ΚΥΡΙΑΚΗ ΑΓΙΩΝ ΠΑΤΕΡΩΝ Δ΄ ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΟΔΟΥ

Αγίων Πατέρων Δ΄ Οικουμενικής Συνόδου, Αγίας Μεγαλομάρτυρος Μαρίνης, Βερονίκης και Σπεράτου των Μαρτύρων. ΄Ηχος Δ΄. Εωθινόν Ε΄

Ευαγγελικό Ανάγνωσμα: Ματθ. Ε΄,14-19

14῾Υμεῖς ἐστε τὸ φῶς τοῦ κόσμου. οὐ δύναται πόλις κρυβῆναι ἐπάνω ὄρους κειμένη· 15 οὐδὲ καίουσι λύχνον καὶ τιθέασι αὐτὸν ὑπὸ τὸν μόδιον, ἀλλ᾿ ἐπὶ τὴν λυχνίαν, καὶ λάμπει πᾶσι τοῖς ἐν τῇ οἰκίᾳ. 16 οὕτω λαμψάτω τὸ φῶς ὑμῶν ἔμπροσθεν τῶν ἀνθρώπων, ὅπως ἴδωσιν ὑμῶν τὰ καλὰ ἔργα καὶ δοξάσωσι τὸν πατέρα ὑμῶν τὸν ἐν τοῖς οὐρανοῖς. 17 Μὴ νομίσητε ὅτι ἦλθον καταλῦσαι τὸν νόμον ἢ τοὺς προφήτας· οὐκ ἦλθον καταλῦσαι, ἀλλὰ πληρῶσαι. 18 ἀμὴν γὰρ λέγω ὑμῖν, ἕως ἂν παρέλθῃ ὁ οὐρανὸς καὶ ἡ γῆ, ἰῶτα ἓν ἢ μία κεραία οὐ μὴ παρέλθῃ ἀπὸ τοῦ νόμου ἕως ἂν πάντα γένηται. 19 ὃς ἐὰν οὖν λύσῃ μίαν τῶν ἐντολῶν τούτων τῶν ἐλαχίστων καὶ διδάξῃ οὕτω τοὺς ἀνθρώπους, ἐλάχιστος κληθήσεται ἐν τῇ βασιλείᾳ τῶν οὐρανῶν· ὃς δ᾿ ἂν ποιήσῃ καὶ διδάξῃ, οὗτος μέγας κληθήσεται ἐν τῇ βασιλείᾳ τν ορανν.

Αποστολικό Ανάγνωσμα: Τίτ. Γ΄, 8-15

8 Πιστς  λγος· κα περ τοτων βολομα σε διαβεβαιοσθαι, να φροντζωσι καλν ργων προστασθαι ο πεπιστευκτες τ Θε. τατ στι τ καλ κα φλιμα τος νθρποις· 9 μωρς δ ζητσεις κα γενεαλογας κα ρεις κα μχας νομικς περιστασο· εσ γρ νωφελες κα μταιοι. 10 αρετικν νθρωπον μετ μαν κα δευτραν νουθεσαν παραιτο11 εδς τι ξστραπται  τοιοτος κα μαρτνει ν ατοκατκριτος.    12 Οταν πμψω ᾿Αρτεμν πρς σε  Τυχικν, σποδασον λθεν πρς με ες Νικπολιν· κε γρ κκρικα παραχειμσαι. 13 Ζηνν τν νομικν κα ᾿Απολλ σπουδαως πρπεμψον, να μηδν ατος λεπ14 μανθαντωσαν δ κα ο μτεροι καλν ργων προστασθαι ες τς ναγκαας χρεας, να μ σιν καρποι.15 ᾿Ασπζοντα σε ο μετ’ μο πντες. σπασαι τος φιλοντας μς ν πστει. Η χρις μετ πντων μν· μν.

Μπορεί επίσης να σας αρέσει