Ἰωσήφ τοῦ Βρυεννίου, ὁμολογητοῦ τῆς ἁγίας ἡμῶν πίστεως:

«Οὐκ ἀρνησόμεθά σε, φίλη Ὀρθοδοξία· οὐ ψευσόμεθά σου πατροπαράδοτον σέβας· ἐν σοί ἐγεννήθημεν, καί σοί ζῶμεν, καί ἐν σοί κοιμηθησόμεθα· εἰ δέ καί καλέσει καιρός, καί μυριάκις ὑπέρ σοῦ τεθνηξόμεθα».

 

Μπορεί επίσης να σας αρέσει