ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΛΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΙΕΡΑ  ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ  ΠΑΤΡΩΝ

ΙΕΡΟΣ  ΝΑΟΣ  ΑΓΙΟΥ ΙΩΑΝΝΟΥ ΠΡΟΔΡΟΜΟΥ ΚΑΤΩ ΑΧΑΪΑΣ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΛΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

1.Εκτίθεται εις πλειοδοτικόν διαγωνισμόν δι΄εκποίησιν δυνάμει της υπ΄αριθμ. 5/5-12-2023 αποφάσεως του Εκκλησιαστικού Συμβουλίου του Ενοριακού Ιερού Ναού Αγίου Ιωάννου του Προδρόμου Κάτω Αχαϊας, νομίμως εγκριθείσης υπό της υπ΄αριθμ. 8/7-12-2023 αποφάσεως του Μητροπολιτικού Συμβουλίου της Ιεράς Μητροπόλεως Πατρών, μία κατοικία που βρίσκεται επί της οδού Αποστόλου Ανδρέου αρ. 51 στο Ο.Τ. 12, στην Κάτω Αχαϊα, της Δημοτικής Ενότητας Δύμης, του Δήμου Δυτικής Αχαϊας, Περιφερειακή Ενότητα Αχαϊας, Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδος, κειμένου επί οικοπέδου επιφ. 425 τ.μ. με ΚΑΕΚ 061000965012, εντός του εγκεκριμένου ρυμοτομικού σχεδίου Κάτω Αχαϊας (Αναθεώρηση – Τομέας Α-ΙΙ) κατά παρέκκλιση άρτιου και οικοδομήσιμου, ως εμφαίνεται εις το από 11/2009 τοπογραφικό διάγραμμα της Πολιτικού Μηχανικού Τ.Ε. Παναγιώτας Δάγλα.Η ανωτέρω οικία ανηγέρθη με την υπ΄αριθμ. 56/2010 οικοδομική άδεια.Αποτελείται από υπόγειο (αποθήκη) επιφ. 62,51 τ.μ., ισόγειο (κατοικία) επιφ. 98,69 τ.μ. Το κτίριο ευρίσκεται σε καλή κατάσταση.Του ανωτέρω ακινήτου ο Ι.Ν. είναι αποκλειστικός κύριος, νομεύς και κάτοχος κατά ποσοστό 100%, δυνάμει της υπ΄αριθμ. 5467/15-12-2016 πράξεως αποδοχής κληρονομίας της συμβολαιογράφου Δύμης Παρθένας Χρυσανθοπούλου, νομίμως μεταγεγραμμένης εις τα βιβλία μεταγραφών του Υποθ/κείου Δύμης.

Δια τον προσδιορισμό της αξίας του ανωτέρω ακινήτου συνετάγη έκθεση εκτίμησης πιστοποιημένου εκτιμητού.Με τιμή πρώτης προσφοράς το ποσόν των 142.000 ευρώ, σύμφωνα με την έκθεση εκτίμησης πιστοποιημένου εκτιμητού.

 1. Ο πλειοδοτικός διαγωνισμός θα διενεργηθεί με κλειστές προσφορές εις το παρεκκλήσιον “Άξιον Εστί” Βότση 34, ενώπιον του Εκκλησιαστικού Συμβουλίου την Πέμπτη 11 Απριλίου 2024 και ώρα 11.00 – 12.00 μεσημβρινή. Εάν ο διαγωνισμός αποβεί άκαρπος θα επαναληφθεί την επομένην Πέμπτη 18 Απριλίου 2024 την αυτήν ώραν και εν τω αυτώ τόπω.
 2. Δια να γίνει δεκτός κανείς στη δημοπρασία πρέπει να καταθέσει εγγύησιν ίσην προς το 1/10 της όλης αξίας του υπό εκποίηση ακινήτου ποσού 14.200 ευρώ εις τον λογαριασμόν του Ι.Ν. εις την Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος με ΙΒΑΝ : GR 900 110 363 00000 363 754 828 11, ή ίσης αξίας εγγυητικήν επιστολήν Τραπέζης.
 3. Μετά το πέρας του Διαγωνισμού επιστρέφεται αμέσως η κατατεθείσα εγγύησις εις τους συμμετασχόντας εις τον Διαγωνισμόν, κρατείται δε η εγγύησις του πλειοδότου μέχρι της υπογραφής των συμβολαίων, οπότε συμψηφίζεται με το τίμημα.
 4. Πλειοδότης ο οποίος μετά από 2 μήνες από της κοινοποιήσεως της εγκριτικής αποφάσεως δεν προσέλθει δια την υπογραφήν του προσυμφώνου, πλην των άλλων νομίμων συνεπειών, χάνει την εγγύησιν, η οποία εκπiπτει υπέρ του Ιερού Ναού Αγίου Ιωάννου Προδρόμου Κάτω Αχαϊας.
 1. Τα πρακτικά του Διαγωνισμού υπόκεινται εις την έγκρισιν του Εκκλησιαστικού Συμβουλίου του Ιερού Ναού και του Μητροπολιτικού Συμβουλίου της Ιεράς Μητροπόλεως Πατρών, ουδεμία δε απαίτησις χωρεί εκ μέρους του τελευταίου πλειοδότου εις περίπτωσιν μη εγκρίσεως τούτων, πλην της επιστροφής της εγγυήσεως.
 1. Πάντα τα έξοδα (δημοσιεύσεις, συμβολαιογραφικά, αμοιβή ορκωτού εκτιμητού, φόροι κ.τ.λ.) βαρύνουν τον πλειοδότην εξ ολοκλήρου.
 1. Το τίμημα θα εξοφληθεί ως ακολούθως : ποσόν 20.000 ευρώ με την υπογραφή του προσυμφώνου εντός 2 μηνών μετά το πέρας της διαδικασίας ανακήρυξης του πλειοδότου και εγκρίσεως της διαδικασίας υπό του Μ.Σ., ολοσχερής δε εξόφληση τμηματικώς με δόσεις έως 30-12-2026. Το δε αγοραπωλητήριον συμβόλαιον θα υπογραφεί εντός 10 μηνών από της ανακηρύξεως του πλειοδότου.
 2. Πάντες οι συμμετάσχοντες εις τον Διαγωνισμόν προϋποτίθεται ότι έχουν λάβει προηγουμένως γνώσιν των όρων της παρούσης Διακηρύξεως δια τας νομίμους συνεπείας.
 1. Τοπογραφικά διαγράμματα και τίτλοι ιδιοκτησίας με πλήρη φάκελο ευρίσκονται εις τη διάθεσή σας εις τον Ιερόν Ναόν καθώς και στον Νομικόν Σύμβουλον της Ι.Μ.Π. κ. Πέτρο Ρηγάτο.
 1. Η διακήρυξις θα δημοσιευθεί σε τοπική εφημερίδα Δυτικής Αχαϊας και στη Γνώμη Πατρών.Η ανακοίνωση θα αναρτηθεί και εις την ιστοσελίδα του Ιερού Ναού.
 2. Δια πλείονας πληροφορίας οι ενδιαφερόμενοι δύνανται να προσέρχονται εις τον Ι.Ν. Αγίου Ιωάννου Προδρόμου Κάτω Αχαϊας, όπου ευρίσκεται και η ανωτέρω διακήρυξη, καθώς επίσης και να απευθύνονται εις τον Πρόεδρον του Εκκλησιαστικού Συμβουλίου αιδεσιμ. πρωτ. π. Απόστολο Δημητρόπουλο, τηλ. 6936829378 και το Νομικό Σύμβουλο της Ι.Μ.Π. κ. Πέτρο Ρηγάτο τηλ. 6932525300.

Πάτραις τη 19-3-2024

Ο Πρόεδρος του Εκκλησιαστικού Συμβουλίου

Πρωτοπρεσβύτερος π. Απόστολος Δημητρόπουλος

Μπορεί επίσης να σας αρέσει