Άνωθεν οι Προφήται..(Χορωδία Στανίτσα)

Ύμνος αφιερωμένος στην Παναγία από τον Ιωάννη Κουκουζέλη (12ο – 13ο αι.) σε ήχο βαρύ, εμπνεόμενος από μια εικόνα της Παναγίας με τους Προφήτες δεξιά κι αριστερά της.

‘Άνωθεν οι Προφήται σε προκατήγγειλαν.Στάμνον,ράβδον,πλάκα,κιβω­τόν,λυχνίαν, τράπεζαν.Όρος αλατόμητον,χρυσούν θυμιατήριον,πύλην αδιόδευτον και θρόνον Του Βασιλέως προκατήγγειλαν οι Προφήται.Σε προκατήγγειλαν άνωθεν οι Προφήται.”