Δοξαστικόν Αγίων Πατέρων. Ήχος πλ. του Δ΄. Ψάλλει ο Δημήτριος Γαλάνης

Τῶν ἁγίων Πατέρων ὁ χορός, ἐκ τῶν τῆς οἰκουμένης περάτων συνδραμών, Πατρός, καὶ Υἱοῦ, καὶ Πνεύματος ἁγίου, μίαν οὐσίαν ἐδογμάτισε καὶ φύσιν, καὶ τὸ μυστήριον τῆς θεολογίας, τρανῶς παρέδωκε τῇ Ἐκκλησίᾳ· οὓς εὐφημοῦντες ἐν πίστει, μακαρίσωμεν λέγοντες· Ὦ θεία παρεμβολή, θεηγόροι ὁπλῖται, παρατάξεως Κυρίου, ἀστέρες πολύφωτοι, τοῦ νοητοῦ στερεώματος, τῆς μυστικῆς Σιὼν οἱ ἀκαθαίρετοι πύργοι, τὰ μυρίπνοα ἄνθη τοῦ Παραδείσου, … Read More

Ως επ’ εσχάτων των χρόνων…μέλος Αλεξάνδρου Βυζαντίου, ψάλλει ο Στυλιανός Κοντακιώτης

  Το ένατον Αναστάσιμον εωθινόν δοξαστικόν ιδιόμελον. Ποίημα Λέοντος βασιλέως του σοφού. Ήχος πλ. Α’ Ως επ’ εσχάτων των χρόνων, ούσης οψίας Σαββάτων, εφίστασαι τοις φίλοις Χριστέ, και θαύματι θαύμα βεβαιοίς, τη κεκλεισμένη εισόδω των θυρών, την εκ νεκρών σου Ανάστασιν. Αλλ’ έπλησας χαράς τους Μαθητάς, και Πνεύματος αγίου μετέδωκας αυτοίς, και εξουσίαν ένειμας αφέσεως αμαρτιών. Και τον Θωμάν ου … Read More

Άνωθεν οι Προφήται..(Χορωδία Στανίτσα)

Ύμνος αφιερωμένος στην Παναγία από τον Ιωάννη Κουκουζέλη (12ο – 13ο αι.) σε ήχο βαρύ, εμπνεόμενος από μια εικόνα της Παναγίας με τους Προφήτες δεξιά κι αριστερά της. ‘‘Άνωθεν οι Προφήται σε προκατήγγειλαν.Στάμνον,ράβδον,πλάκα,κιβω­τόν,λυχνίαν, τράπεζαν.Όρος αλατόμητον,χρυσούν θυμιατήριον,πύλην αδιόδευτον και θρόνον Του Βασιλέως προκατήγγειλαν οι Προφήται.Σε προκατήγγειλαν άνωθεν οι Προφήται.”

Άξιον εστιν.. πλαγ. του Α΄ (Ματθαίος Τσαμκιράνης)

  «Αξιον εστίν ως αληθώς μακαρίζειν σε την Θεοτόκον,  την αειμακάριστον και παναμώμητον και μητέρα του Θεού ημών. Την τιμιωτέραν των Χερουβείμ και ενδοξοτέραν ασυγκρίτως των Σεραφείμ  την αδιαφθόρως Θεόν Λόγον τεκούσαν, την όντως Θεοτόκον, Σε μεγαλύνομεν». Το παρακάτω γεγονός έγινε το 980 μ.Χ. Γράφηκε ως υπόμνημα από τον ιερομόναχο Σεραφείμ τον Θυηπόλο το 1548 και το διέσωσε ο άγιος … Read More

Ύμνοι Μεγάλης Εβδομάδος – Αναστάσεως

Δόξα ναι νύν.. Αναστάσεως ημέρα… ΚΥΡΙΑΚΗ ΤΟΥ ΠΑΣΧΑ Χριστός Ανέστη… ΚΥΡΙΑΚΗ ΤΟΥ ΠΑΣΧΑ Αναστάσεως ημέρα (κανών)… ΚΥΡΙΑΚΗ ΤΟΥ ΠΑΣΧΑ Τον Κύριον Υμνείτε… ΜΕΓΑΛΟ ΣΑΒΒΑΤΟ Αναστάσιμα Ευλογητάρια…ΜΕΓΑΛΟ ΣΑΒΒΑΤΟ Σήμερον κρεμάται επι ξύλου…ΜΕΓΑΛΗ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ Μυσταγωγών σου Κύριε…ΜΕΓΑΛΗ ΠΕΜΠΤΗ Κύριε η εν πολλαίς αματρίαις (αργό)…ΜΕΓΑΛΗ ΤΕΤΑΡΤΗ Εν ταις λαμπρότησι των αγίων σου…ΜΕΓΑΛΗ ΤΡΙΤΗ Τα πάθη τα σεπτά…ΜΕΓΑΛΗ ΔΕΥΤΕΡΑ Κύριε ερχόμενος προς το πάθος…ΜΕΓΑΛΗ … Read More