Απρίλιος 2018 – Οπλισμός. Ετοιμασία για σκυροδέτηση