Διακήρυξη Εκποίησης Ακινήτου Του Κοινωφελούς Ιδρύματος με την επωνυμία «Θεοδώρειον Ιατρείον ο Άγιος Απόστολος Ανδρέας Αχαϊας, Ιατρείον Σώματος και Ψυχής» – Β΄ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟΣ ΠΛΕΙΟΔΟΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ

   Το Διοικητικόν Συμβούλιον του Κοινωφελούς Ιδρύματος «Θεοδώρειον Ίδρυμα», το οποίο υπάγεται στην αρμοδιότητα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου

                                                Διακηρύσσει ότι :

Εκθέτει σε εκποίηση σε εκτέλεση της υπ΄αριθμ. 64/2018 αποφάσεως του Τριμελούς Εφετείου Πατρών (Εκουσίας Δικαιοδοσίας), με Δημόσιο Πλειοδοτικό Διαγωνισμό, κατά την διαδικασία που ορίζει το άρθρο 24  του Ν. 4182/2013 «Κώδικας Κοινωφελών Περιουσιών Σχολαζουσών Κληρονομιών και λοιπές διατάξεις» όπως τροποποιήθηκε από τον Ν. 4223/2013 το παρακάτω περιγραφόμενο ακίνητο ήτοι : Ένα οικόπεδο συνολικής επιφανείας πεντακοσίων οκτώ και πενήντα τριών (508,53) τ.μ. το οποίον ευρίσκεται στην Κάτω Αχαϊα, του Δήμου Δυτικής Αχαϊας, του Νομού Αχαϊας, εντός της κωμοπόλεως και του εγκεκριμένου ρυμοτομικού Σχεδίου Κάτω Αχαϊας (Αναθεώρηση – Τομέας Α), που είναι άρτιο και οικοδομήσιμο εμφαίνεται με τα στοιχεία 25, 31, 19, 32, 3, 12, 13, 14, 15, 16, 24, 25 στο από Φεβρουαρίου 2016 τοπογραφικό διάγραμμα του Πολιτικού Μηχανικού Παναγιώτη Μιχαλόπουλου και συνορεύει Βόρεια σε πλευρά 31, 19, 32, 3 μήκους μ. 31,21 με οδό Αθηνάς, Νότια σε πλευρά  25, 24, 16, 15, 14, 13, 12 μήκους μ. 31,87 με ιδιοκτησία αγνώστων, Ανατολικά σε πλευρά 12, 3 μήκους μ. 16,58 με οδό Πατρών-Πύργου και Δυτικά σε πλευρά 25, 31 μήκους μ. 15,88 με οδό Οιβώτα, είναι γωνιακό οικόπεδο το οποίο βρίσκεται στο βόρειο τμήμα του Ο.Τ. 74, με τους κατωτέρω όρους :

1)ως ελάχιστο τίμημα ορίζεται το ποσόν των τριακοσίων χιλιάδων (300.000) ευρώ, το οποίον απεφασίσθη δυνάμει της υπ΄αριθμ. 64/2018 αποφάσεως του κατά τόπον και καθ΄ύλην αρμοδίου Τριμελούς Εφετείου Πατρών.

2)η εκποίηση του ακινήτου θα διενεργηθεί από το Διοικητικό Συμβούλιο του Θεοδωρείου Ιδρύματος στον προσφέροντα την μεγαλύτερη τιμή, ύστερα από την δημοσίευση επί δύο (2) τουλάχιστον μήνες σχετικής ανακοίνωσης στην ιστοσελίδα του Υπουργείου Οικονομικών της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου και τυχόν άλλες ιστοσελίδες που κρίνονται κατάλληλες για την ευρύτερη δυνατή δημοσιότητα και αφού υποβληθούν γραπτές κλειστές προσφορές εκ μέρους των ενδιαφερομένων, οι οποίες θα αποσφραγισθούν σε συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Ιδρύματος μετά την παρέλευση της 2μηνης προθεσμίας από τη σχετική ανάρτηση της διακήρυξης του Δημοσίου Πλειοδοτικού Διαγωνισμού.Οι γραπτές κλειστές προσφορές θα αποστέλλονται στον ορισμένο με την απόφαση αυτή Πρόεδρο του Δ.Σ. Σεβασμιώτατο Μητροπολίτην Πατρών κ.κ. Χρυσόστομο Σκλήφα, του Ευθυμίου ως υπεύθυνο για την παραλαβή τους, θα αποστέλλονται δε ταχυδρομικώς με συστημένη επιστολή, ή με ταχυμεταφορές στη διεύθυνση : Ιερά Μητρόπολις Πατρών, Βότση 34, Τ.Κ.  26222, Πάτρα και με την ένδειξιν «υπ΄όψιν Προέδρου Δ.Σ. Μητροπολίτου Πατρών κ.κ. Χρυσοστόμου, προσφορά δια Θεοδώρειον Ίδρυμα.»

3)σε κάθε αποστελλόμενο φάκελλο προφοράς θα πρέπει να περιέχονται 2 υποφάκελλοι.Ο μεν πρώτος θα περιέχει απαραίτητα τα στοιχεία : επωνυμία ή ονοματεπώνυμο και πατρώνυμο του προσφέροντα, διεύθυνση, Α.Φ.Μ., αριθμό αστυνομικής ταυτότητος ή διαβατηρίου και το προσφερόμενο τίμημα, το οποίο δεν μπορεί να είναι μικρότερο του τιμήματος βάσης και ημερομηνία της προσφοράς.Σε περίπτωση που υποβληθούν προσφορές με το ίδιο τίμημα οι προσφέροντες θα καλούνται ενώπιον του Δ.Σ. σε κοινή ακρόαση όπου θα ζητείται να προσφέρουν μεγαλύτερο τίμημα.Οι νέες προσφορές θα καταγράφονται στον πίνακα προσφοράς και θα προσυπογράφονται από τους συμμετέχοντες. Οδεύτερος υποφάκελλος θα περιέχει τα εξής δικαιολογητικά: α)φορολογική ενημερότητα και β)ασφαλιστική ενημερότητα (εφόσον απαιτείται λόγω ιδιότητος του προσφέροντος.)

4)η αποπληρωμή του τιμήματος θα γίνει εφάπαξ κατά την υπογραφή του συμβολαίου μεταβίβασης. Δύναται όμως να γίνει και τμηματικά με την καταβολή των 2/3 του τιμήματος κατά την υπογραφή του συμβολαίου πώλησης και του υπολοίπου 1/3 εντός 6μήνου από της υπογραφής του συμβολαίου, με παρακράτηση της κυριότητος έως εξοφλήσεως.

5)ο  προσφέρων το υψηλότερο τίμημα υποψήφιος αγοραστής πρέπει να προσέλθει να υπογράψει το οικείο συμβόλαιον εντός μηνός μετά την πρόσκλησίν του από το Δ.Σ. άλλως καλείται ο 2ος πλειοδότης.

6)επί του ανωτέρω ακινήτου δεν υφίσταται κανένα νομικό ελάττωμα.

7)το προϊόν της εκποίησης θα διατεθεί ολόκληρο για την ανοικοδόμηση του Νέου Ιερού Ναού Τιμίου Προδρόμου Κάτω Αχαϊας.

8)πληροφορίες στον Γραμματέα του Δ.Σ. του Ιδρύματος Δικηγόρον Πατρών παρ΄ Αρείω Πάγω, Πέτρον Ρηγάτον, τηλ. 2610 225926, 6932 525300.

                                                    Δια το Δ.Σ.

                                                   Ο Πρόεδρος

                                       Ο Πατρών Χρυσόστομος

 

Μπορεί επίσης να σας αρέσει