Λαμπρά θυρανοίξια Ναοῦ στήν Κάτω Ἀχαΐα.

        Σέ κλῖμα κατανύξεως καί ἱερᾶς συγκινήσεως ἐτελέσθησαν τό Σάββατο τό ἀπόγευμα, 9.4.2022, τά θυρανοίξια τοῦ κάτω Ἱεροῦ Ναοῦ τοῦ Τιμίου Προδρόμου, στήν πόλη της Κάτω Ἀχαΐας. Πρόκειται γιά τό ἱερό Παρεκκλήσιο πού θά τιμᾶται στό ὂνομα τῆς Ἁγίας ἐνδόξου Μεγαλομάρτυρος καί πανσόφου νύμφης τοῦ Χριστοῦ, Αἰκατερίνης. Τόν ἁγιασμό ἐτέλεσε ὁ Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Πατρῶν κ.κ. Χρυσόστομος, ὁ ὁποῖος ἐν συνεχείᾳ ἐχοροστάτησε στόν πρῶτο πανηγυρικό Ἑσπερινό στόν Ἱερό Ναό. Στή συγκινητική προσλαλιά του ὁ Μητροπολίτης ἐμνήσθη τοῦ φοβεροῦ σεισμοῦ τῆς 8ης Ἰουνίου 2008, ὁ ὁποῖος κατέστρεψε τόν περικαλλῆ Ἱερό  τοῦ Πολιούχου τῆς Κάτω Ἀχαΐας Τιμίου Προδρόμου, ἀνεφέρθη στόν πόνο τῶν Ἱερέων καί τῶν εὐσεβῶν κατοίκων τῆς πόλεως, στούς πολλούς καί δύσκολους ἀγῶνες καί στούς κόπους προκειμένου νά ἀρχίσουν οἱ ἐργασίες καί νά προχωρήσουν, σέ δύσκολα χρόνια, μέ δύσκολες οἰκονομικές συνθῆκες, ὃμως μέ αὐτό τό λαμπρό ἀποτέλεσμα. Ὁ Σεβασμιώτατος ἐδόξασε τόν Θεό καί εὐχαρίστησε τόν Τίμιο Πρόδρομο γιά τίς μεγάλες εὐεργεσίες καί τά δῶρα τοῦ οὐρανοῦ.

Μετά συγκινήσεως ἐμνήσθη τῆς ἐπισκέψεως τοῦ  Παναγιωτάτου καί Οἰκουμενικοῦ Πατριάρχου κ.κ. Βαρθολομαίου, τόν Νοέμβριο τοῦ 2008, στήν πόλη τῆς Κάτω Ἀχαΐας καί στόν ἐρειπωμένο ἀπό τόν σεισμό Ναό τοῦ Τιμίου  Προδρόμου στή συγκινητική του ὁμιλία καί στήν συμβολική, πλήν ὃμως τόσο συγκινητική, προσφορά Του γιά τήν ἀπαρχή τῶν ἐργασιῶν τῆς ἀνεγέρσεως τοῦ  Ἱεροῦ Ναοῦ, ὡς καί στήν πνευματική ἐπιστήριξή Του γιά τό ἒργο αὐτό.

Ἐν συνεχείᾳ ἀνεφέρθη μέ λόγια ἐπαίνου ἀπό καρδίας καί εὐγνώμονες εὐχαριστίες πρός τόν λαμπρό Προϊστάμενο τοῦ Ἱεροῦ Ναοῦ Τιμίου Προδρόμου καί Ἀρχιερατικό Ἐπίτροπο Δύμης π. Ἀπόστολο Δημητρόπουλο καί τούς τιμίους συνεργάτες του Κληρικούς π. Παῦλον Παυλίδην  καί π. Γεράσιμον Δημητρόπουλον, καί Λαϊκούς οἱ ὁποῖοι ἒδωσαν αἷμα καί πνεῦμα σέ ἀπόλυτη συνεργασία μέ τόν Μητροπολίτη γιά τήν προαγωγή τοῦ ἒργου.

Ὁ Σεβασμιώτατος ἐχαρακτήρισε θαῦμα, τό ὃτι μέσα ἀπό τόσες δυσκολίες, ἐφθάσαμε σέ αὐτό τό ἀποτέλεσμα. Ἐτόνισε τήν βαθειά τιμή στούς Ἁγίους καί εἰδικά στόν Τίμιο Πρόδρομο, τήν ἑνότητα, τήν ἐργασία, τήν συνεργασία, τόν σεβασμό στόν Μητροπολίτη καί στούς Ἱερεῖς στό ὃραμα γιά τήν Κάτω Ἀχαΐα, τῆς ὁποίας ὁ Ναός θά εἶναι κόσμημα καί ἱερό καύχημα, ὂχι μόνο γιά τήν πόλη αὐτή, ἀλλά καί γιά ὃλη τήν Ἀποστολική Μητρόπολη Πατρῶν καί τήν ὀρθόδοξο πατρίδα μας. Ἐπίσης ἒκανε εἰδικό λόγο στούς κατά καιρούς Δημάρχους τῆς πόλεως, τούς ὁποίους ἰδιαιτέρως εὐχαρίστησε.

Στούς εὐεργέτας γιά τήν ἀνέγερση τοῦ μελοπρεποῦς Ναοῦ, ἐξέφρασε τίς θερμές εὐχαριστίες καί ἐνεχείρισε θερμόν εὐεργετήριον γράμμα.

Εἶναι οἱ ἑξῆς:

  1. Πέτρος Σπυρόπουλος  (Χρηματοδότηση κατασκευής κτηρίου Ιερού Ναού Αγίας Αικατερίνης)
  2. Διονύσιος Χ. Σπυρόπουλος  (Εγκατάσταση Ψύξης θέρμανσης στον Ιερό Ναό Αγίας Αικατερίνης)
  3. Ρέλλος Α.Ε. Κάτω Αχαΐας (δωρεάν παραχώρηση γρανιτοπλακακίων μετά των απαραιτήτων υλικών, για την επίστρωση όλου του Ιερού Ναού Αγίας Αικατερίνης-1000 τ.μ.)
  4. Ανώνυμη Κυρία (δωρεά όλων των Ξυλογλύπτων του Ιερού Ναού Αγίας Αικατερίνης)
  5. Λατομική Α.Ε. Αφοί Θανόπουλοι. (Δωρεά παραχώρηση υλικού μπαζώματος του οικοπέδου του Ιερού Ναού μας – 150 Νταλίκες)
  6. Λατομείο LAFARGE με υπεύθυνο τον κ. Νίκο Χριστόπουλο (δωρεά παραχώρηση υλικού μπαζώματος οικοπέδου του Ιερού Ναού μας. 150 Νταλίκες
  7. Επιχειρηματίας Νικόλαος Ασκούνης (Δωρεά μεταφορά του υλικού μπαζώματος για τον Ιερό Ναό μας, με τις Νταλίκες της επιχείρησής του.
  8. Εθνική Ασφαλιστική -Χρήστος Νικολάου (Δωρεά μόνωση πλάκας Ιερού μας Ναού μας)
  9. Τέλος, ἒκαμε ἀναφορά στό πνευματικό σφρῖγος τῶν νέων τῆς Κάτω Ἀχαΐας, οἱ ὁποῖοι εἶναι καύχημα τῆς τοπικῆς μας Ἐκκλησίας, γιά τό ἦθος καί τήν ὡραία ζωή τους, τήν εὐσέβειά τους καί τήν ἒκφραση τῆς ἀγάπης τους πρός τήν Ἐκκλησία.

Μετά τόν Ἑσπερινό μίλησε μέ λόγια θερμά καί συγκινητικά ὁ Προϊστάμενος τοῦ Ἱεροῦ Ναοῦ Τιμίου Προδρόμου Κάτω Ἀχαΐας καί Ἀρχιερατικός Ἐπίτροπος Δύμης, Πρωτ. π. Ἀπόστολος Δημητρόπουλος, ὁ ὁποῖος ἀνεφέρθη συνοπτικά στήν ἀπαρχή καί τήν πορεία τῶν ἐργασιῶν καί εὐχαρίστησε τόν Σεβασμιώτατο καί ὃλους ὃσοι συνέβαλαν καθ’ οἱονδήποτε τρόπο νά φθάσουν οἱ ἐργασίες ἓως ἐδῶ καί βεβαίως μέ τήν προοπτική καί τήν βεβαιότητα νά συνεχισθοῦν, ὣστε νά περατωθῇ καί ὁ ἂνω Ἱερός Ναός.

Ὁ Σεβασμιώτατος ἀνεκοίνωσε ὃτι συντόμως θά ὁρισθοῦν τά ἐγκαίνια τοῦ κάτω Ναοῦ (Παρεκκλήσιο τῆς Ἁγίας Αἰκατερίνης), πρός μεγίστην χαράν τῶν κατοίκων τῆς πόλεως.

 

Μπορεί επίσης να σας αρέσει