(Η ΓΕΝΝΗΣΙΣ ΤΟΥ ΧΡΙΣΤΟΥ ΜΑΣ)

***********************************************************************************************************

 

(ΑΣΤΡΟΝ ΗΔΗ ΑΝΑΤΕΤΑΛΚΕΝ…)

***********************************************************************************************************

ΚΑΤΑΒΑΣΙΑΙ  ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΩΝ
Ωδή α .
Χριστός γεννάται, δοξάσατε•
Χριστός εξ ουρανών, απαντήσατε•
Χριστός επί γης, υψώθητε•
άσατε τω Κυρίω πάσα η γη
και εν ευφροσύνη
ανυμνήσατε, λαοί, ότι δεδόξασται.
 

Ωδή γ .
Τω προ των αιώνων
εκ Πατρός γεννηθέντι αρρεύστως Υιώ
και επ’ εσχάτων εκ Παρθένου
σαρκωθέντι ασπόρως
Χριστώ τω Θεώ βοήσωμεν•
Ο ανυψώσας το κέρας ημών
άγιος ει, Κυριε.

 Ωδή δ .
Ραβδος εκ της ρίζης Ιεσσαί
και άνθος εξ αυτής, Χριστέ,
εκ της Παρθένου ανεβλάστησας•
εξ όρους ο αινετός
κατασκίου δασέος
ήλθες σαρκωθείς εξ απειράνδρου
ο άϋλος και Θεός•
δόξα τη δυνάμει σου, Κυριε.
 Ωδή ε .
Θεός ων ειρήνης,
Πατήρ οικτιρμών,
της μεγάλης Βουλής σου τον Άγγελον
ειρήνην παρεχόμενον απέστειλας ημίν•
όθεν θεογνωσίας
προς φως οδηγηθέντες,
εκ νυκτός ορθρίζοντες
δοξολογούμέν σε, Φιλάνθρωπε.
 Ωδή ς .
Σπλάγχνων Ιωνάν έμβρυον απήμεσεν
ενάλιος θηρ, οίον εδέξατο•
τη Παρθένω δε
ενοικήσας ο Λογος και σάρκα λαβών
διελήλυθε φυλάξας αδιάφθορον•
ης γαρ ουχ υπέστη ρεύσεως,
την τεκούσαν κατέσχεν απήμαντον.
 Ωδή ζ .
Οι παίδες ευσεβεία συντραφέντες
δυσσεβούς προστάγματος καταφρονήσαντες,
πυρός απειλήν ουκ επτοήθησαν,
αλλ’ εν μέσω της φλογός εστώτες έψαλλον•
Ο των πατέρων Θεός ευλογητός ει.
 Ωδή η .
Θαύματος υπερφυούς η δροσοβόλος
εξεικόνισε κάμινος τύπον•
ου γαρ ους εδέξατο φλέγει νέους,
ως ουδέ πυρ της θεότητος
Παρθένου ην υπέδη νηδύν.
Διο ανυμνούντες αναμέλψωμεν•
ευλογείτω η κτίσις πάσα τον Κυριον,
και υπερυψούτω εις πάντας τους αιώνας.
 Ωδή θ .
Μυστήριον ξένον ορώ και παράδοξον!
ουρανόν το σπήλαιον•
θρόνον χερουβικόν την Παρθένον•
την φάτνην χωρίον,
εν ω ανεκλίθη ο αχώρητος,
Χριστός ο Θεός,
ον ανυμνούντες μεγαλύνομεν
ΕΟΡΤΑΙ ΕΒΔΟΜΑΔΟΣ:
Κυριακή 17 Δεκεμβρίου: Των Αγίων Προπατόρων, Δανιήλ του Προφήτου, των Αγίων τριών παίδων, Διονυσίου Αιγίνης του θαυματουργού,
Δευτέρα 18 Δεκεμβρίου: Σεβαστιανού και Ζωής των μαρτύρων,  Φωκά μάρτυρος
Τρίτη 19 Δεκεμβρίου: Αγλαϊας της Ρωμαίας & Βονιφατίου μάρτυρος
Τετάρτη 20 Δεκεμβρίου: Ιγνατίου ιερομάρτυρος του θεοφόρου
Πέμπτη 21 Δεκεμβρίου: Ιουλιανής και των συν αυτή μαρτύρων, Θεμιστοκλέους μάρτυρος
Παρασκευή 22 Δεκεμβρίου: Αναστασία της Φαρμακολυτρίας, Θεοδότης και τριών παίδων αυτής
Σάββατο 23 Δεκεμβρίου: Των Αγίων δέκα μαρτύρων Κρήτης, Ναούμ του θαυματουργού

                                               

  ΑΓΙΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ Ο ΠΡΟΔΡΟΜΟΣ Ο Ἰωάννης τό κρίνο τῆς ἁγνότητας, τό τριαντάφυλλο πού εὐωδιάζει ἀπό Ἅγιο Πνεῦμα, τό λιβάδι τῆς ἐγκράτειας, πού μᾶς γεμίζει μέ ἀγαθά, ἡ φωτοδότρα πηγή πού λάμπει κατά τή φανέρωση τοῦ Χριστοῦ πάνω στή γῆ, ὁ Ἰωάννης, ὁ στρατιώτης τοῦ οὐράνιου βασιλιᾶ, πού ὁ Ἴδιος τόν ξεχώρισε καί τόν ὑπέδειξε στό λαό Του, ὁ ἄριστος νυμφαγωγός τῆς Ἐκκλησίας τοῦ Χριστοῦ πρός τόν οὐράνιο Νυμφίο της Χριστό, ὁ ἀκούραστος διαλαλητής καί μάρτυρας τοῦ Χριστοῦ πού εἶναι ἡ μόνη Ἀλήθεια, ὁ Ἰωάννης, ὁ φλογερός κήρυκας τῆς μετάνοιας, ὁ σαρκωμένος ἄγγελος τοῦ Κυρίου, αὐτός πού φανέρωσε σέ ὅλους τόν Ἀμνό, πού θά σήκωνε πάνω του ὅλου τοῦ κόσμου τίς ἁμαρτίες.. (Αγ. Θεόδωρος ο Στουδίτης) ================================================================================================
Προς τον Άγιον Ιωάννη, τον Προφήτη, Πρόδρομο και Βαπτιστή του Σωτήρος ημών Ιησού Χριστού, Ιερά Παράκλησις
===========