Δούλος, μισθωτός, ή υιός; (Μ. Βασίλειος)

«Όλως δε τρεις ταύτας εγώ διαφοράς της διαθέσεως προς την απαραίτητον ανάγκην της υπακοής καθορώ.

-΄Η γαρ φοβούμενοι τας κολάσεις εκκλίνομεν από του κακού, και εσμέν εν τη διαθέσει τη δουλική·

-Ή τα εκ του μισθού κέρδη διώκοντες, της εαυτών ένεκεν ωφελείας πληρούμεν τα προστάγματα, και κατά τούτο προσεοίκα μεν τοις μισθίοις·

-Ή δι’ αυτό το καλόν, και την προς τον δεδωκότα ημίν τον νόμον αγάπην, χαίροντες, ότι ούτως ενδόξω και αγαθώ Θεώ δουλεύειν κατηξιώθημεν, και εσμεν ούτως εν τη των υιών διαθέσει».

 

Μπορεί επίσης να σας αρέσει