Μέγας Βασίλειος:

«Ὅτι δεῖ πάντας προσκαλεῖσθαι πρός ὑπακοήν τοῦ Εὐαγγελίου καί μετά παρρησίας καταγγέλλειν τόν λόγον καί μαρτυρεῖν τῇ ἀληθείᾳ, κἄν τινες κωλύωσι καί διώκωσι οἱῳδήποτε τρόπῳ μέχρι θανάτου».