Αγία και Μεγάλη Παρασκευή: Η Σταύρωσις Του Χριστού μας

 

«Σήμερον κρεμᾶται ἐπὶ ξύλου ὁ ἐν ὕδασι τὴν γῆν κρεμάσας. Στέφανον ἐξ ἀκανθῶν περιτίθεται ὁ τῶν ἀγγέλων Βασιλεύς. Ψευδῆ πορφύραν περιβάλλεται ὁ περιβάλλων τὸν οὐρανὸν ἐν Νεφέλαις. Ῥάπισμα κατεδέξατο ὁ ἐν Ἰορδάνῃ ἐλευθερώσας τὸν Ἀδάμ. Ἥλοις προσηλώθη ὁ Νυμφίος τῆς Ἐκκλησίας. Λόγχῃ ἐκεντήθη ὁ Υἱὸς τῆς Παρθένου. Προσκυνοῦμεν σου τὰ πάθη, Χριστέ. Δεῖξον ἡμῖν καὶ τὴν ἔνδοξόν σου ἀνάστασιν».

Συνέχεια ανάγνωσης

 

 

Ὁ Ἰωάννης, ἄνθρωπος ἅγιος καί μέ ἐξουσία κατά πνευμάτων ἀκαθάρτων, ρώτησε δαίμονες καί τούς εἶπε: Ποιά πράγματα φοβᾶστε ἀπό τούς Χριστιανούς; καί αὐτοί ἀπάντησαν. Ἔχετε τρία μεγάλα πράγματα που μας τρομάζουν και μας διώχνουν·

-ἐκεῖνο πού φορᾶτε στό λαιμό σας [ΤΙΜΙΟΣ ΣΤΑΥΡΟΣ]

-ἐκεῖνο πού λούζεστε στήν Ἐκκλησία [ΙΕΡΟ ΒΑΠΤΙΣΜΑ]

-ἐκεῖνο πού τρῶτε στή Θ. Λειτουργία [ΘΕΙΑ ΚΟΙΝΩΝΙΑ]

Όποιος φυλάει καλά αυτά, κανένας ἀπό ἐμᾶς δέν μπορεί να τον βλάψει. (Γεροντικό)

Συνέχεια ανάγνωσης