχιερεῖς καί μέ εὐχές στα πλήθη τῶν εὐσεβῶν Χριστιανῶν.

Ἀκολούθησε ἡ μεγαλειώδης καί λαμπρά Λιτανεία τῆς τιμίας Κάρας καί τῆς ἱερᾶς Εἰκόνος τοῦ Ἁγίου Ἀνδρέου, στήν πόλη τῶν Πατρῶν, ἡ ὁποία κατέληξε στά πρόπυλα τοῦ περικλεοῦς Ναοῦ τοῦ Πολιούχου τῶν Πατρῶν, ὃπου ἒγινε καί ἡ ἀπόλυσις.

Τήν Κυβέρνηση ἐξεπροσώπησε ἡ, ἐκ Πατρῶν, Ὑφυπουργός Μεταφορῶν καί Ὑποδομῶν, κα. Χριστίνα Ἀλεξοπούλου, ἐνῶ συμμετεῖχαν οἱ Ἀρχές, σέ τοπικό καί περιφερειακό ἐπίπεδο, Πολιτικές, Στρατιωτικές, Σωμάτων Ἀσφαλείας, Ἐκπαιδευτικές, Δικαστικές κ.ἂ., μαθητές ὃλων τῶν Βαθμίδων τῆς Ἐκπαιδεύσεως, τοπικοί σύλλογοι κ.ἂ.

Συνεχίστε την ανάγνωση

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΛΑΟ

ΤΟΥ ΣΕΒΑΣΜΙΩΤΑΤΟΥ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΟΥ ΠΑΤΡΩΝ κ.κ. ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΥ ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΑΓΙΟΚΑΤΑΤΑΞΕΩΣ ΤΟΥ Π. ΓΕΡΒΑΣΙΟΥ ΠΑΡΑΣΚΕΥΟΠΟΥΛΟΥ.

Χ Ρ Υ Σ Ο Σ Τ Ο Μ Ο Σ

ΕΛΕῼ ΘΕΟΥ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗΣ ΤΗΣ ΑΓΙΩΤΑΤΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΣΤΟΛΙΚΗΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ ΠΑΤΡΩΝ: ΠΡΟΣ ΤΟ ΧΡΙΣΤΕΠΩΝΥΜΟΝ ΠΛΗΡΩΜΑ ΤΗΣ ΙΕΡΑΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ ΠΑΤΡΩΝ

Παιδιά μου εὐλογημένα,

Σήμερον ἡμέρα ἑόρτιος καί εὐφροσύνης ἀνάπλεως διά τήν πόλιν τῶν Πατρῶν.

Ἡ Ἁγία καί Ἱερά Σύνοδος τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατριαρχείου, κατόπιν σεπτῆς εἰσηγήσεως τοῦ Παναγιωτάτου καί Οἰκουμενικοῦ ἡμῶν Πατριάρχου κ.κ. Βαρθολομαίου, κατέταξεν εἰς τάς δέλτους τῶν Ἁγίων, τῆς Ὁρθοδόξου ἡμῶν Ἐκκλησίας, τόν ἡγιασμένον πνευματικόν πατέρα καί Ἱεροκήρυκα τῶν Πατρῶν, τόν θερμουγόν διδάσκαλον τῶν θείων τῆς Ἐκκλησίας Δογμάτων, τόν φιλόθεον, φιλάγιον καί φιλάνθρωπον, τόν Ἱερέα τῶν πτωχῶν καί τῶν προσφύγων, τόν τροφέα τῶν χηρῶν καί ὀρφανῶν, τόν ἱδρυτήν  τοῦ πρώτου ἐν Ἑλλάδι τῶν Κατηχητικοῦ Σχολείου, τόν μαθητήν τοῦ Ἁγίου Νεκταρίου, τόν παππούλη τῶν Πατρινῶν, τόν Ὃσιον Γερβάσιον τόν Παρασκευόπουλον, τόν κλεινόν καί σημειοφόρον Ἱερωμένον, τόν ἠγαπημένον τοῦ Λαοῦ, τόν ζηλωτήν καί πυρίπνουν ἐργάτην τοῦ Ἀμπελῶνος τοῦ Κυρίου.

Δοξάζομεν καί  ὑμνολογοῦμεν, τό πανάγιον Ὂνομα τοῦ ἐν Τριάδι προσκυνουμένου Θεοῦ ἡμῶν, τόν τοιαύτην δωρεάν καί χάριν ἐπιδαψιλεύσαντα εἰς τόν Λαόν αὐτοῦ, εἰς τούς ἐκγόνους τοῦ Πρωταποστόλου, τοῦ ἁλιέως τῶν ψυχῶν, Ἀνδρέου τοῦ ἐν Σταυρῷ, ὣσπερ ὁ Κύριος, τανυθέντος.

Σήμερον, ὁ οὐρανός ἂνωθεν τάς πνευματικάς ἀστράπτει αὐγάς. Σήμερον ἡ γλυκυτάτη Μήτηρ τοῦ Κυρίου μας, ἡ Θεοτόκος, ἡ μήτηρ καί παρηγορία τοῦ ὀρφανοῦ μικροῦ Γεωργίου καί ὓστερον π. Γερβασίου, σύν τοῖς ἀγγέλοις εὐφραίνεται.

Σήμερον ὁ τῆς πενταπόλεως Ἱεράρχης, ὁ Ἃγιος Νεκτάριος ὁ θαυματοβρύτης, ἐν οὐρανοῖς ἀγάλλεται, διά τόν ἃγιον Μαθητήν του.

Σήμερον ὁ κλεινός καί μέγας τῶν Πατρῶν Ἱεράρχης Ἱερόθεος ὁ Μητρόπουλος, ὁ προστάτης τοῦ Ὁσίου Γερβασίου, τά πνευματικά κλέα τοῦ υἱοῦ αὐτοῦ, ἐν οὐρανοῖς ἀπολαμβάνει.

Σήμερον, ὁ τῆς Ὓδρας μακαριστός καί ἀοίδιμος Ἱεράρχης, ὁ Ἱερόθεος, ὁ ἂριστος μαθητής καί ἀφοσιωμένον πνευματικόν τέκνον τοῦ π. Γερβασίου, ἡδυμόλπως καί σεμνοπρεπῶς, τόν Κύριον δοξολογεῖ ἐν εὐφροσύνῃ καί πνευματικῶς ἀνακράζει: «Τίς Θεός μέγας ὡς ὁ Θεός ἡμῶν, σύ εἶ ὁ Θεός, ὁ ποιῶν θαυμάσια μόνος».

Σήμερον τῶν εὐλαβῶν Ἱερέων, τῆς τῶν Πατρέων συνεκλεκτῆς, ὁ σύλλογος, χεῖρας καί καρδίας πρός οὐρανόν ὑψώνει καί ἂσμασι καί ὓμνοις καί ὠδαῖς πνευματικαῖς τόν μακάριον καί ἀκάματον Ἱερέα μακαρίζει.

Σήμερον, ἡ γεννήσασα αὐτόν κώμη, ἡ Γρανίτσα, ἡ Νυμφασία τῆς Γορτυνίας καί πᾶσα ἡ ἁγιοτόκος Ἀρκαδία πνευματικῶς, διά τόν ἃγιον υἱόν αὐτῆς, πανηγυρίζει.

Συνεχίστε την ανάγνωση

Ἑκατό χρόνια ἀπό τήν ἳδρυση τοῦ πρώτου Κατηχητικοῦ Σχολείου, ἀπό τόν π. Γερβάσιο τῶν Πατρῶν.

     Στόν Ἱερό Ναό τῆς Ἁγίας Ταβιθᾶς, στόν χῶρο τῆς Ἀναπλαστικῆς Σχολῆς Πατρῶν, πραγματοποιήθηκε τήν Τετάρτη, 15 Νοεμβρίου 2023 σύναξις τῶν Στελεχῶν Νεότητος τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Πατρῶν, ὃπου ὁ Σεβασμιώτατος μίλησε σέ ὃλους μέ πολύ ἀγάπη, μετά τόν Ἑσπερινό πού τελέστηκε στόν Ἱερό Ναό, τῆς Ἐλεήμονος Ἁγίας Ταβιθᾶς.

          Ἡ σύναξις αὐτή πραγματοποιήθηκε μέ τήν εὐκαιρία συμπληρώσεως 100 ἐτῶν, ἀπό τῆς ἱδρύσεως, τοῦ πρώτου ὀργανωμένου Κατηχητικοῦ Σχολείου, ἐν Ἑλλάδι, ἀπό τόν ἀοίδιμον Ἱεροκήρυκα καί πνευματικόν ὁδηγό καί διδάσκαλο τῶν Πατρῶν, π. Γερβάσιο τόν Παρασκευόπουλον.

          Ὁ Σεβασμιώτατος ἀνεφέρθη μέ σεβασμό καί συγκίνηση στήν μεγάλη μορφή τοῦ ἀοιδίμου π. Γερβασίου, τοῦ ἠγαπημένου παππούλη τῶν Πατρῶν καί στήν ὃλη πνευματική καί κοινωνική ἐργασία καί προσφορά του, στό ἱερό Γεώργιο τῆς ἱερᾶς Μητροπόλεως Πατρῶν, κυρίως ὃμως στίς πρωτοποριακές γιά τήν ἐποχή του ἱδέες, γιά τά Κατηχητικά Σχολεῖα, τά Νηπιαγωγεῖα, τίς Σχολές ἐπιμορφώσεως ὀλιγογραμμάτων, τίς Σχολές ἐπαγγελματικῆς καταρτίσεως ἀνέργων καί τόσα ἂλλα.

          Ἐν συνεχείᾳ μίλησε γιά τό ἐπιτελούμενο στήν Ἱερά Μητρόπολη μεγάλο ἒργο στόν νεανικό τομέα, σέ ἐνοριακό καί κεντρικό ἐπίπεδο, γιά τά κατηχητικά στίς Ἐνορίες, τίς κατασκηνώσεις, τίς φοιτητικές ὁμάδες καί συνάξεις, τήν ἐργασία ἀπό τούς Ἱερεῖς στό Πανεπιστήμιο, τήν κατά Θεόν, γενικά, παιδεία τῶν παιδιῶν μας. Ἐπήνεσε ὃλους, Κληρικούς καί Λαϊκούς, τούς ἐργαζομένους στόν Νεανικό τομέα τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως καί τούς συνέστησε νά ἒχουν ἱερό ζῆλο καί ζέση ψυχῆς γιά τό ἒργο αὐτό, τό ὁποῖο εἶναι ἀπαραίτητο, παρά ποτέ, σήμερα, πού τά παιδιά μας βαδίζουν χωρίς πνευματική πυξίδα καί, ἐν πολλοῖς, πορεύονται ἀπό τό τίποτα στό πουθενά. 

       «Ὁ κλῆρος, εἶπε ὁ Σεβασμιώτατος, πέφτει  βαρύτερος στούς ὢμους μας καί γιά τοῦτο πρέπει ἂγρυπνα νά ἐργαζώμεθα, ἀντιστεκόμενοι στόν ὁδοστρωτῆρα τῆς ἐποχῆς μας».

          Ἀκόμη ἀνεφέρθη στήν ὡραῖα καί ἐπιτυχημένη προσπάθεια, ἡ ὁποία γίνεται στίς Ἐνορίες, μέ τά παιδιά μας ἀγόρια καί κορίτσια, προκειμένου νά διατηρηθῇ ἡ Ἑλληνορθόδοξη κληρονομιά καί παράδοσή μας.

          Μετά τόν Ἑσπερινό καί τήν ὁμιλία τοῦ Σεβασμιωτάτου, ἒγινε ξενάγηση στήν αἲθουσα  κειμηλίων τοῦ π. Γερβασίου, ἀπό τόν Σεβασμιώτατο καί τόν πανοσιολογιώτατον Ἀρχιμ. π. Γερβάσιο Παρακεντέ.

          Ἐκεῖ, ἐδόθη ἡ εὐκαιρία σέ ὃλους, νά γνωρίσουν μέσα ἀπό φωτογραφικό ὑλικό καί γράμματα καί ἐπιστολές, τήν ὃλη πορεία καί δράση τοῦ π. Γερβασίου καί ἰδιαιτέρως τήν προσφορά του στόν νεανικό τομέα.  

Συνεχίστε την ανάγνωση