Ιερά Μητρόπολις Πατρών

Σύντομον ιστορικόν

Ἱδρυτής καί εὐαγγελιστής τῆς πόλεως τῶν Πατρῶν εἶναι ὁ Ἅγιος Ἀπόστολος Ἀνδρέας, ὁ Πρωτόκλητος, ὁ ὁποῖος καί ἐμαρτύρησε στόν τόπο, ὅπου σήμερα ὑψώνονται οἱ δύο περικαλλεῖς πρός τιμήν του Ναοί.

Βαθμιαίως ἀναπτύσσεται ὁ Χριστιανισμός, ἐνῶ  ὑποχωρεῖ ἡ εἰδωλολατρική θρησκεία σύμφωνα μέ σχετικές μαρτυρίες καί εὑρήματα. Ἀπό τά τέλη τοῦ Γ΄ αἰῶνος μαρτυρεῖται ἡ ὕπαρξη Ἐπισκόπου Πατρῶν. Τόν Η΄ αἰῶνα ἡ Ἐπισκοπή Πατρῶν ἀνυψώνεται σέ Ἀρχιεπισκοπή καί κατά τάς ἀρχάς τοῦ ἑπομένου αἰῶνος σέ Μητρόπολη Παλαιῶν Πατρῶν, ἡ ὁποία διατηρεῖται ἕως τήν ἀπελευθέρωση τῆς Ἑλλάδος μέ ἐξαίρεση τήν περίοδο τῆς Φραγκοκρατίας 1205 – 1267, ὁπότε οἱ ὀρθόδοξοι Ἐπίσκοποι ἐκδιώκονται.

Μέ Βασιλικό Διάταγμα τοῦ 1833 ἡ Πάτρα ἀπετέλεσε Ἐπισκοπή μέ τόν τίτλο Ἀχαΐας καί προσαρτήθηκε σ’ αὐτήν καί ἡ Ἐπισκοπή Καλαβρύτων καί Αἰγιαλείας, ἡ ὁποία ὅμως ἀπό τό 1852 ἀπετέλεσε ἀνεξάρτητη Ἐπισκοπή. Τό ἴδιο ἔτος ἱδρύεται ἡ Ἀρχιεπισκοπή Πατρῶν καί Ἠλείας, ἡ ὁποία διατηρεῖται ἕως τό ἔτος 1901. Τό ἔτος αὐτό ἀπεκόπη ἡ Ἠλεία καί παρέμεινε ἡ Ἀρχιεπισκοπή Πατρῶν, ἡ ὁποία ἀπό τό ἔτος 1915 ὀνομάζεται Μητρόπολις Πατρῶν.

Τηλεφωνικόν Κέντρον: 2610-320.602
Fax: 2610-279.533.
Διεύθυνσις ἱστοσελίδος: www.i-m-patron.gr
Ἠλεκτρονικόν Ταχυδρομεῖον: (e-mail) i-m-patron@otenet.gr