Απολυτίκια των Αγίων της Ενορίας μας

 1. ΓΕΝΕΣΙΟ ΤΟΥ ΤΙΜΙΟΥ ΠΡΟΔΡΟΜΟΥ & ΒΑΠΤΙΣΤΟΥ  ΙΩΑΝΝΟΥ  (24 Ιουνίου): Ήχος Δ΄,   Ακούστε εδώ

Προφήτα και Πρόδρομε της παρουσίας Χριστού, αξίως ευφημήσαί σε, ουκ ευπορούμεν ημείς, οι πόθω τιμώντες σε.  Στείρωσις γαρ τεκούσης και πατρός αφωνία, λέλυνται τη ενδόξω και σεπτή σου γεννήσει και σάρκωσις Υιού του Θεού, κόσμω κηρύττεται.

 1. ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ ΥΨΩΣΙΣ ΤΟΥ ΤΙΜΙΟΥ  ΚΑΙ  ΖΩΟΠΟΙΟΥ  ΣΤΑΥΡΟΥ  (14Σεπτεμβρίου): Ήχος Α΄,  Ακούστε εδώ

Σώσον, Κύριε, τον λαόν σου και ευλόγησον την κληρονομίαν σου, νίκας τοις βασιλεύσι κατά βαρβάρων δωρούμενος, και το σον φυλάττων δια του Σταυρού σου πολίτευμα.

 1. ΖΩΟΔΟΧΟΥ ΠΗΓΗΣ (Την Παρασεκυή της Διακαινησίμου Εβδομάδος: Ήχος Α΄,  Ακούστε εδώ

Ο ναός σου Θεοτόκε ανεδείχθη παράδεισος, ως ποταμούς αειζώους αναβλύζων ιάματα, ω προσερχόμενοι πιστώς, ως ζωοδόχου εκ πηγής, ρώσιν αντλούμε και ζωήν την αιώνιον, πρεσβεύεις γαρ συ τω εκ σου τεχθέντι Σωτήρι Χριστώ, σωθήνει τα ψυχάς ημών.

 1. ΑΝΑΛΗΨΕΩΣ ΤΟΥ ΣΩΤΗΡΟΣ (6 Αυγούστου): Ήχος Δ΄,   Ακούστε εδώ

Ανελήφθης εν δόξη, Χριστέ ο Θεός ημών, χαροποιήσας τους Μαθητάς, τη επαγγελία του Αγίου Πνεύματος. Βεβαιωθέντων αυτών δια της ευλογίας, ότι συ ει ο Υιός του Θεού, ο λυτρωτής του κόσμου.

 1. ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ (6 Δεκεμβρίου): Ήχος Δ΄,    Ακούστε εδώ

Κανόνα πίστεως, και εικόνα πραότητος, εγκρατείας διδάσκαλον, ανέδειξέ σε τη ποίμνη σου, η των πραγμάτων αλήθεια. Δια τούτο εκτήσω τη ταπεινώσει τα υψηλά, τη πτωχεία τα πλούσια. Πάτερ ιεράρχα Νικόλαε, πρέσβευε Χριστώ τω Θεώ, σωθήναι τας ψυχάς ημών.

 1. ΑΓΙΑΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ (26 Ιουλίου): Ήχος Α΄,  Ακούστε εδώ

Την σπουδήν σου τη κλήσει κατάλληλον, εργασαμένη φερώνυμε, την ομώνυμόν σου πίστιν, εις κατοικίαν κεκλήρωσαι, Παρασκευή αθληφόρε. Όθεν προχέεις ιάματα, και πρεσβεύεις υπέρ των ψυχών ημών.

 1. ΑΓΙΩΝ ΡΑΦΑΗΛ, ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΚΑΙ ΕΙΡΗΝΗΣ (Τη Δευτέρα της Διακαινησίμου Εβδομάδας) : Ήχος Δ΄,   Ακούστε εδώ

Εν Λέσβω αθλήσαντες, υπέρ Χριστού του Θεού, αυτήν ηγιάσατε τη των λειψάνων ημών, ευρέσει μακάριοι. Όθεν Υμάς τιμώμεν, Ραφαήλ θεοφόρε, άμα συν Νικολάω και παρθένω Ειρήνη, ως θείους ημών προστάτας, και πρέσβεις προς Κύριον.

 1. ΑΓΙΑΣ ΑΝΝΗΣ (25 Ιουλίου): Ήχος Δ΄,  Ακούστε εδώ

Ζωήν την κυήσασαν, εκυοφόρησας, αγνή Θεομήτορα, θεόφρον Άννα. Διό προς λήξιν ουράνιον, ένθα ευφραινομένων κατοικία εν δόξη, χαίρουσα νυν μετέστης, τοις τιμώσι σε πόθω, πταισμάτων αιτουμένη ιλασμόν, αειμακάριστε.

 1. ΠΑΝΑΓΙΑΣ ΒΛΑΧΕΡΝΑΣ (2 Ιουλίου) : Ήχος Γ΄,  Ακούστε εδώ

Θείον ένδυμα, των οικτιρμών σου, και ιμάτιον αθανασίας, την αγίαν σου Εσθήτα και άφθαρτον, τη κληρουχίᾳ σου Κόρη δεδώρησαι, εις περιποίησιν πάντων και σύναψιν. Όθεν Άχραντε, την θείαν αυτής κατάθεσιν, τιμώντες ευσεβώς σε μεγαλύνομεν.

 

Συνεχίστε την ανάγνωση

Ι. Μυστήρια και Ι. Ακολουθίες

Ιερές Ακολουθίες

Οι τακτικές ακολουθίες είναι επτά (7):

 1. Μεσονυκτικόν.
 2. Όρθρος και 1η ώρα.
 3. Ώρα 3η.
 4. Ώρα 6η.
 5. Ώρα 9η.
 6. Εσπερινός
 7. Απόδειπνο

Έκτακτες ακολουθίες:

 • Ή Θ. Λειτουργία.
 • Ό Ακάθιστος Ύμνος (Χαιρετισμοί).
 • Οι Παρακλητικοί Κανόνες.
 • Οι Χαιρετισμοί του Σταυρού ή διαφόρων Αγίων.
 • Του Αγιασμού.
 • Ή Νεκρώσιμος
Ιερά Μυστήρια
 1. Βάπτισμα
 2. Χρίσμα
 3. Μετάνοια
 4. Θ.Ευχαριστία
 5. Ευχέλαιο
 6. Γάμος
 7. Ιεροσύνη

Συνεχίστε την ανάγνωση