Διακήρυξη Πλειοδοτικού Διαγωνισμού

ΙΕΡΑ  ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ  ΠΑΤΡΩΝ

         ΙΕΡΟΣ  ΝΑΟΣ  ΑΓΙΟΥ ΙΩΑΝΝΟΥ ΤΟΥ ΠΡΟΔΡΟΜΟΥ ΚΑΤΩ ΑΧΑΪΑΣ

                            ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΛΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

Σεισμός» στην υψηλή κοινωνία! Στο σφυρί πολυτελείς κατοικίες, οικόπεδα-φιλέτα, ξενοδοχεία, εκδοτικές επιχειρήσεις, ακόμη και ολόκληρα νησιά μεγαλοεπιχειρηματιών και επωνύμων! – Makeleio.gr

1.Εκτίθεται εις πλειοδοτικόν διαγωνισμόν δι΄εκποίησιν δυνάμει της υπ΄αριθμ. 7 /1-11-2020 αποφάσεως του Εκκλησιαστικού Συμβουλίου του Ενοριακού Ιερού Ναού Αγίου Ιωάννου του Προδρόμου Κάτω Αχαΐας, νομίμως εγκριθείσης υπό της υπ΄αριθμ. 10/2020 αποφάσεως του Μητροπολιτικού Συμβουλίου της Ιεράς Μητροπόλεως Πατρών, ένα διαμέρισμα (τριάρι) ΚΑΕΚ 061673357010/0/9, ιδιοκτησίας του Ι.Ν., επιφανείας 74,53 τ.μ. υπό στοιχεία Β2, το οποίο ευρίσκεται σε πολυκατοικία επί οικοπέδου επιφανείας 124,55 τ.μ., κειμένου εντός των ορίων του εγκεκριμένου σχεδίου πόλεως του Δήμου Πατρέων, Νομού Αχαϊας, στη διασταύρωση των οδών Σισσίνη 33 και Πλατείας Υψηλών Αλωνίων αρ. 8, αποτελούμενο εκ τριών κυρίων δωματίων, χωλ, κουζίνας λουτρού και λοιπών βοηθητικών χώρων, μετά αποθήκης υπογείου υπό στοιχεία ΥΑ εμβαδού 6,34 τ.μ., με τιμή πρώτης προσφοράς το ποσόν των 70.600 ευρώ, σύμφωνα με την έκθεση του ορκωτού εκτιμητού.

2.Ο πλειοδοτικός διαγωνισμός θα διενεργηθεί με κλειστές προσφορές εις το Μητροπολιτικόν παρεκκλήσιον Άξιον Εστί, Βότση 34, ενώπιον του Ε.Σ. του Ι.Ν. Αγ. Ιωάννου του Προδρόμου την Τρίτη 29 Δεκεμβρίου 2020 και ώρα 11:00 – 12:00 π.μ.

Εάν ο διαγωνισμός αποβεί άκαρπος θα επαναληφθεί την επομένην  Τρίτη 5 Ιανουαρίου 2021 την αυτήν ώραν και εν τω αυτώ τόπω.

3.Δια να γίνει δεκτός κανείς στη δημοπρασία πρέπει να καταθέσει εγγύησιν ίσην προς το 1/10 της όλης αξίας του υπό εκποίηση ακινήτου ή ίσης αξίας εγγυητικήν επιστολήν Τραπέζης.

4.Μετά το πέρας του Διαγωνισμού επιστρέφεται αμέσως η κατατεθείσα εγγύησις εις τους συμμετασχόντας εις τον Διαγωνισμόν, κρατείται δε η εγγύησις του πλειοδότου μέχρι της υπογραφής των συμβολαίων, οπότε συμψηφίζεται με το τίμημα.

5.Πλειοδότης ο οποίος μετά δεκαπενθήμερον από της κοινοποιήσεως της εγκριτικής αποφάσεως δεν προσέλθει δια την υπογραφήν του συμβολαίου, πλην των άλλων νομίμων συνεπειών, χάνει την εγγύησιν, η οποία εκπiπτει υπέρ του Ιερού Ναού Αγίου Ιωάννου του Προδρόμου Κάτω Αχαϊας.

6.Τα πρακτικά του Διαγωνισμού υπόκεινται εις την έγκρισιν του Εκκλησιαστικού Συμβουλίου του Ιερού Ναού και του Μητροπολιτικού Συμβουλίου της Ιεράς Μητροπόλεως Πατρών, ουδεμία δε απαίτησις χωρεί εκ μέρους του τελευταίου πλειοδότου εις περίπτωσιν μη εγκρίσεως τούτων, πλην της επιστροφής της εγγυήσεως.

7.Πάντα τα έξοδα (δημοσιεύσεις, συμβολαιογραφικά, αμοιβή ορκωτού εκτιμητού, φόροι κ.τ.λ.) βαρύνουν τον πλειοδότην εξ ολοκλήρου.

8.Πάντες οι συμμετάσχοντες εις τον Διαγωνισμόν προϋποτίθεται ότι έχουν λάβει προηγουμένως γνώσιν των όρων της παρούσης Διακηρύξεως δια τας νομίμους συνεπείας.

9.Το τίμημα θα εξοφληθεί ολοσχερώς κατά την υπογραφή του αγοραπωλητηρίου συμβολαίου.

10.Τοπογραφικά διαγράμματα και τίτλοι ιδιοκτησίας με πλήρη φάκελο ευρίσκονται εις τη διάθεσή σας εις τον Ιερόν Ναόν.

11.Η Διακήρυξις θα δημοσιευθεί στην τοπική εφημερίδα Πελοπόννησος Πατρών και στην Εφημερίδα Εκκλησιολόγος. Η ανακοίνωση θα αναρτηθεί και στον πίνακα ανακοινώσεων του Ιερού Ναού και στην Ιστοσελίδα της Ενορίας (timiosprodromos.com)

12.Δια πλείονας πληροφορίας οι ενδιαφερόμενοι δύνανται να προσέρχονται εις τον Ιερόν Ναόν Αγίου Ιωάννου του Προδρόμου Κάτω Αχαΐας, όπου ευρίσκεται και η ανωτέρω διακήρυξη καθώς επίσης και να απευθύνονται εις τον Πρόεδρον του Εκκλησιαστικού Συμβουλίου πρωτ. π. Απόστολον Δημητρόπουλον (Tηλ 6936829378)

                                                               Εν Κ. Αχαΐα τη 14 Δεκεμβρίου 2020

                                                    Ο Πρόεδρος του Εκκλησιαστικού Συμβουλίου

Πρωτοπρεσβύτερος Απόστολος Δημητρόπουλος

                                                                     

 

Μπορεί επίσης να σας αρέσει