ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Την ερχομένη Παρασκευή το απόγευμα στους Ιερούς Ναούς μας θα τελεσθεί η ακολουθία Μνημοσύνου υπέρ όλων των κεκοιμημένων αδελφών μας. Το ίδιο και το Σάββατο το πρωί.

Λόγω της επικρατούσης καταστάσεως οι ιερές ακολουθίες θα γίνουν ως εξής: Παρασκευή 3.30 μ.μ. θα σημάνει η Καμπάνα. Οι πιστοί μέχρι τις 4 μ.μ. καλούνται να έλθουν στον “Τίμιο Σταυρό” ή στην “Παναγίτσα”, να ανάψουν το κεράκι τους και να παραδόσουν τα ονόματα των κεκοιμημένων συγγενών τους, προκειμένου οι ιερείς να τα μνημονεύσουμε κατά την Ιερά ακολουθία που θα ακολουθήσει.

======================================

Οι πιστοί ΔΕΝ θα φέρουν στον Ιερό Ναό, ούτε Πρόσφορα, ούτε Κόλλυβα. Θα φέρουν μόνο τα ονόματα των κεκοιμημένων συγγενών τους, και την ευγνωμοσύνη τους για τους ιερείς.

======================================

Το Εκκλησιαστικό Συμβούλιο θα φροντίσει να υπάρχει ένας και μόνο δίσκος με κόλυβα, τα οποία θα ευλογηθούν για όλους τους κεκοιμημένους, των οποίων τα ονόματα θα μνημονεύσουμε.

Παρακαλώ θερμά για την ακριβή τήρηση των ανωτέρω. Δεν πρέπει να δώσουμε δικαιώματα στους εχθρούς της Εκκλησίας μας, να μας κατηγορήσουν για διασπορά του κορωνοϊού.

Με αγάπη Χριστού

π. Απόστολος

Συνέχεια ανάγνωσης

ΕΥΧΕΣ ΕΠΙ ΤΗ ΕΙΣΟΔΩ ΕΙΣ ΤΟΝ ΝΕΟΝ ΕΝΙΑΥΤΟΝ ΤΗΣ ΧΡΙΣΤΟΤΗΤΟΣ ΤΟΥ ΚΥΡΙΟΥ ΜΑΣ

Ο Πρόεδρος του Εκκλησιαστικού Συμβουλίου του Ι. Ν. Αγίου Ιωάννου του Προδρόμου Κ. Αχαϊας, πρωτοπρεσβύτερος Απόστολος Δημητρόπουλος

Οι Ιερείς της Ενορίας μας π. Παύλος Παυλίδης και π. Γεράσιμος Δημητρόπουλος,

Τα μέλη του Εκκλησιαστικού Συμβουλίου και τα μέλη της Φιλοπτώχου Αδελφότητος  και

Το προσωπικό της Ενορίας μας, Ιεροψάλτες και Νεωκόροι

ΕΥΧΟΜΑΣΤΕ ΣΕ ΟΛΟΥΣ ΤΟΥΣ ΕΝΟΡΙΤΕΣ ΜΑΣ: ΕΥΛΟΓΗΜΕΝΟ ΚΑΙ ΚΑΡΠΟΦΟΦΟ ΕΝ ΧΡΙΣΤΩ  ΤΟ ΝΕΟ ΕΤΟΣ 2021. 

 

 

Συνέχεια ανάγνωσης

Διακήρυξη Πλειοδοτικού Διαγωνισμού

ΙΕΡΑ  ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ  ΠΑΤΡΩΝ

         ΙΕΡΟΣ  ΝΑΟΣ  ΑΓΙΟΥ ΙΩΑΝΝΟΥ ΤΟΥ ΠΡΟΔΡΟΜΟΥ ΚΑΤΩ ΑΧΑΪΑΣ

                            ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΛΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

Σεισμός» στην υψηλή κοινωνία! Στο σφυρί πολυτελείς κατοικίες, οικόπεδα-φιλέτα, ξενοδοχεία, εκδοτικές επιχειρήσεις, ακόμη και ολόκληρα νησιά μεγαλοεπιχειρηματιών και επωνύμων! – Makeleio.gr

1.Εκτίθεται εις πλειοδοτικόν διαγωνισμόν δι΄εκποίησιν δυνάμει της υπ΄αριθμ. 7 /1-11-2020 αποφάσεως του Εκκλησιαστικού Συμβουλίου του Ενοριακού Ιερού Ναού Αγίου Ιωάννου του Προδρόμου Κάτω Αχαΐας, νομίμως εγκριθείσης υπό της υπ΄αριθμ. 10/2020 αποφάσεως του Μητροπολιτικού Συμβουλίου της Ιεράς Μητροπόλεως Πατρών, ένα διαμέρισμα (τριάρι) ΚΑΕΚ 061673357010/0/9, ιδιοκτησίας του Ι.Ν., επιφανείας 74,53 τ.μ. υπό στοιχεία Β2, το οποίο ευρίσκεται σε πολυκατοικία επί οικοπέδου επιφανείας 124,55 τ.μ., κειμένου εντός των ορίων του εγκεκριμένου σχεδίου πόλεως του Δήμου Πατρέων, Νομού Αχαϊας, στη διασταύρωση των οδών Σισσίνη 33 και Πλατείας Υψηλών Αλωνίων αρ. 8, αποτελούμενο εκ τριών κυρίων δωματίων, χωλ, κουζίνας λουτρού και λοιπών βοηθητικών χώρων, μετά αποθήκης υπογείου υπό στοιχεία ΥΑ εμβαδού 6,34 τ.μ., με τιμή πρώτης προσφοράς το ποσόν των 70.600 ευρώ, σύμφωνα με την έκθεση του ορκωτού εκτιμητού.

2.Ο πλειοδοτικός διαγωνισμός θα διενεργηθεί με κλειστές προσφορές εις το Μητροπολιτικόν παρεκκλήσιον Άξιον Εστί, Βότση 34, ενώπιον του Ε.Σ. του Ι.Ν. Αγ. Ιωάννου του Προδρόμου την Τρίτη 29 Δεκεμβρίου 2020 και ώρα 11:00 – 12:00 π.μ.

Εάν ο διαγωνισμός αποβεί άκαρπος θα επαναληφθεί την επομένην  Τρίτη 5 Ιανουαρίου 2021 την αυτήν ώραν και εν τω αυτώ τόπω.

3.Δια να γίνει δεκτός κανείς στη δημοπρασία πρέπει να καταθέσει εγγύησιν ίσην προς το 1/10 της όλης αξίας του υπό εκποίηση ακινήτου ή ίσης αξίας εγγυητικήν επιστολήν Τραπέζης.

4.Μετά το πέρας του Διαγωνισμού επιστρέφεται αμέσως η κατατεθείσα εγγύησις εις τους συμμετασχόντας εις τον Διαγωνισμόν, κρατείται δε η εγγύησις του πλειοδότου μέχρι της υπογραφής των συμβολαίων, οπότε συμψηφίζεται με το τίμημα.

5.Πλειοδότης ο οποίος μετά δεκαπενθήμερον από της κοινοποιήσεως της εγκριτικής αποφάσεως δεν προσέλθει δια την υπογραφήν του συμβολαίου, πλην των άλλων νομίμων συνεπειών, χάνει την εγγύησιν, η οποία εκπiπτει υπέρ του Ιερού Ναού Αγίου Ιωάννου του Προδρόμου Κάτω Αχαϊας.

6.Τα πρακτικά του Διαγωνισμού υπόκεινται εις την έγκρισιν του Εκκλησιαστικού Συμβουλίου του Ιερού Ναού και του Μητροπολιτικού Συμβουλίου της Ιεράς Μητροπόλεως Πατρών, ουδεμία δε απαίτησις χωρεί εκ μέρους του τελευταίου πλειοδότου εις περίπτωσιν μη εγκρίσεως τούτων, πλην της επιστροφής της εγγυήσεως.

7.Πάντα τα έξοδα (δημοσιεύσεις, συμβολαιογραφικά, αμοιβή ορκωτού εκτιμητού, φόροι κ.τ.λ.) βαρύνουν τον πλειοδότην εξ ολοκλήρου.

8.Πάντες οι συμμετάσχοντες εις τον Διαγωνισμόν προϋποτίθεται ότι έχουν λάβει προηγουμένως γνώσιν των όρων της παρούσης Διακηρύξεως δια τας νομίμους συνεπείας.

9.Το τίμημα θα εξοφληθεί ολοσχερώς κατά την υπογραφή του αγοραπωλητηρίου συμβολαίου.

10.Τοπογραφικά διαγράμματα και τίτλοι ιδιοκτησίας με πλήρη φάκελο ευρίσκονται εις τη διάθεσή σας εις τον Ιερόν Ναόν.

11.Η Διακήρυξις θα δημοσιευθεί στην τοπική εφημερίδα Πελοπόννησος Πατρών και στην Εφημερίδα Εκκλησιολόγος. Η ανακοίνωση θα αναρτηθεί και στον πίνακα ανακοινώσεων του Ιερού Ναού και στην Ιστοσελίδα της Ενορίας (timiosprodromos.com)

12.Δια πλείονας πληροφορίας οι ενδιαφερόμενοι δύνανται να προσέρχονται εις τον Ιερόν Ναόν Αγίου Ιωάννου του Προδρόμου Κάτω Αχαΐας, όπου ευρίσκεται και η ανωτέρω διακήρυξη καθώς επίσης και να απευθύνονται εις τον Πρόεδρον του Εκκλησιαστικού Συμβουλίου πρωτ. π. Απόστολον Δημητρόπουλον (Tηλ 6936829378)

                                                               Εν Κ. Αχαΐα τη 14 Δεκεμβρίου 2020

                                                    Ο Πρόεδρος του Εκκλησιαστικού Συμβουλίου

Πρωτοπρεσβύτερος Απόστολος Δημητρόπουλος

                                                                     

 

Συνέχεια ανάγνωσης

ΙΕΡΟ ΣΑΡΑΝΤΑΛΕΙΤΟΥΡΓΟ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΝΟΥΜΕ στους ευσεβείς και Ορθοδόξους Χριστιανούς της Ενορίας μας, ότι κατά την Περίοδο της Σαρακοστής των Χριστουγέννων, θα τελείται στον Ιερό Ναό Ζωοδόχου Πηγής της Ενορίας μας “Σαρανταλείτουργο”.
Η Ιερά ακολουθία, (Όρθρος και Θεία Λειτουργία), θα αρχίζει στις 6 το πρωί, και θα τελειώνει στις 7.45.
Η ακολουθία του Εσπερινού θα τελείται κάθε απόγευμα στις 5.
Όσοι επιθυμούν μπορούν να φέρουν Πρόσφορο-Ανάμα και Θυμίαμα, αλλά και τα ονόματα των ζώντων και κεκοιμημένων προς μνημόνευση, κατά την ακολουθία του Εσπερινού.
Καλή και ευλογημένη Σαρακοστή.
Συνέχεια ανάγνωσης

Αρχίζει η νέα Ποιμαντική και Κατηχητική χρονιά

Η εικόνα ίσως περιέχει: 10 άτομα, περιλαμβάνονται οι Ιωαννης Καρασακαλιδης, Άγιος Δημήτριος Χαικαλίου και Pero Gjorgjievski
Αδελφοί μου αγαπητοί.
Από σήμερα Κυριακή του Σπορέως, αρχίζει για την Ενορία μας, η νέα Ποιμαντική και Κατηχητική Χρονιά 2020-2021, κατά το εξής ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ:           
=========================
-Τετάρτη 5.30-6.30 μ.μ.:
Κήρυγμα για μεγάλους στο “Σπυροπούλειο” Πνευματικό Κέντρο.
-Σάββατο 11-12 π.μ.:
Κατηχητικό μάθημα για παιδιά Δημοτικού Σχολείου στο “Χατζοπούλειο” Πνευματικό Κέντρο.
-Κυριακή 11-12 π.μ.:
Κατηχητικό μάθημα για παιδιά Γυμνασίου και Λυκείου στο “Χατζοπούλειο” Πνευματικό Κέντρο.

==================

Συνέχεια ανάγνωσης