Μέγας Βασίλειος:

«Ὅτι δεῖ πάντας προσκαλεῖσθαι πρός ὑπακοήν τοῦ Εὐαγγελίου καί μετά παρρησίας καταγγέλλειν τόν λόγον καί μαρτυρεῖν τῇ ἀληθείᾳ, κἄν τινες κωλύωσι καί διώκωσι οἱῳδήποτε τρόπῳ μέχρι θανάτου».

Μπορεί επίσης να σας αρέσει