Ως επ’ εσχάτων των χρόνων…μέλος Αλεξάνδρου Βυζαντίου, ψάλλει ο Στυλιανός Κοντακιώτης

 

Το ένατον Αναστάσιμον εωθινόν δοξαστικόν ιδιόμελον.

Ποίημα Λέοντος βασιλέως του σοφού.

Ήχος πλ. Α’

Ως επ’ εσχάτων των χρόνων, ούσης οψίας Σαββάτων, εφίστασαι τοις φίλοις Χριστέ, και θαύματι θαύμα βεβαιοίς, τη κεκλεισμένη εισόδω των θυρών, την εκ νεκρών σου Ανάστασιν. Αλλ’ έπλησας χαράς τους Μαθητάς, και Πνεύματος αγίου μετέδωκας αυτοίς, και εξουσίαν ένειμας αφέσεως αμαρτιών. Και τον Θωμάν ου κατέλιπες, τω της απιστίας καταβαπτίζεσθαι κλύδωνι. Διό παράσχου και ημίν, γνώσιν αληθή, και άφεσιν πταισμάτων, εύσπλαγχνε Κύριε.