ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΣΕΒΑΣΜΙΩΤΑΤΟΥ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΟΥ ΠΑΤΡΩΝ κ.κ.ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΥ ΓΙΑ ΤΑ ΠΡΩΤΟΚΛΗΤΕΙΑ 2019

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΠΑΤΡΩΝ                                                                                                         Ἐν Πάτραις τῇ 29Ὀκτωβρίου 2019

  ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ  339η

  Πρός τό Χριστεπώνυμο Πλήρωμα τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Πατρῶν

                                                                                                                Παιδιά μου εὐλογημένα,

Σήμερον καταρχόμεθα τῶν ἱερῶν λατρευτικῶν ἐκδηλώσεων πρός τιμήν τοῦ Ἁγίου Ἀποστόλου Ἀνδρέου τοῦ Πρωτοκλήτου. Πρόκειται γιά τά γνωστά σέ ὃλους μας «Πρωτοκλήτεια», τά ὁποῖα κατ’ ἒτος προσπαθοῦμε νά πλουτίζωμε κυρίως μέ πνευματικές συνάξεις μέσα ἀπό τίς ὁποῖες δοξάζεται τό ὂνομα τοῦ ἐν Τριάδι προσκυνουμένου Θεοῦ ἡμῶν, τιμᾶται καί μακαρίζεται ὁ τῶν Πατρέων Πατήρ καί Διδάσκαλος, ὁ Πρωτόκλητος τῶν Ἀποστόλων, Ἂγιος Ἀνδρέας, ὁ ὁποῖος μέ τήν διδασκαλία του καί τό τίμιο αἷμα του καθηγίασε τήν Ἀχαϊκή γῆ καί τήν περιάκουστη πόλη τῶν Πατρῶν.

Ὁ Ἀπόστολος Ἀνδρέας ἒδωσε ταυτότητα στήν πόλη τῶν Πατρῶν. Ἀπό τότε μέχρι σήμερα, ἀλλά καί μέχρι τῆς συντελείας τοῦ αἰῶνος, ἡ πόλη μας θά ὀνομάζεται «Ἀποστολική». Μεγάλη ἡ δωρεά τοῦ Θεοῦ, μεγάλη ἡ τιμή καί διά τοῦτο μεγίστη ἡ εὐθύνη ὃλων μας ἒναντι Θεοῦ καί ἀνθρώπων, ὣστε νά διατηρήσωμε ἀκεραία αὐτή τήν ἱερά παρακαταθήκη, τήν ὁποία παρελάβαμε ἀπό τόν Ἃγιο Ἀπόστολο Ἀνδρέα.

Κάθε φορά πού γονατίζομε μπροστά στόν ἃγιο Τάφο του καί προσκυνοῦμε τήν ἁγία Κάρα του καί τόν Σταυρό τοῦ μαρτυρίου του αἰσθανόμεθα δέος ἱερό καί ἐσωτερικό πνευματικό συγκλονισμό γιά τό, ὃτι κατέχομε θησαυρούς ἱερούς καί χαριτοβρύτους.

Κεντρικό θέμα τῶν ἐφετινῶν Πρωτοκλητείων εἶναι ἡ γενοκτονία τῶν Ποντίων, ἡ ὁποία συνετελέσθη ὑπό τῆς Τουρκικῆς θηριωδίας πρό ἑκατό ἐτῶν, τό 1919, δηλαδή. Πρός τοῦτο θά ἒχωμε τήν ἰδιαίτερη εὐλογία, νά ἒλθῃ στήν πόλη μας, κατόπιν ἐγκρίσεως τῆς Ἱερᾶς Συνόδου τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος καί τῆς συμφώνου γνώμης τοῦ Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Βεροίας, Ναούσης καί Καμπανίας κ. Παντελεήμονος καί τοῦ Ἱδρύματος «Παναγία Σουμελᾶ», ἡ ἱερά καί θαυματουργός εἰκόνα τῆς Παναγίας Σουμελᾶ, τό ἱερό αὐτό σέμνωμα καί σέβασμα, τό ἱερό καί ἃγιο παλλάδιο τοῦ μαρτυρικοῦ Ποντιακοῦ Ἑλληνισμοῦ, τοῦ Γένους μας ὁλοκλήρου, ἀλλά καί τῆς Ὀρθοδοξίας συμπάσης. Ἡ ὑποδοχή τῆς ἱερᾶς εἰκόνος τῆς Παναγίας μας, θά πραγματοποιηθῇ τήν 18ην τοῦ ἀρξαμένου μηνός, σύμφωνα μέ τό πρόγραμμα τό ὁποῖον ἒχει ἢδη καταρτισθῆ.

Πρό τῶν ἐκδηλώσεων αὐτῶν καί μετά ἀπό αὐτές, θά ἐξελιχθοῦν ἂλλες ἐκδηλώσεις, προβολῆς τῆς ἱερᾶς πνευματικῆς μας παρακαταθήκης, τῆς Ὀρθοδόξου καί πολιτιστικῆς ταυτότητος τῶν Πατρῶν, τιμῆς σέ πρόσωπα καί θεσμούς, προσφορᾶς ἀγάπης στούς ἀδελφούς μας τούς ἐλαχίστους, μέσα ἀπό μεγάλη συναυλία ἀπό τόν καλλιτέχνη κ. Γεώργιο Νταλάρα καί θά καταλήξωμε στίς ὃντως λαμπρές, ὡς συμβαίνει κατ’ ἒτος, ἑορταστικές ἐκδηλώσεις τῆς πανεόρτου μνήμης τοῦ προστάτου καί ἐφόρου τῶν Πατρῶν, Ἁγίου Ἀποστόλου Ἀνδρέου.

Ὡς Ἐπίσκοπός σας καί πνευματικός σας πατέρας, ἀνακοινώνοντάς σας τά περί τῶν ἐφετινῶν Πρωτοκλητείων σᾶς προσκαλῶ, τόν Ἱερό Κλῆρο καί τόν φιλόθεο καί φιλάγιο Λαό, εἰς πάνδημον συμμετοχή, ὣστε καί τό Ὂνομα τοῦ Κυρίου νά δοξασθῇ καί ὁ Ἃγιός μας νά τιμηθῇ ἐπαξίως, ἀλλά καί ἡ  ἱερά κληρονομιά τῆς Ἀποστολικῆς πόλεώς μας νά προβληθῇ, ὃπως ἀξίζει στόν τόπο μας, τόν ὁποῖο τόσο πολύ ὃλοι ἀγαποῦμε.

Ἢδη ἐκυκλοφορήθη τό πρόγραμμα τῶν Ἐκδηλώσεων καί παρακαλῶ νά τό παρακολουθῆτε, ὣστε καί ἐπιτυχία νά σημειώσουν τά Πρωτοκλήτεια καί οἱ σκοποί τούς ὁποίους ἒχομε θέσει νά εὓρουν τό πλήρωμά τους.

Σήμερα τό ἀπόγευμα λ.χ. στόν Ναό τοῦ Πολιούχου μας, στίς 7 τό ἀπόγευμα, θά τιμηθῇ ὁ ἀείμνηστος Πρωτοψάλτης τοῦ Ἱεροῦ Ναοῦ τοῦ Ἁγίου Ἀποστόλου Ἀνδρέου, μακαριστός Ἀθανάσιος Παπαναγιώτου, μέσα ἀπό ἓνα μουσικό ἀφιέρωμα.

Αὒριο καί στίς 7 τό ἀπόγευμα, θά πραγματοποιηθῇ λαμπρά ἐκδήλωση στόν Ἱερό Ναό τῆς Παντανάσσης γιά τά 160 ἒτη ἀπό  τά Ἑγκαίνια τοῦ Ἱεροῦ Ναοῦ.

Τήν Τετάρτη τό ἀπόγευμα, στό γήπεδο Μπάσκετ τοῦ Ἀπόλλωνα καί ὣρα 6:30 τό ἀπόγευμα, θά πραγματοποιηθῇ ἡ μεγάλη ἐκδήλωση τῆς νεότητος τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Πατρῶν, μέ συναπάντημα τῶν χορευτικῶν συνόλων τῆς πόλεώς μας  καί σύν Θεῷ θά προχωρήσωμε στίς ἑπόμενες ἐκδηλώσεις.

            Ἀδελφοί μου,

Ἡ τιμή πρός τόν Ἃγιο Ἀπόστολο Ἀνδρέα εἶναι ὑπόθεση ὃλων μας. Ἂς προσέλθωμε ἐν χαρᾷ καί ἀγαλλιάσει στό ἱερό Ἀποστολεῖο, στόν Ναό τοῦ Πολιούχου μας καί ἂς συμμετέχομε σέ ὃλες τίς ἑορταστικές ἐκδηλώσεις πού ἒχουν προγραμματιστεῖ, ἳνα ἒλεος καί χάριν λάβωμεν, παρά τοῦ Σωτῆρος ἡμῶν Ἰησοῦ Χριστοῦ διά πρεσβειῶν τοῦ Ἁγίου ἐνδόξου Ἀποστόλου Ἀνδρέου τοῦ Πρωτοκλήτου καί πορευθῶμεν καί εἰς τήν συνέχειαν τόν βίον μας, ἐπί τῷ τέλει τῆς κατά Χριστόν τελειώσεώς μας, τοῦ ἁγιασμοῦ δηλαδή καί τῆς σωτηρίας μας.

            Ἐπί δέ τούτοις, σᾶς ἀσπάζομαι έν Κυρίῳ καί εὒχομαι καλούς ἑορτασμούς καί καλήν πανήγυριν τοῦ Ἁγίου Ἀποστόλου Ἀνδρέου.

Ο ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗΣ

   + Ο ΠΑΤΡΩΝ ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΣ

 

Μπορεί επίσης να σας αρέσει