Αποφάσεις της Συνάξεως των Προκαθημένων Ορθοδόξων Εκκλησιών (Σαμπεζύ, 21-28 Ἰανουαρίου 2016)

   Δημοσιεύουμε το παρακάτω κείμενο, για ενημέρωση των επισκεπτών μας, σχετικώς με την “πανορθόδοξο σύνοδο του 16”, περισσότερο όμως ως καταγραφή της αγωνίας μας για την εξέλιξη της υποθέσεως της Συνόδου αυτής. Τα θέματα αυτά καθ´ εαυτά, με τα οποία θα ασχοληθεί η εν λόγω σύνοδος αλλά και ο τρόπος διατυπώσεως της θεματολογίας, μας πικραίνουν πολύ. Ελείπουν δυστυχώς εκείνα τα οποία θα έδιναν το δικαίωμα στην σύνοδο να επαναλάβει το ωραίον “επόμενοι τοις Αγίοις Πατράσιν”.  Ο προβληματισμός μας, η λύπη μας και η θλίψη μας γίνονται αγνή οργή όταν διαβάζουμε ότι προσκεκλημένοι παρατηρητές θα είναι -ακόμα κι αν παραστούν μόνο στην εναρκτήριο και καταληκτική συνεδρία- αυτοί που διέρρηξαν τον άραφον χιτώνα του Κυρίου μας. Οι αιρετικοί. Όλες αυτές οι προσκληθείσες αιρετικές συναγωγές αποκαλούνται δυστυχώς στο κείμενο εκκλησίες. Αυτό εις πείσμα του συμβόλου της Πίστεως το οποίο ομιλεί περί Μίας Αγίας Καθολικής και Αποστολικής Εκκλησίας. Εις περιφρόνηση συνόλου της Ιεράς ημών παραδόσεως. Κάκιστος οιωνός. 

  ΑΝΑΖΗΤΟΥΜΕ ΟΛΟΙ ΟΙ ΠΙΣΤΟΙ ΟΡΘΟΔΟΞΟΙ ΧΡΙΣΤΙΑΝΟΙ ΕΝΑΝ “ΑΓΙΟ ΜΑΡΚΟ ΕΥΓΕΝΙΚΟ”. Θα βρεθεί;… Ίδωμεν…

  

Σαμπεζύ, 21-28 Ἰανουαρίου 2016
Αποφάσεις
  Τῇ προσκλήσει τῆς Α.Θ. Παναγιότητος, τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατριάρχου κ.κ. Βαρθολομαίου συνῆλθον οἱ Μακαριώτατοι Προκαθήμενοι τῶν Ἀγιωτάτων Αὐτοκεφάλων Ὀρθοδόξων Ἐκκλησιῶν, ως καί οἱ Ἀντιπρόσωποι τῶν κωλυθέντων ἵνα παραστῶσιν αὐτοπροσώπως Μακαριωτάτων Πατριάρχου Ἀντιοχείας κ.κ. Ἰωάννου Ι΄, Ἀρχιεπισκόπου Ἀθηνῶν καί πάσης Ἑλλάδος κ.κ. Ἱερωνύμου Β΄ καί Μητροπολίτου Βαρσοβίας καί πάσης Πολωνίας κ.κ. Σάββα, εἰς Σύναξιν, πραγματοποιηθεῖσαν ἐν τῷ ἐν Σαμπεζύ Γενεύης Ὀρθοδόξῳ Κέντρῳ τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατριαρχείου, ἀπό 21ης ἕως 28ης Ἰανουαρίου 2016, πρός ὁριστικήν διαμόρφωσιν τῆς Ἡμερησίας Διατάξεως τῆς Ἁγίας καί Μεγάλης Συνόδου τῆς Ὀρθοδόξου Ἐκκλησίας καί ἐπίσπευσιν καί ὁλοκλήρωσιν τῆς προπαρασκευῆς αὐτῆς, διευθέτησιν δέ πασῶν τῶν ἐν προκειμένῳ λεπτομερειῶν, καθ’ ἥν ἀπεφασίσθησαν τά κάτωθι:
   Ἡ Ἁγία καί Μεγάλη Σύνοδος θά συνέλθῃ σύν Θεῷ ἐν τῇ ἐν Κολυμπαρίῳ Κισάμου Ὀρθοδόξῳ Ἀκαδημίᾳ Κρήτης, ἀπό 18ης ἕως 27ης Ἰουνίου 2016. Τῇ 18ῃ ἰδίου μηνός, Σαββάτῳ τῶν Ψυχῶν, τελεσθήσεται Θεία Λειτουργία καί Ἱερόν Μνημόσυνον ὑπέρ ἀναπαύσεως πάντων τῶν ὑπέρ τῆς Ὀρθοδόξου Πίστεως ἀγωνισαμένων καί τελειωθέντων ἐν αὐτῇ ὡς καί ὑπέρ τῶν κεκοπιακότων διά τήν προπαρασκευήν τῆς Ἁγίας καί Μεγάλης Συνόδου κεκοιμημένων πατέρων καί ἀδελφῶν ἡμῶν, ἐπί δέ τῇ Μεγάλῃ Ἑορτῇ τῆς Ἁγίας Πεντηκοστῆς τελεσθήσεται Συλλείτουργον τῶν Ὀρθοδόξων Προκαθημένων ἐν τῷ Ἱερῷ Ναῷ Ἁγίου Μηνά Ἡρακλείου. Αἱ ἐργασίαι τῆς Συνόδου θά ἀρχίσουν μετά τήν Θείαν Λειτουργίαν τῆς Δευτέρας τοῦ Ἁγίου Πνεύματος, ὁλοκληρωθήσονται δέ ἐν Εὐχαριστιακῇ Συνάξει τῇ Κυριακῇ τῶν Ἁγίων Πάντων.
  Εἰδική Ἐπιτροπή, ἀπαρτιζομένη ἐξ ἑνός ἀντιπροσώπου ἐξ ἑκάστης Ἐκκλησίας, ἐξονομαζομένου μέχρι τέλους προσεχοῦς Φεβρουαρίου, θά συνέλθῃ ἐν τῇ Ὀρθοδόξῳ Ἀκαδημίᾳ Κρήτης, ἀπό 9ης ἕως 16ης Ἰουνίου ἐ.ἔ., πρός σύνταξιν σχεδίου Μηνύματος τῆς Συνόδου, τό ὁποῖον θά θεωρηθῇ ὑπό τῶν Ὀρθοδόξων Προκαθημένων, τῇ 17ῃ ἰδίου μηνός, πρός παραπομπήν ἐν συνεχείᾳ τῇ Ἁγίᾳ καί Μεγάλῃ Συνόδῳ.
   Είς τήν Ἡμερησίαν Διάταξιν τῆς Ἁγίας καί Μεγάλης Συνόδου, διαλαμβάνονται τά κάτωθι θέματα:
α) Ἀποστολή τῆς Ὀρθοδόξου Ἐκκλησίας ἐν τῷ συγχρόνῳ κόσμῳ. 
β) Ἡ Ὀρθόδοξος Διασπορά. Ἡ Ἱερά Σύναξις ἀφ’ ἑνός μέν ἔκρινεν ὅτι ὁ ὑπό τῆς Δ΄ Προσυνοδικῆς Πανορθοδόξου Διασκέψεως (2009) συσταθείς θεσμός τῶν Ἐπισκοπικῶν Συνελεύσεων ἑκασταχοῦ τῆς Ὀρθοδόξου Διασπορᾶς ἐλειτούργησεν ἐπιτυχῶς καί ἀπεδείχθη λυσιτελής, ἐπειδή φανερώνει ἐμπράκτως τήν ἑνότητα τῆς Ὀρθοδόξου Ἐκκλησίας καί προωθεῖ τήν συνεργασίαν τῶν ἐκκλησιαστικῶν παρουσιῶν ἐν τῇ Διασπορᾷ, ἐπ’ ἀγαθῷ τῶν Ὀρθοδόξων πιστῶν, ἀφ’ ἑτέρου δέ διεπίστωσε τήν ἀδυναμίαν, τό γε νῦν ἔχον, πρός μετάβασιν εἰς τήν αὐστηρῶς κανονικήν τάξιν τῆς Ἐκκλησίας. Ὅθεν, ἀπεφάσισεν ὅπως εἰσηγηθῇ ἐις τήν Ἅγίαν καί Μεγάλην Σύνοδον τήν διατήρησιν τοῦ θεσμοῦ τούτου, ἄχρις οὗ ἐπιστῇ ὁ καιρός, κατόπιν ὡριμάνσεως τῶν συνθηκῶν, πρός ἐφαρμογήν τῆς κανονικῆς ἀκριβείας. 
γ) Τό Αὐτόνομον ἐν τῇ Ὀρθοδόξῳ Ἐκκλησίᾳ καί ὁ τρόπος ἀνακηρύξεως αὐτοῦ. 
δ) Τό μυστήριον τοῦ Γάμου καί τά κωλύματα αὐτοῦ. 
ε) Ἡ σπουδαιότης τῆς νηστείας καί ἡ τήρησις αὐτῆς σήμερον. 
στ) Σχέσεις τῆς Ὀρθοδόξου Ἐκκλησίας πρός τόν λοιπόν χριστιανικόν κόσμον. 
   Διαπιστωθέντος ὅτι τά θέματα τό Αὐτοκέφαλον ἐν τῇ Ὀρθοδόξῳ Ἐκκλησίᾳ καί ὁ τρόπος ἀνακηρύξεως αὐτοῦ καί τά Δίπτυχα δέν ἔτυχον ὁμοφώνου ἀποδοχῆς κατά τάς ἐπανειλημμένας συνελεύσεις τῆς Διορθοδόξου Προπαρασκευαστικῆς Ἐπιτροπῆς, ὥστε νά τύχουν τελικῶς ἐγκρίσεως ὑπό τινος Προσυνοδικῆς Διασκέψεως καί ἀποτελέσουν οὕτω θέματα τῆς Ἁγίας καί Μεγάλης Συνόδου, δέν συμπεριελήφθησαν εἰς τήν Ἡμερήσιαν Διάταξιν αὐτῆς καί θά ἐξετασθοῦν ἐν τῷ μέλλοντι. Πρός τούτοις, ἀπεφασίσθη ὅπως ἑκάστη Ἐκκλησία ἀφεθῇ ἐλευθέρα ἵνα ἀκολουθῇ τήν ὑπ’ αὐτῆς καθιερωθεῖσαν τάξιν τῶν Διπτύχων. 
   Ὅσον ἀφορᾷ εἰς τό Ἡμερολογιακόν Ζήτημα, ἐκρίθη σκόπιμον ὅπως ἑκάστη Ἐκκλησία ἀφεθῇ ἐλευθέρα ἵνα τηρῇ τό ὑπ’ αὐτῆς θεωρούμενον ὡς λυσιτελές διά τήν πνευματικήν οἰκοδομήν τοῦ ποιμνίου αὐτῆς Ἡμερολόγιον, χωρίς τοῦτο νά ἐπηρρεάζῃ τόν ὑπό πάντων τῶν Ὀρθοδόξων κοινόν ἑορτασμόν τοῦ Πάσχα. 
   Συγκροτεῖται Πανορθόδοξος Γραμματεία τῆς Ἁγίας καί Μεγάλης Συνόδου ἐξ ἑνός ἀντιπροσώπου ἐξ ἑκάστης Ἐκκλησίας, ἐξονομαζομένου μέχρι τέλους προσεχοῦς Φεβρουαρίου. Αὕτη θά λειτουργῇ ὑπό τόν συντονισμόν τοῦ Γραμματέως ἐπί τῆς Προπαρασκευῆς τῆς Ἁγίας καί Μεγάλης Συνόδου.
   Ἔργον αὐτῆς θά εἶναι:
α) ἡ δημοσίευσις τῶν ὁμοφώνως ὑπό τῶν Προσυνοδικῶν Πανορθοδόξων Διασκέψεων καί τῶν Συνάξεων τῶν Προκαθημένων γενομένων ἀποδεκτῶν κειμένων τῆς ἡμερησίας διατάξεως τῆς Συνόδου εἰς τήν ἐπί τούτῳ δημιουργηθησομένην ἱστοσελίδα, 
β) ἡ πληροφόρησις τῶν Μέσων Γενικῆς Ἐνημερώσεως ἐπί τοῦ ἔργου καί τοῦ σκοποῦ τῆς Συνόδου, τῇ συνδρομῇ εἰδικῶν πρός τοῦτο συμβούλων, 
γ) ἡ παροχή τῆς ἀπαιτουμένης διαπιστεύσεως, κατόπιν συστάσεως τῶν Ὀρθοδόξων Ἐκκλησιῶν, τῶν ἐνδιαφερομένων διά τό ἔργον τῆς Συνόδου δημοσιογράφων καί ἀνταποκριτῶν, καί 
δ) ἡ ἐπιμέλεια λοιπῶν θεμάτων σχετιζομένων πρός τήν γραμματειακήν ὑποστήριξιν τῆς Συνόδου. 
  Αἱ Ὀρθόδοξαι Ἐκκλησίαι δύνανται νά δημοσιεύσωσιν εἰς τά ἐπίσημα αὐτῶν ὄργανα -ἠλεκτρονικά ἤ ἔντυπα- τά ὑπό τῶν Προσυνοδικῶν Πανορθοδόξων Διασκέψεων καί τῶν Συνάξεων τῶν Ὀρθοδόξων Προκαθημένων ὁμοφώνως γενόμενα ἀποδεκτά κείμενα τῆς Ἡμερησίας Διατάξεως τῆς Συνόδου πρός πληροφόρησιν τοῦ ποιμνίου αὐτῶν, ὡς καί παντός ἐνδιαφερομένου.
Συνετάχθη καί ἐνεκρίθη Κανονισμός Ὀργανώσεως καί Λειτουργίας τῆς Συνόδου.
  Αἱ Ὀρθόδοξαι Ἐκκλησίαι ἀναλαμβάνουν τήν ἀπό κοινοῦ ἀντιμετώπισιν τῶν οἰκονομικῶν δαπανῶν τῆς συγκλήσεως καί λειτουργίας τῆς Συνόδου, ἐπί τῇ βάσει καταρτισθησομένου προϋπολογισμοῦ.
    Προσκαλοῦνται εἰς τήν ἐναρκτήριον καί τήν καταληκτήριον συνεδρίαν τῆς Συνόδου ὡς Παρατηρηταί ἐκπρόσωποι χριστιανικῶν Ἐκκλησιῶν ἤ Ὁμολογιῶν, μετά τῶν ὁποίων ἡ Ὀρθόδοξος Ἐκκλησία διεξάγει Θεολογικόν Διάλογον, ὡς καί ἄλλων χριστιανικῶν ὀργανώσεων, ὡς κάτωθι:
α) δύο ἐκ τῆς Ρωμαιοκαθολικῆς Ἐκκλησίας,
β) εἷς ἐκ τῆς Κοπτικῆς Ἐκκλησίας,
γ) εἷς ἐκ τῆς Ἐκκλησίας τῆς Αἰθιοπίας,
δ) εἷς ἐκ τῆς Ἀρμενικῆς Ἐκκλησίας τοῦ Ἐτσμιατζίν,
ε) εἷς ἐκ τοῦ Καθολικοσάτου τῆς Κιλικίας,
στ) εἷς ἐκ τῆς Συροϊακωβιτικῆς Ἐκκλησίας,
ζ) εἷς ἐκ τῆς Ἀγγλικανικῆς Ἐκκλησίας,
η) ὁ Ἀρχιεπίσκοπος τῶν Παλαιοκαθολικῶν τῆς Ἐνώσεως τῆς Οὐτρέχτης,
θ) εἷς ἐκ τῆς Παγκοσμίου Λουθηρανικῆς Ὁμοσπονδίας,
ι) ὁ Γενικός Γραμματεύς τοῦ Παγκοσμίου Συμβουλίου Ἐκκλησιῶν καί ὁ Διευθυντής τῆς Ἐπιτροπῆς Πίστις καί Τάξις τοῦ αὐτοῦ Συμβουλίου,
ια) ὁ Πρόεδρος τοῦ Συμβουλίου Εὐρωπαϊκῶν Ἐκκλησιῶν,
ιβ) ὁ Γενικός Γραμματεύς τοῦ Συμβουλίου Ἐκκλησιῶν Μέσης Ἀνατολῆς, καί
ιγ) ὁ Πρόεδρος τοῦ Συμβουλίου τῆς Εὐαγγελικῆς Ἐκκλησίας τῆς Γερμανίας.
 

Μπορεί επίσης να σας αρέσει